ЖАНР ФОРТЕПІАННОЇ РАПСОДІЇ: ІСТОРИЧНИЙ І ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

  • Chulei Sai Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-3676-9618
Ключові слова: музичний жанр, музичний стиль, рапсодія, фортепіанна рапсодія, «поемні» жанри, композитор, романтизм, музичний інструменталізм, фортепіано, імпровізаційність, концертність, віртуозність, романтичні епіка та лірика

Анотація

Мета роботи. У статті досліджуються історичне коріння та особливості трактування жанру рапсодії у розвитку романтичного мистецтва. Методологія дослідження полягає в застосуванні естетико-культурологічного, історичного та музикознавчого методів з залученням виконавського підходу, які у комплексі утворюють єдину методологічну основу. Наукова новизна роботи постає у виявленні особливостей жанрової специфіки рапсодії у концертному мистецтві доби романтизму. Висновки. Значення слова «рапсодія» варіюється в різних контекстах, але завжди пов’язане з ідеєю емоційного мистецтва, яке здатне захопити уяву та викликати глибокий відгук у глядача чи слухача. Назва жанру накладає величезний відбиток сприйняття кожного написаного у ньому твору і, звісно, викликає певні «очікування», що виникають у свідомості слухача чи композитора у зв’язку з певним жанром, актуалізуючи проблеми «пам’яті жанру». В результаті формування та розвитку європейської музично-жанрової моделі рапсодії у першій половині ХІХ століття визначилися її провідні структурні, драматургічні, певні музично-мовні ознаки, а також художньо-виконавський стиль. Утворилася специфічна образно-змістова концепція жанру, в основу якої лягла народно-національна тематика, зокрема, епічного й танцювального напрямків. Вказані художні засади цілком відповідали естетико-філософським та мистецьким вимогам часу, коли ідея національної самобутності стала одним з найпотужніших імпульсів творчості романтиків. Яскравий та по-справжньому ефектний жанр рапсодії з його появи і по теперішній час користується заслуженою популярністю. Композиторів він приваблює можливістю вільно експериментувати з музичними мовою та формою, емоційно-образною будовою, фольклорними джерелами та авторським матеріалом, поєднувати непоєднуване тощо. Виконавців – вираженою якістю концертності та віртуозності, яскравим мелодизмом, імпровізаційно-фантазійним характером, що надає потенціалу індивідуальної інтерпретації. А слухачів – експресією композиторського музичного матеріалу та артистично-виконавського подання та «жанровою пам’яттю», адже під цим заголовком було створено чимало яскравих творів, визнаних справжніми шедеврами музичної культури.

Посилання

1. Лігус О.М. Жанрово-стильова динаміка української фортепіанної музики ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / НМАУ імені П.І. Чайковського. Київ, 2014. 180 с.
2. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М.: ВЛАДОС, 2003. 248 с.
3. Рапсодія. Величко А. Словник-довідник юного музиканта. К., 2020. С. 145.
4. Рапсодия. Музыкальная энциклопедия: в 6 тт. Гл. Ред. Ю.В. Келдыш. Т. 4. М.: Советская энциклопедия, 1978. С. 540–541.
5. Словник-довідник музичних термінів за книгами Ю.Є. Юцевича. Тернопіль, 2003. 352 с. URL: https://slovnyk.me/dict/music_terms
6. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. 2-е вид., випр. і доп. К.: Українська енциклопедія, 1985. 966 с. URL: https://slovnyk.me/dict/foreign_melnychuk/%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
7. Словник української мови: у 20 тт. К.: Наукова думка, 2010-2022. URL: https://slovnyk.me/dict/newsum
8. Універсальний словник-енциклопедія. Гол. ред. М. Попович. 4-те вид., випр. і доп. Львів: ТЕКА, 2006. 1432 с. URL: https://slovnyk.me/dict/use/%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
9. Dahlhaus C. Esthetics of Music / transl. by W. Austin. Cambridge & New York: Cambridge University Press, 1982. 128 p.
10. Tomášek, Václav Jan. 3 Ditirambi, Op. 65. Prague: Marco Berra, 1954. 337 р.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ