ТЕНДЕНЦІЇ ЖАНРОВОЇ ТА СТИЛЬОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ КИТАЙСЬКОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТ.

Ключові слова: китайське хорове мистецтво, стиль, жанр, новації

Анотація

Мета дослідження – окреслення детермінант і жанрово-стильових особливостей розвитку китайського хорового мистецтва межі XX–XXI ст. Методологічною основою розвідки є компаративні засади, які уможливлюють застосування культурологічного, історичного, семіотичного методів і підходів, музикознавчого дослідницького інструментарію, зокрема методів жанрового та стильового аналізу. Наукова новизна статті полягає у висвітленні соціокультурних, художніх чинників, специфіки жанрових і стильових процесів у хоровій творчості китайських митців і уведенням у науковий обіг музикології раніше не опанованих хорових творів сучасних композиторів Китаю. Висновки. Плюралістичність напрямів жанрово-стильової еволюції китайського сучасного хорового мистецтва – результат дії таких чинників, як: збереження спадкоємних зв’язків із національними ментальними та автентичними витоками; особливості соціокультурних реалій, потреба в опануванні жанрової палітри світового хорового мистецтва, синтезі національного та світового музичного мислення та мовлення, особливості діалогу зі світовим мистецтвом, особистісні спрямування митців у засвоєнні світового досвіду, творча модуляція китайського мистецтва у світовий простір, формування феномену «нової мистецької ідентичності», постаті митця-медіатора між культурами. Провідними жанровими орієнтирами сучасної китайської хорової музики є кантата та різноманітні циклічні форми, позначені індивідуалізацією творчого світобачення, збереженням традицій національної опери, значущістю програмності та ментально детермінованих концептів національного мистецтва – образів природи. Як сутнісні напрями національної жанрово-стильової модифікації сучасного китайського хорового мистецтва у статті відокремлені: деідеологізація патріотичної, громадянської тематики; апробація серіальної-серійної техніки, алеаторики, сонорики та їх синтез із національними, зокрема регіональними, основами музичної мови та мислення; створення сольного та дитячого варіантів кантати; націоналізація інструментальної складової уведенням народного інструментарію; експерименталізм – девербалізація, використання голосу як інструментальної, тембрової барви, емансипація динаміки, застосування просторових ефектів; створення глобального культурного діалогу і синтезу видів мистецтва; апробація мультимедійного потенціалу модернізації хорового мистецтва.

Посилання

1. Абрамова К. Восточно-западный символизм в «Водных страстях по Матфею» Тан Дуна. Saryn art and science journal. 2017. № 2. С. 37–43.
2. Вен Дзюнь. Жанрова система народно-пісенної культури Китаю : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Київ, 2004. 17 с.
3. Гуй Цзюньцзе. Еволюція хорової культури Шанхаю в аспекті взаємодії з традиціями європейського музичного мистецтва. Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. 2020. Вип. 127. С. 137–147.
4. Гун Ли. Хоры а capella китайских композиторов начала XXI века. Вестник Белорусской государственной академии музыки. 2013. № 23. С. 84-91.
5. Лянь Лю. Состояние и тенденции развития системы хорового искусства в Китае. Культура України, 2013. Вип. 42. С. 80–87.
6. Уманець О.В. Глокалізація. Соціологія права: енциклопедичний словник / уклад. : Л.М. Герасіна, О.Ю. Панфілов, В.Л. Погрібна та ін.; за ред. М.П. Требіна. Харків : Право, 2020. С. 186–188.
7. Шао Сяоюн. Хоровое творчество Тьен Фэна : автореф. дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02. Москва, 2010. 25 с.
8. Юань Є. Витоки багатоголосного співу в китайській музичній культурі. Українська музика, 2019. № 2 (32). С. 91–97.
9. Юнусова В.Н. О национальной природе музыкального авангарда Азии. Памяти Романа Ильича Грубера. В мире музыки. Статьи. Исследования. Переписка. Москва : Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2011. Вып. 2. С. 195–216.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА