ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ОПЕРНОЇ ЛОГОСФЕРИ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИВЧЕННЯ

  • Zhi Qiao Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0009-0003-6227-9377
Ключові слова: оперна логосфера, теорія метафори, концептуальна метафора, оперна театральність, умовне оперне слово, оперна музична семіосфера синтетичне художнє мислення

Анотація

Мета дослідження – визначити головні теоретичні передумови вивчення логосфери оперної творчості як полісистемного феномена у світлі теорії метафори та музикознавчої символології. Методологія роботи зумовлюється поєднанням когнітивно-концептологічного та жанрово-семантичного підходів, передбачає включення психологічного ракурсу оцінки оперної поетики та розширення семіологічного методу оперознавства. Запропоноване поняття концептуальної метафори на засадах семіологічного музикознавчого підходу. Наукова новизна статті зумовлюється суттєвим розширенням методології дослідження оперної творчості як художньо-синтетичного феномена, а саме – вивченням її у контексті теорії метафори та у зв’язку з явищем концептуальної метафори. Також вперше оперна творчість з усіма її складовими розглядається як логосфера, тобто як іманентний змістовий та формальний порядок оперування смислами (створення художньої семантики), притаманний саме й лише оперному жанру. Висновки. Явище оперної логосфери визначається багатьма факторами, зумовленими генезисом та історією жанру, його стильовими модифікаціями, але найбільше – тим феноменом синтетичного художнього мислення, який значно підсилює здатність людської свідомості до когнітивної гри, до метафоризації та відкриття за її допомогою символічного змісту життя як істинного. Дефініція поняття оперної логосфери припускає зіставлення, як у теоретичному, так і в аналітико-текстологічному плані, театральності як ціннісно-смислової парадигми художньої культури; словесної риторичності як ключової ознаки оперного образу (вираження, висловлення) у його специфічній жанровій синтетичній формі; музикальності як головної концептуальної властивості оперної інтерпретації. Усі ці якості оперної творчості набувають додаткового метафоричного насичення, оскільки виступають та реалізуються, по-перше, симультанно, по-друге, у деякому переносному смисловому значенні, як специфічна оперна театральність, особливе умовне оперне слово, відмінна від усіх інших жанрових різновидів музична мова – оперна музична семіосфера.

Посилання

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. М.: Композитор, 1998. 343 с.
2. Богатырев В. Взаимодействие драмы и музыки: вокальная эстетика оперного спектакля. Дисс. … канд. искусств.; спец.: 17.00.01 – театральное искусство. М., 2004. 174 с.
3. Богатырев В. Оперное творчество певца-актёра: историко-теоретические и практические аспекты. Дисс. ... доктора искусствоведения: 17.00.09 – теория и история искусства. Санкт-Петербург, 2011. 335 с.
4. Коляденко Н. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века). Дисс. … докт. искусствоведения; спец.: 17.00.02 – музыкальное искусство. Новосибирск, 2006. 491 с.
5. Кузнецов Н. Сценическое мастерство оперного артиста в контексте актерской школы Ф.И. Шаляпина. Дисс. … докт. искусствоведения; спец.: 17.00.02 – музыкальное искусство. М., 2005. 380 с.
6. Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем, М. 2004. 255 с.
7. Лихачев Д. Концептосфера русского языка // Очерки по философии художественного творчества. СПб.: Блиц, 1999а. С. 147–165.
8. Лю Цзинь. Оперная культура современного Китая: проблема подготовки исполнительских кадров. Дис. …кандидата педаг. наук; спец. 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания. Санкт-Петербург, 2010. 173 с.
9. Сокольская А. Оперный текст как феномен интерпретации. Дисс. … канд. искусствоведения; спец.: 17.00.02 – музыкальное искусство Казань, 2004. 163 с.
10. Чжан Кай. Современный оперный театр как художественное явление и категория музыковедческого дискурса. Дисс. … канд. искусств.; спец.: 17.00.03 – муз. ис-во. Одесса, 2017. 186 с.
11. Cassirer E. Die Kraft der Metapher. Sprache und Mythe. Leipzig-Berlin, 1925, S. 68–80.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА