ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ СТРУКТУР, ЩО ЗВУЧАТЬ ЗІ СТРУКТУРАМИ, ЩО НЕ ЗВУЧАТЬ, В МУЗИЦІ: МУЗИКОЗНАВЧИЙ ПІДХІД

  • Anton Vyktorovych Yeretskіy Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: час, музичний час, ритм, нотація, структури, що звучать і не звучать, екзистенційно-музична асиметрія

Анотація

Мета статті – виявити структури музичного твору, що не зву- чать. Методологія роботи передбачає взаємодію музикознавчого й фе- номенологічного підходів у вивченні співвідношення пульсу й ритму в му- зиці. Наукова новизна дослідження визначається залученням положень робіт про хроноартікуляціонні структури М. Аркад’єва й феноменоло- гічної праці О. Лосєва, а також дослідників музичного часу – представ- ників американської школи музикознавства Дж. Крамера й С. Лангер. Висновки. У результаті аналізу ми вивчили наявність структур, що не звучать, у творах А. Вівальді – в Першій частині його Концерту для 4-х скрипок і Першій частини Другого концерту із циклу «Пори року», а також у Першій частини Першого Бранденбурзького концерту Й.С. Баха, й дійшли висновку, що певною мірою будь-який музичний твір має віртуальну форму або є таким, що «не звучить», – і до, і під час, і після свого виконання. За визнанням М. Аркад’єва, «ми завжди в змозі відокремити те, що може фізично звучати, від того, що принци- пово не підлягає акустично-звуковому оформленню, залишаючись вод- ночас необхідним і реальним внутрішнім елементом музичної тканини <...>» [1, c. 34]. У цілому, опора на деякі положення вченого з їхнім подальшим розвитком дає можливість припустити одночасне буття музики і в формі, що звучить (очевидній), і в формі, що не звучить, що створює екзистенціальну асиметрію. У проаналізованих творах А. Вівальді й І.С. Баха був знайдений «початковий імпульс», який постає шуканою нами структурою, що не звучить. Наприклад, початок Першої частини Другого концерту із циклу «Пори року» демонструє необхідність «внутрішнього» вико- нання зазначеної Вівальді паузи, без якої виконання цього епізоду при- водить до іншого, не вірного художнього наповнення. Структури, що не звучать, – це інший, прихований навіть для досвідчених виконавців рівень екзистенції музики, що принципово відрізняється від явного. Ці структури, бувши невіддільною частиною музики, подібно до темної матерії космосу підлягають виявленню лише за непрямими ознаками, але реально існують, складають основу й безпосередньо впливають на музично-виконавський процес і процес сприйняття музики. «Те, що не звучить» – часопросторова основа музики.

Посилання

1. Аркадьев М. Фундаментальные проблемы музыкального ритма и «незвучащее». LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 398 с.
2. Баранова C. Пространство и время в музыке. Омский научный вестник. 2007. № 6. C. 196–194.
3. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск : Харвест, 1999. 1404 с.
4. Гуссерль Э. Парижские доклады / пер. и примеч. А. Денежкина. Логос. 1991. № 2. С. 6–30.
5. Лосев А. Музыка как предмет логики. Из ранних произведений. Москва : Правда, 1990. 656 с.
6. Пигалев А. Время культуры. Культурология ХХ век : словарь. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. C. 130–134.
7. Пригожин И. От существующего к возникающему. Москва : Наука, 1985. 313 с.
8. Самойленко А. Время или пространство музыки: полемические аспекты музыкальной темпоральности. Київське музикознавство. Киев, 2007. C. 11–37.
9. Суханцева В. Категория времени в музыкальной культуре. Киев : Лыбидь, 1990. 183 с.
10. Харлап М. Ритм и метр в музыке устной традиции. Москва : Музыка, 1986. 103 с.
11. Apel W. The notation of Polyphonic music 900–1600. The medieval academy of America. 1942. 462 p.
12. Bonus A. The metronomic performance practice: a History of Rhythm, Metronomes and the mechanisation of Musicality : Doctor’s thesis. Department of Music CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY. 2010. 597 p.
13. Botelho M. Rhythm, meter, and phrase: Temporal structures in Johann Sebastian Bach’s concertos : Doctor’s dissertation. The University of Michigan. 1993. 233 p.
14. Kramer J.D. The time of Music. New York : Schirmer books, 1988. 511 р.
15. Langer Susanne. Feeling and form. New York : Scribners, 1953. 415 р.
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ