МИКОЛА МЕТНЕР У ДЗЕРКАЛІ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВОЇ ТВОРЧОСТІ

  • Olha Konstantynovna Shcherbakova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: камерно-ансамблева творчість Миколи Метнера, ін- терпретація, Фортепіанний квінтет, музично-виконавське розуміння, мелодійна краса

Анотація

Мета статті – на прикладі творів Метнера для камерно-інстру- ментального ансамблю розширити спектр можливих музикознавчих оцінок творчості композитора, виявити багатогранність його музич- ного мислення, визначити його семантичні компоненти, обґрунтувати своєрідність камерно-інструментальних творів Метнера як передумову їхньої сучасної виконавської інтерпретації. Методологія роботи засно- вана на єдності ряду методичних підходів, таких, як історіографічний, персонологічний, жанрово-стильовий і текстологічний підходи. Посилю- ється інтерпретативний аспект характеристики творчості Метнера, пов’язаний з актуальними питаннями музичного виконавства. Посилю- ється також увага до виконавської форми ансамблевих творів Метне- ра, зокрема до характерологічних та артикуляційних ремарок, які рів- номірно розподілені між усіма інструментами фортепіанного квінтету, дозволяють координувати ансамблеву партитуру, виявляти мелодій- ні особливості й способи розвитку тематичного матеріалу. Наукова новизна статті визначається аналізом форми й стилістичного змісту Фортепіанного квінтету, розкриттям принципів організації музичної мови й образно-емоційного ладу твору, визначенням його авторської стильової значущості, тих автобіографічних рис, які проступають у концепції квінтету. Пропонується цілісний виконавський образ Форте- піанного квінтету як відповідний жанровій ансамблевій природі твору. Прослідковано визначальний вплив творчої взаємодії Миколи Метнера з Олександром Метнером – альтистом, скрипалем, першим виконавцем багатьох його творів – на формування професійного, новаторського під- ходу композитора до створення камерно-ансамблевих творів. Висновки звернені до завдань і можливостей виконавської інтерпретації форте- піанного квінтету, інших камерно-інструментальних творів Метнера, вказують на важливість мелодійного змісту творів Метнера й на його особливу образно-стилістичну складність.

Посилання

1. Гилельс Э. О Метнере. «Советская музыка». 1953. № 12. С. 55.
2. Зетель И. Н.К. Метнер – пианист. Исследование. Москва : Музыка, 1981. 231 с.
3. Каратыгин В. Избранные статьи. Москва – Ленинград : Музыка, 1965. 351 с.
4. Метнер Н. Воспоминания. Статьи. Материалы. Москва : Сов. композитор, 1981. 351с.
5. Метнер Н. Письма / составитель и редактор З. Апетян. Москва : Сов. композитор, 1973. 615 с.
6. Прокофьев Г. Концерт Н. Метнера. РМГ. 1913. № 3. С. 68.
7. Рахманинов С. Письма. Москва : Музгиз. 1955. 293 c.
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА