ТРАКТУВАННЯ ХОРУ В ОПЕРІ-КАЗЦІ «ЧАРІВНА ФЛЕЙТА» В. А. МОЦАРТА

  • Olena Mykolaivna Batovska Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Ключові слова: опера-казка «Чарівна флейта» В.А. Моцарта, трактування хору

Анотація

Мета роботи полягає у виявленні особливостей трактування хору в опері-казці «Чарівна флейта» В.А. Моцарта, що сприяє утворенню цілісної картини щодо трактування хору в оперних творах компози- тора. Методологія дослідження становить поєднання методів цілісного, інтонаційного, жанрово-сти- льового, композиційного, драматургічного аналізів. Наукова новизна представленої роботи виявляється в таких аспектах: уперше у вітчизняному мистецтвознавстві здійснено комплексно-аналітичний ана- ліз із позиції специфіки трактування хору в опері-казці «Чарівна флейта» В.А. Моцарта; доводиться вплив жанрових ознак на трактування хору в опері. Висновки. В опері «Чарівна флейта» В.А. Моцарт активно використовує хор. Провідними функціями хору в опері «Чарівна флейта» є: фоново- ілюстративна, репрезентативна і репрезентативно-динамічна. Аналіз хорових номерів в опері «Чарівна флейта» показав, що на їх трактування вплинула жанрова природа твору. Хору в опері «Чарівна флей- та» композитор відвів роль відтворення царства чарівника Зарастро. Тому протягом усієї опери поява хору є своєрідним лейтмотивом цього казкового світу. Хори вимальовують загальну атмосферу дії й опосередковано причетні до подій, що відбуваються. Елементи зингшпілю дають про себе знати у вико- ристанні розмовних діалогів і народних пісень із куплетною будовою, у пісенно-танцювальних елементах музичної лексики. Водночас простежується зв’язок твору з оперою-seria. Про це свідчать серйозність проблематики, символістична трактовка персонажів, використання арій-амплуа (передусім Цариці Ночі). Отже, у «Чарівній флейті» сплелись жанрові особливості зингшпілю, опери-buffa й опери-seria. У даній опері простежуються ораторіальні і містеріальні риси в синтезі з оперними засадами та ви- токами австрійського зингшпілю.

Посилання

1. Аберт Г. В.А. Моцарт. Москва : Музыка, 1990. Ч. 2. Кн. 2. 560 с.
2. Батовська О. Хоровий компонент в операх західноєвропейських композиторів ХVII–XVIII ст. : навчальний посібник для студентів музичних вузів, спеціалізація «Хорове диригування». Харків, 2010. 168 с.
3. Берлянд-Черная О. Оперы Моцарта. Москва : Музыка, 1957. 180 с.
4. Іванова І., Куколь Г., Черкашина М. Історія опери: Західна Європа. XVII–XVIII ст. : навчальний посібник. Київ : Заповіт, 1998. 384 с.
5. Моцарт В.А. «Волшебная флейта» : клавир / под ред. В. Суслина. Москва : Музыка, 1971. 222 с.
6. Мугинштейн М. Хроника мировой оперы 1600–1850. Екатеринобург : У-Фактория ; при участии издательства Гуманитарного университета, 2005. 639 с.
7. Соллертинский И. Исторические этюды. Ленинград, 1963. 393 с.
Опубліковано
2020-03-02
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА