МУЗИЧНИЙ ЖАНР ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ СОНАТИ ДЛЯ АЛЬТА СОЛО № 2 В. БІБІКА)

  • Marharyta Vladymirovna Samokish КВНЗ ««Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки» Дніпропетровської обласної ради» https://orcid.org/0000-0002-9021-5077
Ключові слова: жанр, символіка, образний зміст, формотворення, філософська спрямованість, соло, композитор, альт

Анотація

Мета роботи – виявити та дослідити особливості трактування музичного жанру крізь призму сучасного композиторського мислення. Розглянути характерні тенденції розвитку жанрової природи сонати для альта соло у ХХ столітті, спираючись на композиційні особливості, формотворення й образний зміст конкретного твору. Охарактеризувати особливості композиторського почерку В. Бібіка та стильові концепти творчості митця. Методологія дослідження базується на взаємодії спеціальних та загальних методів і підходів дослідження, серед яких: історико-філософський, аналітичний, компаративний, культурологічний, системний, структурно-функціональний, жанрово-стильовий аналіз, теоретико-аналітичний, мистецтвознавчий та виконавський аналіз. Наукова новизна. Уперше розглядається сучасний український репертуар для альта соло крізь призму музичної символіки й оновленого тлумачення композиторами категорії музичного жанру, проаналізовано головні композиційні прийоми, що сприяють цілісності жанрового сприйняття; твір, означений у дослідженні, проаналізовано з погляду історичного значення, що підкреслюється використанням композитором усталених риторичних фігур та знаків-символів для збагачення інтерпретації композиції глибинними семантичними значеннями; досліджується вплив образної палітри твору на особливості трактування жанру, формотворення та драматургії музичної композиції; розглянуто й уведено до наукового та виконавського обігу поняття «український сучасний твір для альта соло», що сприятиме його поширенню серед музикознавців та виконавців; обґрунтовано значущість сучасних творів для альта соло у ствердженні альта як повноцінного сольного сценічно одноосібного інструмента; у контексті українського альтового мистецтва доведено цінність сучасної вітчизняної репертуарної палітри, що є віддзеркаленням соціокультурного простору сучасності. Висновки. Виявлено та досліджено головні жанрові концепти сучасного альтового репертуару на прикладі Сонати для альта соло № 2 Валентина Бібіка, що виражаються в розширенні меж засобів художньої виразності, використанні усталених музичних символів, філософській спрямованості та єдності драматургії й формотворення. Досліджено головні засади розвитку жанрової природи альтової композиції соло, що проглядається в лаконічності тематизму, неквапливості драматургічного розвитку й імпровізаційній манері музичного мовлення.

Посилання

1. Бабенко О. Хорова творчість Валентина Бібіка: жанрова парадигма та риси індивідуального стилю : дис. … канд. мистецтвозн.: 17.00.03. Київ, 2020. 365 с.
2. Берегова О. Проблематика творів сучасних українських композиторів у контексті ідей постмодернізму. Українське музикознавство : науково-методичний збірник. Київ, 2001. Вип. 30. С. 150–156.
3. Гершкович Ф. О музыке: статьи, заметки, письма, воспоминания. Вступ. ст. Л. Гофмана. Москва : Сов. композитор, 1991. 349 с.
4. Земцовский И. Фольклор и композитор: теоретические этюды. Москва : Совет. композитор, 1978. 176 с.
5. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. Москва : Музыка, 1967. 365 с.
6. Харитонова Д. Різновиди символіки в українській інструментальній сонаті ХХ ст. : дис. ... канд. мистецтвозн.: 17.00.03. Київ, 2019. 296 с.
7. Щетинський О. Валентин Бібік: набуття творчої зрілості. Аспекти історичного музикознавства. 2001. Вип. ХХІІІ. C. 42–64.
8. Юсипей Р. Композитор Валентин Бібік. Дзеркало тижня. 2010. 10 липня. С. 14.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ