ЗЕМЛЯ В ПОЕТИЧНІЙ МІФОТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА ТА ЇЇ МУЗИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

  • Khrystyna Tarasivna Kazymyriv ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: міфологема Землі, кантата «Весна», веснянкові мотиви, Іван Франко, Мирослав Скорик, Віктор Камінський

Анотація

Мета статті полягає в аналізі образного втілення міфологеми Землі в поезіях Івана Франка та їх музичних інтерпретаціях на прикладі двох знакових творів Мирослава Скорика та Віктора Камінського. Зокрема, увага звернена на особливості трактування обома композиторами одних і тих же образів і поетичних рядків. Методологія роботи спирається на застосування міждисциплінарного, системного й інтонаційного аналізів у дослідженні заявленої проблематики, що передбачає культурно-історич- ний і структурно-герменевтичний аналіз. Такий підхід дозволяє зістави- ти древнє образне навантаження міфологеми та її сучасні трактування. Наукова новизна полягає в спробі конкретизувати поняття та визна- чити вплив міфологеми Землі на професійну творчість, а також проа- налізувати втілення її літературних семантичних варіантів у музичних образах. Образне втілення міфологеми Землі у творчості Івана Фран- ка розглядається разом із його музичними інтерпретаціями на прикладі творів Мирослава Скорика та Віктора Камінського. Новим у розвідці є також аналіз переосмислення різними композиторами однакових літе- ратурних образів із творів Івана Франка. У висновках акцентовано на світоглядно-семантичному навантаженні на міфологему Землі, що про- явилося в аналізованих творах. Аналіз поетичних текстів дозволив ви- явити розмаїття трактування образу Землі, її прадавньої та оновленої сутності, хліборобської та суспільної тематики. Іван Франко трактує міфологему Землі в образах Всеплодющої матері, Матері й Народу, який чекає Орача, в чому проявляється національна космологія. Такий підхід отримує відбиття в українській музичній культурі, зокрема у творах М. Скорика й В. Камінського. М. Скорик втілює сенс міфологеми Землі в контексті весняної тематики, яка подається в її соціально-філософській сутності. В. Камінський посилює саме материнський сенс трактування міфологеми Землі: Земля-матір стає Землею-нацією.

Посилання

1. Батовська О. Художньо-стильові орієнтири опери «Ятранські ігри» Ігоря Шамо. Ятрань : вебсайт. URL: http://www.yatran.com.ua/articles/660.html.
2. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.
3. Загайкевич М. Музичний світ великого Каменяра. Київ : Музична Україна, 1986. С. 143–145.
4. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія. Видання друге. Київ : АТ «Обереги», 1994. 424 с.
5. Калинюк Н. Лінгвостилістична динаміка образу ЗЕМЛЯ в українській поетичній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2010. 20 с.
6. Кияновська Л. Франко, С. Людкевич, М. Скорик: три погляди на біблійного Мойсея. Вісник львівського університету. Серія «Мистецтво». Львів, 2006. С. 79–88. URL: http://www.lnu.edu.ua/faculty/web_kultura/ Visnyk_Cult-Arts/2006_06/Kyjanovska.pdf.
7. Кияновська Л. Мирослав Скорик: людина і митець : наукове видання. Львів, 2008. 602 с.
8. Кияновська Л. Музична Франкіана Віктора Камінського. Франко і музика : матеріали наук.-практ. конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. Дрогобич, 2006. С. 131–137.
9. Мирослав Скорик : збірка статей / Мін. культури і мистецтв України ; ВДМІ ім. М. Лисенка ; Львівська організація НСК. Львів : Сполом, 1999. 136 с.
10. Невенчаная Т. Игорь Шамо. Творческие портреты композиторов. Київ: Музична Україна, 1982. 88 с.
11. Терещенко А. Гуманистический пафос украинской советской кантаты и оратории. Музыкальное исполнительство и формирование нового человека. Київ : Музична Україна, 1982. С. 82–96.
12. Франко І. Вибрані статті про народну творчість / упорядкув. та вступ. ст. О. Дея. Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. 291 с.
Опубліковано
2019-10-16
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА