ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ СОНАТИ ДЛЯ КЛАРНЕТУ І ФОРТЕПІАНО Ф. ПУЛЕНКА

  • Jiahao Zhang Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0009-0005-2261-5094
Ключові слова: кларнет, музика для кларнета, композитор, французька музика ХХ ст., соната, музичний стиль і жанр, музична форма, музична мова, мелодія, інтерпретація, «нова простота»

Анотація

Мета роботи. У статті досліджуються стильові, композиційні, а також виконавсько-інтерпретативні властивості Сонати для кларнету і фортепіано Ф. Пуленка. Методологія дослідження представляє застосування естетико-культурологічного, історичного та музикознавчого методів з залученням виконавського підходу, які у комплексі утворюють єдину методологічну основу. Наукова новизна роботи постає у виявленні специфіки композиторської поетики Пуленка з точки зору проекцій класичних різностильвих інтенцій та «простоти» як особливого виду естетизму, що передує естетиці постмодерну. Висновки. У XX столітті кларнет залишився одним із найбільш затребуваних інструментів у музиці. Здатність висловлювати найрізноманітніші настрої і почуття і технічна рухливість, як і раніше, привертали до цього інструменту увагу композиторів різних стилів і напрямків. Сонати Пуленка органічно вписані в панораму музично-театрального життя Парижу першої половини XX століття, з її поєднанням традиційного та новаторського, класичного та альтернативного. Кларнет в аналізованій сонаті показаний у всій різнобарвності своїх артикуляційно-динамічних вмінь – від меланхолійно-мелодійного легато до різноманітних віртуозних артикульованих структур та мотивів. При цьому ансамблеве співвідношення відповідає сонатному жанру для двох інструментів: безперечна рівноправність, принцип «рельєф-фон» (з особливістю представлення чуттєвої мелодії), самостійність тематизму у кожного інструмента та розгалужена система діалогічних відносин, врахування специфіки кожного з видів інструменталізму. Формотворний аспект сонати характеризується «класичною» ясністю «простоти» (тричастинність, епізод замість розробки, де і розгортається драматургічний контраст замість ГП – ПП) та «стретністю» (скорочені репризи, що дозволяє підпорядкувати різнохарактерний матеріал єдиній логіці драматургічного розвитку). Так в музиці (і світогляді) Пуленка проявляється взаємодія кількох стильових напрямів – «нової простоти» та неокласицизму й неоромантизму. Але у музиці Пуленка дивовижним чином за простотою ховається вишуканість, за інтуїцією – копітка робота, за «немодністю» – занурення у внутрішній світ сучасників.

Посилання

1. Менделенко Д.В. Бергсонівська «динамічна схема» як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі Сонати для флейти та фортепіано). Мистецтвознавчі записки. К., 2016. Вип. 29. С. 56–64.
2. Менделенко Д. В. Останні сонати Франсіса Пуленка: творчий шлях композитора як досконала «музична композиція». Київське музикознавство. К., 2016. Вип. 53. C. 238–247.
3. Метлушко В.О. Кларнет как сольно-ансамблевий інструмент в творчості композиторів ХХ століття: дис. … канд. мист.: 17.00.03 / ХНУМ імені І.П. Котляревського. Х., 2014. 188 с.
4. Овсянникова-Трель О.А. «Нова простота» як системний жанрово-стильовий феномен в сучасному музичному мистецтві: автореф. дис. … д. мист.: 17.00.03 / Одесь. нац. муз акад. імені А.В. Нежданової. Одеса, 2021. 41 с.
5. Пуленк Ф. Я и мои друзья. Л.: Музыка, 1977. 160 с.
6. Шнеерсон Г.М. Французская музыка ХХ века. М.: Музыка, 1964. 404 с.
7. Cocteau J. Le Coq et I’Arlequin. Romans, poesies, oeuvres diverses. Paris, 1995. С. 425–478.
8. Francis Poulenc. Correspondance 1910–1963, réunie, choisie, présentée et annotée par Myriam Chimènes. Paris: Fayard, 1994. 1128 р.
9. Poulenc F. J’écris ce qui me chante: Textes et entretiens, réunis, présentés et annotés par Nicolas Southon. Paris: Fayard, 2011. 920 p.
Опубліковано
2023-12-12
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА