Два фрагменти дослідницькоїдіяльності Б. Яворського в контексті музичного мислення епохи.

Two fragments of B. Javorskii’s research activity in the context of music thinking of the epoch

  • Natalya Liva Національна музична академія ім. П. І. Чайковського.
Ключові слова: Ключові слова: Болеслав Яворський, мажоро-мінорна ладова система, Йоганн Себастьян Бах, ХХ століття, музична мова, консонанс, дисонанс, європейська культура.

Анотація

Мета роботи – розглянути два аспекти музикознавчої діяльності Б. Яворського, що віддзеркалюють передбачені ним масштабні трансформаційні процеси європейської культури ХХ століття: переосмислення основ буття, зміна культурної парадигми. Методологія. Означена проблематика потребує застосування герменевтичного методу (у зв’язку з необхідністю тлумачення історичних документів та музичних текстів) та методу історичного аналізу (розкриття зв’язку музикознавчої та педагогічно-просвітницької діяльності Б. Яворського з ключовими історико-культурними процесами ХХ століття). Наукова новизна. В процесі аналізу двох векторів дослідницької діяльності Б. Яворського виявлено і обґрунтовано сутнісний взаємозв’язок між ними попри їхню ілюзорну зовнішню різнонаправленість. Висновки. ХХ століття репрезентує дві фундаментальні тенденції у європейській культурі: посилення і кульмінацію атеїстичного нігілізму і подальше повернення до сакральних цінностей з необхідністю їхнього переосмислення. Дані напрями знаходять відображення в характері розвитку музичної інтонації: перший, що домінував на протязі першої половини ХХ століття, характеризується розхитуванням підвалин мажоро-мінорної ладотональної системи й зростанням естетичної цінності дисонансу; другий (наступна половина століття) являє собою зворотний процес відродження консонансу. Вказані еволюційні лінії розвитку західноєвропейського музичного мовлення, зумовлені зміною уявлень людини про основи світобудови та Божественне начало, відображені в аналізованих напрямках музикознавчої діяльності Б. Яворського. Отже, зовнішні протиріччя у позиціях вченого на глибинному сутнісному рівні є елементами цілісного світогляду й свідчать про високу цінність його дослідницької спадщини.
Ключові слова: Болеслав Яворський, мажоро-мінорна ладова система, Йоганн Себастьян Бах, ХХ століття, музична мова, консонанс, дисонанс, європейська культура.

 

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Ліва Наталя Валеріївна
кандидат мистецтвознавства,  докторант кафедри світової музики  Національної музичної академії  України імені П.І.Чайковського

Посилання

1. Adorno T. (1998) Selected works: Sociology of music. M.; Spb.: Universitetskaya kniga [in Russian].
2. Adorno T. (2001) The philosophy of new music. M: Logos [in Russian].
3. Akopyan L. (2010) The 20th century music. Encyclopaedia. М.: Praktika [in Russian].
4. Аnton Batagov: «The other dimension nonexistence». The composer talks about J. S. Bach. Retrieved from http://www.classicalmusicnews.ru/interview/anton-batagov-drugoe-izmerenie-bytija/ [in Russian].
5. Bach seminar. B.L. Javorsky’s lectures, given during 1924-25th academic year in the 1st Moscow Musical College. The record has been made by S.Ryazanov and L. Averbuh, looked over by Javorsky and supplemented by music materials from the rough copies. Retrieved from https://issuu.com/eileen_stellar/docs/ [in Russian].
6. Berchenko R. (2005) Searching for the lost sense. Boleslav Javorsky’s comments for «Well Tempered Clavier». М.: Izdatelskiydom «Klassika–XXI» [in Russian].
7. Volkonskiy A. (1998) Basics of temperation. M.: Kompozitor [іn Russian].
8. Druskin Ja. (1995) About rhetoric methods in Bach’s music. SPb.: Severniy Olen [in Russian].
9. Маnn Т. (1990) Doctor Faustus: a German composer Adrian Leverkuhn’s biography, narrated by a friend of his. К.: Dnipro [in Ukrainian].
10. Severynova M. (2012) Second Concerto for Piano and Orchestra by Miroslav Skoryk in the Context of Archetypal Images of the Sacred. Journal of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyjiv, (№ 4 (17)), Р. 93–104. [in Ukrainian].
11. Sсhweitzer А. (1965) Johann Sebastian Bach. М.: Muzyka [in Russian].
12. Javorskiy B. (1972) Articles, memories, letters. M.: Sov. kompozitor [in Russian].
Опубліковано
2017-07-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА