ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАРПАТСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ

  • Ольга Романівна Фабрика-Процька Навчально-науковий Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0001-5188-1491
Ключові слова: карпатський регіон, ідентифікація, пограниччя, історія, лемки, українці, русини, долиняни, верховинці.

Анотація

Мета роботи – розкриття історико-культурної ідентифікації карпатського пограниччя. Головним принципом є комплексний підхід до вирішення поставлених завдань. Методологія дослідження ґрунтується на методологічних принципах історичного підходу до аналізу історичних явищ, а також у використанні теоретичного, культурологічного, мистецтвознавчого підходів, що дало змогу розкрити взаємозв’язок між етносами, регіонами та країнами. Наукова новизна дослідження полягає у спробі комплексного висвітлення ідентифікації карпатського пограниччя в історико-культурному аспекті. Висновки. Розкрито загальну характеристику історії поселення русинів, лемків, верховинців, бойків, долинян від періоду Київської Русі до сьогодення. Зазначено, що Карпатський регіон є неповторним природно-культурним ареалом, який специфікою рельєфу, природних умов і клімату викарбував своєрідний пласт культури мешканців гір. Одним із найбільш яскравих проявів Карпатського регіону є традиційні форми поселення та споріднені пам’ятки архітектури, вивчення яких може слугувати важливим джерелом досліджень етнічної історії та культурно-історичних міжетнічних відносин; історичним свідченням високої матеріальної та духовної культури наших предків; цінним арсеналом знань для подальшого розвитку культури і, зокрема, відмінним джерелом натхнення для сучасних митців у створенні нового середовища; вагомим доказом способу життя в попередні історичні періоди; важливим фактором у процесі виховання молодого покоління у сфері емоцій та формуванні естетичних думок тощо. Доведено, що історичні події різних епох, вплив політики щодо злиття народів і культур безумовно завдали великої шкоди українській традиційній культурі. В період сьогодення локальні особливості регіонів трансформуються, що веде до втрати неповторності та самобутності явищ культури етнографічних груп українців як в ареалі Карпат, так і далеко за її межами.

Посилання

1. Грица С. Трансмісія фольклорної традиції: етномузикологічні розвідки. Київ-Тернопіль : Астон, 2002. 236 с.
2. Дутчак В. Сучасні фольклорні фестивалі на західному пограниччі України в контексті міжкультурної комунікації. Na pograniczach O stosunkach spolecznych I kulturowych / redakcja naukowa: Robert Lipelt. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanok, 2018. С. 161–172.
3. Кочан В.М. Феномен пограниччя у соціокультурному вимірі : дис. … канд. філософ. наук ; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь. 2008. 206 с.
4. Магочій П.-Р. Кожен карпаторусин є русином… але не кожен русин є карпаторусином : статті [Текст] / пер. з англ. Н. Кушко, С. Біленький, з нім. Ю. Дуркот ; ред. укр. тексту В. Падяк. Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2015. 132 с.
5. Мушинка М. Післявоєнний розвиток лемків Пряшівщини. Актуальні проблеми етнічного відродження Лемківщини (до 70-річчя від дня народження Голови СФУЛО Теодозія Старака): матеріали І міжнар. наук. конф., 11-12 серпня 2001. Львів, 2003. С. 4–18.
6. Мушинка М. Русини-українці Словаччини 90-х років ХХ сторіччя. Актуальні проблеми етнічного відродження Лемківщини(до 70-річчя від дня народження Голови СФУЛО Теодозія Старака) : матеріали І міжнар. наук. конф., 11-12 серпня 2001. Львів, 2003. С. 19–31.
7. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Ч. 28. Українці в історії та культурі Карпат / Головний редактор та упорядник Мирослав Сополига. Свидник, 2016. 495 с.
8. Павлюк С., Перинь Г., Кирчів Р. Українське народознавство. Львів, 1994. 608 c.
9. Росул Т. Музичне життя Закарпаття 20–30-х років ХХ століття : монографія. Ужгород : ПоліПрінт, 2002. 208 c.
10. Сивицький М. Духовна культура: Лемківщина: земля – люди – історія – культура (Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто), 1988. Т. 2. С. 102–194.
11. Сополига М. Народне житло українців Східної Словаччини. Братислава – Пряшів, 1983. 388 с.
12. Сополига М. Скансен у Свиднику: путівник по Етнографічній експозиції під відкритим неом СНМ – Музею української культури. Свидник, 2008. 128 с.
13. Тиводар М. Етнологія : навчальний посібник для студентів історичного факультету. Ужгород, 1998. 577 с.
14. Українці у Словаччині. URL: http:uk /Wikipedia.org//wiki.
15. Фабрика-Процька О.Р. Етнічна ідентифікація українців Пряшівщини (Словаччина) крізь призму музичного фольклору. Соціально-гуманітарний вісник. Вип. 20, 21. Харків : Наукове товариство «Наука та знання», 2018. С. 77–80.
16. Фабрика-Процька О.Р. Збереження традицій народнопісенної творчості русинів-лемків Східної Словаччини. Народознавчі студії В.Т. Скуратівського «Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті» : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції та методичні рекомендації, Київ, 21-22 жовтня 2010 р. Київ : ТОВ Видавництво «Сталь», 2010. С. 350–356.
17. Фабрика-Процька О.Р. Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону: традиція, трансформація, ідентифікація : монографія / ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т імені В. Стефаника». Івано-Франківськ : Супрун В П., 2020. 496 с., 24 іл.
18. Фабрика-Процька О. Пісенна культура лемків України (ХХ– ХХІ ст.) : монографія. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. 328 с.
19. Фабрика-Процька О.Р. Трансформація лемківської традиційної культури в Україні ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної академії України імені П.І. Чайковського. Вип. 7. / ред. кол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т. та ін. ; упоряд. О.І. Коменда]. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. С. 369–374.
Опубліковано
2022-12-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ