ФОЛЬКЛОР: ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ОНМА ІМЕНІ А. В. НЕЖДАНОВОЇ

  • Alla Viktorivna Sokolova Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-4841-6342
  • Lilia Vasylivna Neycheva Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової https://orcid.org/0000-0002-9952-0385
Ключові слова: порівняльна фольклористика, фольклор, етнологія, антропологія, національна ідея, концепція фольклористики на кафедрі теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А. В. Нежданової

Анотація

Мета – виявити специфіку зарубіжної та вітчизняної шкіл порівняльної фольклористики у контексті вирішення концептуальних завдань кафедри теоретичної та прикладної культурології ОНМА імені А. В. Нежданової. Методологічна основа дослідження базується на історично-концептуальному, герменевтичному методі та компаративному аналізі фактологічних даних з опорою на праці О. Потебні, Е. Дюркгейма, В. Гошовського, А. Іваницького. Наукова новизна: вперше зроблено спробу виявити специфіку зарубіжної та української школи етнологів та фольклористів у ХХ–ХХІ століть, вперше розкрито базові засади порівняльної фольклористики через призму концептуальних завдань кафедри теоретичної та прикладної культурології ОНМА ім. А. В. Нежданової Висновки. У ХХ столітті у західній науковій школі сформувався запит на вивчення етнології та фольклористики як частини антропології. У цей же час наукові розробки в слов'янському світі тяжіли до історичного, палеологічного підходів з їх базисними установками на символічно релігійні основи культури та культурологічного знання. Фольклористика у Західних країнах розширилася обсягом як анонімних, і авторських зразків популярної сфери, що відповідало релігійним принципам західного Протестантизму. Слов'янські фольклорні напрацювання частково співпадають із фольклорними дослідженнями у країнах кельтської культурної традиції. Релігійні настанови традиційних Вселенських церков візантійського походження розглядаються як базисні. Такий підхід є показовим і для України. У східному слов'янстві акцент ставився і ставиться на пластах колективної творчості, яка зберігає архаїчні верстви фольклорного мислення. Славістика О. А. Потебні посідає базове становище у методології українських фольклористів, для яких етнологічний компаративний підхід є суттєвою складовою їх культурологічних досліджень. Ця концепція лягла в основу роботи кафедри теоретичної та прикладної культурології Одеської музичної академії. По відношенню до культур Далекого Сходу розроблено спеціальні трактування, що мало відображення у цілому фольклористській низці досліджень, виконаних на кафедрі ОНМА імені О. В. Нежданової. В українознавчому напрямку викладачами кафедри здійснюються вивчення регіональної різноманітності народної культури.

Посилання

1. Hénaff M. Claude Levi-Strauss and the Making of Structural Anthropology. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. Р. 15–22.
2. W. Halse Rivers Rivers. History and Ethnology. London: Wentworth Press, 2019. 34 р.
3. Ohnuki-Tierney E. Culture Through Time Anthropological Approaches. California, Redwood City: Stanford University Press, 1990. 330 р.
4. Chattopadhyaya, D. P. (Debi Prasad). Chattopadhyaya Anthropology and historiography of science. Athens: Ohio University Press, 1990. 265 р.
5. Bakke G., Peterson M. Between Matter and Method: Encounters In Anthropology and Art. Abingdon-on-Thames: Taylor & Francis, 2020. 248 р.
6. Krappe Haggerty A. The Science of Folklore. New York: Barnes & Noble, 1962. 344 р.
7. Stone J. The Essential Max Müller: On Language, Mythology, and Religion.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. Р. 151–163.
8. Dow J. R., Hannjost Lixfeld. The Nazification of an Academic Discipline Folklore in the Third Reich. Bloomington: Indiana University Press, 1994. Р. 55–56.
9. Lang G. P. Andrew, Ford H. J., Cary W. and all. The Andrew Lang Fairy Tale Treasury. Avenel Books : distributed by Crown Publishers, 1979. 614 p.
10. Krohn J., Krohn K. Folklore Methodology. Texas: University of Texas Press, 1971. 192 р.
11. Honko L. Special Double Issue: The Comparative Method in Folklore / Journal of Folklore Research, Vol. 23, No. 2/3, (May-Dec. 1986), Bloomington: Indiana University Press, 1986. Р. 105–124.
12. Goldberg Ch. Turandot's Sisters A Study of the Folktale AT 851. Abingdon-on-Thames: Taylor & Francis, 2019. 199 р.
13. Крип'якевич І. П. Історія України / відп. ред.: Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. Львів: Світ, 1990. 519 р.
14. Tarnavsky R. Specicity of Teaching Process at the Department of Ethnology, Lviv Universityin 1924–1939. Klaipеda, Klaipėdos Universitetomenų Akademijosmuzikos Katedra. 2017. Р. 333–340.
15. Кравченко А. Культурологічні виміри камерно-інструментального мистецтва Одеси (кінець ХХ – початок ХХІ століть) / монографія. Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2015. 217 с.
16. Маркова Е. Архетипические и хронологические параллели культур Востока и Запада как основания музыкальной метафизики / Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: збірник наук. праць. Луганськ. Вип. 9. 2008. С. 230–237.
17. Маркова Е. Полинациональная музыкальная аура Одессы и место в ней польской и русской составляющей / Е. Маркова // Київ: Зб. статей. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2009. Вип. 84. С. 288–297.
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ