САКСОФОН В ОРКЕСТРОВІЙ МУЗИЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Haoyuan Wang Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0009-0003-8437-4658
Ключові слова: саксофон, музика для духових інструментів, композитор, музика ХІХ ст., романтизм, симфонічний оркестр, оперно-симфонічний оркестр, тембр, мелодія, партитура, музична органологія

Анотація

Мета роботи. У статті досліджуються історія та специфіка розвитку саксофонного звучання у симфонічному (оперному) оркестрі. Методологія дослідження представляє застосування естетико-культурологічного, історичного, компаративного та музикознавчого методів, а також виконавського підходу. У комплексі вони утворюють єдину методологічну базу. Наукова новизна роботи визначається виявленням специфіки саксофонного звучання та прийомів інструментовки в оркестрових партитурах доби романтизму. Висновки. Оркестр доби романтизму виділяється пошуками нової звукової барвистості, що напряму пов’язане із новим трактуванням тембрики інструмента. Саме цей час відзначений сміливими дослідами, у тому числі щодо введення в партитуру нових музичних інструментів, зокрема, саксофона. Саксофон, має надзвичайно сильний звук своєрідного тембру, на відміну від «холодних» звучань інструментів групи дерев’яних духових, технічними віртуозними можливостями, здатністю органічно зливатися як з групою дерев’яних, так і мідних інструментів, що допомагає в оркестровому звучанні успішно об’єднувати. Такі специфічні властивості інструмента мали прямий вплив на трактування саксофона як симфонічного (оперного) інструменту, а також дозволили у подальшому паралельно розвиватися у джазовій та сольно-концертній академічній сферах. Широке коло творчих завдань, пов’язаних із трактуванням саксофона (мети, функції, способи та прийоми викладу), вперше намітилося в оперних та інструментальних творах для симфонічного оркестру, у військових маршах та концертних творах для духового оркестру французьких композиторів другої половини XIX століття. На відміну від духового оркестру, де саксофон міцно закріпився як основний елемент складу, якому доручаються всі функції оркестрової тканини, у симфонічній партитурі він не став постійним учасником. В одних випадках головною метою поєднання саксофона (або, навіть, кількох саксофонів) з інструментами різних оркестрових груп стає зміна забарвлення звучання, в інших – сили, а також функціональна рівновага оркестрової тканини. Однак у цілому володіння специфічним та яскравим тембром дозволяє саксофону надавати всьому оркестру іншого звучання.

Посилання

1. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке (с дополнениями Р. Штрауса). М.: Музыка, 1972. Ч. 1. 308 с.
2. Дедусенко Ж. В. Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції: дис. ... канд. мист: 17.00.01/ НМАУ імені П.І. Чайковського. К. : 2002. 208 с.
3. Зотов Д. І. Исполнительство на саксофоне в системе музыкального искусства ХХ века: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / Сумсь. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка. Суми, 2018. 199 с.
4. Ракочі В.О. Інструментальний концерт XVII–XVIII століть: ґенеза, класифікація, оркестр: дис. … докт. мист.: 17.00.03 / Одесь. нац. муз, акад. імені А.В.Нежданової. Одеса, 2021. 410 с.
5. Фортунатов Ю.А. Лекции по истории оркестровых стилей. Воспоминания о Ю.А. Фортунатове. М., 2004. 384 с.
6. Черноіваненко А.Д. Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології: монографія. Одеса: ВД «Гельветика», 2021. 704 с.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ