СОНАТА-СПОГАД ЯК ВЕРШИНА АВТОРСЬКОЇ СИМВОЛІКИ М. МЕТНЕРА

  • Tatyana Aleksandrovna Shevchenko Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: М. Метнер, соната, ремарка, інтерпретація, програмність, «Виконавська партитура ремарок»

Анотація

Мета роботи полягає в дослідженні фортепіанної творчості М. Метнера, виявленні композиційних і стильових принципів ком- позиторської та виконавської інтерпретації фортепіанних сонат М. Метнера як особливого жанрово-стильового феномена в контексті хронотопічного підходу на прикладі Сонати-спогад, соч. 38 № 1. Методологія дослідження зумовлена використанням аналітичного, біографічного, історико-логічного, компаративного методів. Мето- дологічну основу дослідження утворює системний історико-теоре- тичний музикознавчий аналіз стильового змісту музичної творчості. Наукова новизна роботи полягає в порівнянні графічного аналізу нотно- го тексту Сонати-спогад і його звукового відтворення, представленого у вигляді «Виконавської партитури ремарок». Уперше аналізуються де- які особливості виконання Сонати-спогад у виконанні піаністів-кон- цертантів. Висновки. Уперше запропонована «Виконавська партитура ремарок» дає додаткове до нотного тексту графічне бачення процесу перетворень образів твору з боку фразування, артикуляції, динаміки, темпових градацій, поділених ефектів, що дає можливість зробити музичне оповідання інтонаційно яснішим, відокремивши ліричну сферу від моторної, драматичну від елегійної. У своїй роботі ми апелюємо до пропонованих, на наш погляд, досить об’єктивних методів досліджен- ня виконавського музикознавства – аналізу ряду виконавських ремарок, даних автором у нотному тексті сонати, а також до «Виконавської партитури ремарок», що дозволяє виявити ступінь точності слідуван- ня авторському задуму з боку виконавців, а також дає можливість оцінити обсяг індивідуального прочитання твору талановитими піа- ністами світу. На базі «Виконавської партитури ремарок» автором статті виявлено домінівні властивості сонат для фортепіано Метне- ра, що вплинули на виконавський стиль піаністів XXI століття.

Посилання

1. Васильев П. Фортепианные сонаты Метнера. Москва : Музгиз, 1962. 44 с.
2. Гольденвейзер А. Воспоминания о Н.К. Метнере. О музыкальном искусстве. Москва : Музыка, 1975. С. 58.
3. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. Москва : Сов. комп., 1983. 197 с.
4. Мясковский Н. Статьи. Письма. Воспоминания : в 2-х т. / ред. С. Шлифштейн. Москва : Сов. композитор, 1958 – 1960. Т. 1. 358 с. ; Т. 2. 110 с.
5. Трояновская А. Жизнь Н.К. Метнера в Буграх. Воспоминания. Статьи. Материалы / Н. Метнер. Москва : Сов. композитор, 1981. 136 с.
6. Зетель И. Н.К. Метнер – пианист. Творчество, исполнительство, педагогика. Москва : Музыка, 1981. 127 с.
7. Сокол А. Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль. Одесса : Моряк, 2007. 36 с.
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ