ПРОСТОРОВІ ПРАКТИКИ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОГО ЖИТТЯ КОМПОЗИТОРІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Kateryna Petryvna Minenko Національна музична академія України імені П. І. Чайковського https://orcid.org/0009-0003-7704-3084
Ключові слова: міський простір, творча біографія, композитор, повсякденність, повсякденні практики, урбаністичне середовище

Анотація

Мета роботи – дослідження впливу міського простору на творчі біографії митців ХІХ, виокремлюючи місто як специфічне культурне середовище з безпосереднім впливом на творчий потенціал митців. Методологія дослідження спирається на метод наукового коментаря, який вперше був розроблений у сфері музичної культурології С. Тишко і є новітнім напрямком сучасної гуманітаристики, націленим на аналітичний коментар листів, матеріалів преси, мемуарів та власне музичних творів, інших свідчень митців, тощо. Застосування біографічного методу дозволяє розглядати творчість композиторів крізь призму загальновідомих фактів, що сприяє пошуку взаємозв’язку між буденними практиками і творчою біографією. Теорія повсякденності допомагає нам краще сформувати власне бачення проблематики подорожей митців завдяки дослідженню їх повсякденного життя у закордонних мандрівках. Наукова новизна полягає у звертанні до повсякденності композиторів ХІХ століття з підкресленням факторів перебування у міському середовищі. Завдяки цьому виникає можливість розглядати повсякденність та міське середовище в одній поняттєвій площині. В результаті, аналіз творчого процесу композиторів крізь призму їх повсякденних дій зумовлює новий підхід до вивчення творчих особистостей конкретних композиторів. Висновки. Одним з факторів впливу на творчість митців постає урбаністичне середовище та простір, який їх оточував протягом певного періоду перебування в тому чи іншому місті. Тому в даному дослідженні постає необхідним звернення до урбаністики як інструменту аналізу соціального та просторового життя, адже ця наука постає одним із фундаментальних складників усвідомлення повсякдення та сприяє його глибшому розумінню. Це видається актуальним й у тому випадку, коли йдеться про особливості романтичного мислення композиторів ХІХ століття. Таким чином, даний підхід демонструє актуальність обраної теми, тому що вивчення повсякденних практик композиторів ХІХ століття все ще не є дослідженим на достатньому рівні, адже міське середовище є одним з важливих чинників впливу на свідомість композиторів зазначеного періоду.

Посилання

1. Бодлер Ш., Беньямін В. Паризький сплін. Есе / пер. з фр. та нім. Осадчука Р. Київ : Комубук, 2023. 368 с.
2. Ґілен П. Перформування спільного міста. На перетині мистецтва, політики й громадського життя: зб. статей. Харків: Ist Publishing, 2019. 120 с.
3. Ґумбрехт Г. У. Продукування присутності. Що значення не може передати / пер. з англ. І. Іващенко. Харків : IST Publishing, 2020. 192 с.
4. Дюренмат Ф. Вавилонська вежа: Тексти IV–IX: Зустрічі; На манівцях; Міст; Будинок; Фінтер; Мозок. Київ : Юніверс, 2006. 224 с.
5. Ідрісова С. Чуттєва культура і музикознавство: аналіз есею Жоржа Кастнера “Les voix de Paris" (1857) / Київське музикознавство : зб. ст. Вип. 59. Київ, 2019. С. 156-169.
6. Самойленко О. І. Теорія музикознавчої інтерпретації як напрям сучасної герменевтики / Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. № 2(11). Київ, 2011. С. 3-10.
7. Кайс З. Повсякденність як поле появи смислів урбаністичного світу. [Електронний ресурс] // Пространство. URL: https://www.prostranstvo.media/uk/povsiakdennist-iak-pole-poiavy-smysliv/(Дата звернення 16.02.22).
8. Кривошея Т. Вплив стилю виховання на формування пайдеї в античній культурній традиції: культурологічний аспект / Київське музикознавство: зб. ст. Вип. 34. Київ, 2010. С. 42-49.
9. Лисенко М. Листи. Київ : Мистецтво, 1964.
10. Платон. Діалоги. Харків : Фоліо, 2008. 349 с.
11. Простір. [Електронний ресурс] // Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80 (Дата звернення 03.01.2024).
12. Сеннетт Р. Будувати і жити: етика міст. Київ : Кенекшенс, 2021. 336 с.
13. Contemplation. [Електронний ресурс] // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Contemplation (Дата звернення 07.01.2024).
14. Lefebvre H. (1968). Le droit à la ville: suivi de Espace et politique. France: Éditions Anthropos.
15. Moscheles F. (Ed.) (1888). Letters of Felix Mendelssohn to Ignaz and Charlotte Moscheles. Boston: Ticknor and Company.
16. Museum. Mendelssohn Haus Leipzig. [Електронний ресурс] //Mendelssohn-stiftung. URL: https://www.mendelssohn-stiftung.de/de/museum (Дата звернення 04.04.23).
17. Panoramic painting. [Електронний ресурс] // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Panoramic_painting (Дата звернення 07.01.2024).
Опубліковано
2023-12-28
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА