ДУХОВНО-СМИСЛОВІ АСПЕКТИ ХРИСТИЯНСЬКОГО СЛАВОСЛІВ’Я В АНГЛІЙСЬКІЙ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ “GLORIA” ДЖ. РАТТЕРА)

  • Anzhelika Anatoliivna Tatarnikova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової
Ключові слова: “Gloria” Дж. Раттера, англійська хорова музика, концепт «слава», англійський «образ світу»

Анотація

Мета роботи – виявлення поетико-інтонаційної специфіки “Gloria” Дж. Раттера в руслі особливостей відтворення християнської славо- словної традиції в англійській культурі й музиці. Методологія роботи спирається на інтонаційну концепцію музики в ракурсі інтонаційно- стилістичного, етимологічного аналізу, спадкоємного від Б. Асаф’єва та його послідовників, а також на міждисциплінарний та історико- культурологічний підходи. Останні дозволяють виявити духовно- смислову й стильову специфіку “Gloria” Дж. Раттера в контексті не тільки індивідуального авторського стилю композитора, але й еволю- ційних шляхів англійського хорового мистецтва та його духовних на- станов. Наукова новизна статті визначена її аналітичним ракурсом, що враховує особливості відтворення семантико-риторичної специфіки Gloria-славослів’я в однойменному творі Дж. Раттера. Висновки. Ком- позиція “Gloria” Дж. Раттера, створена в 1974 р., є одним із видат- них творів англійської хорової літератури другої половини ХХ ст., що відзначається певною еклектичністю стилю та несе на собі, з одно- го боку, відбиток європейської духовної хорової традиції цього періоду (Ф. Пуленк, І. Стравінський), відзначеної пошуками «нової сакраль- ності» й «нової релігійності». З іншого боку, цей твір (не дивлячись на американське замовлення) безпосередньо пов’язаний з англійською ду- ховною та культурно-історичною традицією, в межах якої концепт «слави» у всій різноманітності його проявів займав досить суттєве місце, починаючи з часів Середньовіччя, та складав один із важливих аспектів національного світовідчуття та «образу світу», відтвореного в тому числі й в поетиці грандіозних славословних хорових композицій у жанрі Te Deum, Gloria та їх національних аналогів (антеми). Жанрово- стильові й темброві якості Gloria Дж. Раттера виявляють, з одно- го боку, суттєвий вплив однойменного твору Ф. Пуленка. Апелювання до лідійського ладу у 2-й частині, ритмічна примхливість тематиз- му фіналу свідчать про інтерес композитора й до творчих відкриттів І. Стравінського. З іншого боку, Дж. Раттер у цьому творі наслідує і кращі традиції англійської хорової музики, яка, як зазначалося вище, має багато напрацювань у жанровій сфері хорового хваління-славослів’я, починаючи ще з часів Ренесансу, й пізніше у творчості Г.Ф. Генделя.

Посилання

1. Антипова А. Ассоциативная связь концептов «смерть» и «слава» как диахроническая константа в картине мира англичан. Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2007. Т. 5. Вып. 2. С. 78–82.
2. Антипова А. Концепт слава в древнеанглийском языке и культуре. Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2006. Т. 4. Вып. 2. С. 141–147.
3. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. Москва : РОССПЭН, 2006. 656 с.
4. Гачев Г. Национальные образы мира : курс лекций. Москва : Издательский центр «Академия», 1998. 432 с.
5. Гачев Г. Образы Божества в культуре: Национальные варианты. Москва : Академический проект; Культура, 2016. 891 с.
6. Глория. Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/Глория (дата звернення: 04.01. 2017).
7. Евдокимов А. Английский антем XVI – первой половины XVIII века. Особенности воплощения библейского текста : дисс. … канд. Искусствоведения : 17.00.02 ; Российская академия музыки имени Гнесиных. Москва, 2019. 257 с.
8. Карман Е. Музыкальная риторизация текста в славильных антемах Уильяма Берда. Исторически, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015. № 8 (58) : в 3-х частях. Ч. 1. С. 85–90.
9. Ковнацкая Л. Английская музыка ХХ века (истоки и этапы развития) : очерки. Москва : Советский композитор, 1986. 216 с.
10. Кучурівський Ю. Жанрова традиція реквієму у творчості композиторів Великобританії останньої третини ХХ – початку XXI ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 ; Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. Одеса, 2019. 20 с.
11. Ливерий (Воронов), протоиерей. Догматическое богословие. URL: https://azbuka.ru/otechnik/Liverij-Voronov/ (дата звернення: 01.12.2017).
12. Позняк Л. Этноспецифические особенности вербализации концепта слава в национальной картине мира британцев. Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2019. № 1. Т. 1. С. 85–95.
13. Слава Божия. URL: https://azbuka.ru/slava-bozhiya (дата звернення: 10.12. 2016)
14. Слава Господня. Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Слава_Господня (дата звернення: 25.11.2017).
15. Хачатрян Л. Английская культура эпохи Реформации: трансформация культурной парадигмы : автореф. дисс. … канд. Культурологии : 24.00.01 ; Московский государственный институт культуры. Москва, 2016. 23 с.
16. Холопов Ю. Месса. Григорианский хорал: сборник научных трудов. Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 1997. С. 38–65.
17. Ценова В. Новая религиозность русской музыки и духовные сочинения Эдисона Денисова. Московский форум. Музыка ХХ века : научные труды МГК им. П.И. Чайковского. Москва : МГК им. П.И.Чайковского, 1999. Сб. 25. С. 128–141.
18. John Rutter. Wikipedia: free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rutter (дата звернення: 01.11. 2019).
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА