СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО МУЗИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ПЕРІОДУ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

  • Kateryna Yuriivna Krasnoshchok Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради http://orcid.org/0000-0003-0804-6807
  • Iryna Ivanivna Poluboiarina Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського http://orcid.org/0000-0003-1911-8183
Ключові слова: авангард, художній напрям, кубізм, орфізм, Жан Кокто, Пабло Пікассо, «Група Шести», інтонаційна драматургія, алю- зії, синтез мистецтв, живопис, дизайн

Анотація

Мета роботи – розглянути поняття «модернізм» в історичному аспекті його формування, проаналізувати ключові художні тенденції періоду становлення французького модернізму на прикладі не тільки музичних творів композиторів-модерністів, а q творів представників інших видів мистецтв, які жили і творили в період 20-х років XX сто- ліття у Франції. Також завдання дослідження – виявити ті новатор- ські ідеї і творчі методи, що сприяли оновленню музичного мистецтва. Методологія дослідження ґрунтується на історико-контекстуаль- ному, компаративному q системно-аналітичному методах. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що становлення французького музичного модернізму розглядається в контексті загальних художніх ідей, що сформувалися в унікальному соціумі представників художньої паризької богеми, яка жила і творила в районі Парижа Монпарнас. Цей ракурс дає змогу більш глибоко вивчити новаторські тенденції в музичних творах періоду 20-х років XX століття, що виникли на основі творчого взаємообміну. Проаналізовано такі твори французьких ком- позиторів-модерністів: камерно-вокальний цикл Ж. Оріка «Вісім поем Жана Кокто», камерно-вокальний цикл «Бестіарій або Кортеж Орфея» Ф. Пуленка й однойменний камерно-вокальний цикл Л. Дюрея, балет Е. Саті «Парад», рондо-балет Д. Мійо «Бик на даху». Аналіз художніх, літературних і музичних творів цього періоду дав змогу виявити загаль- ні теми, ідеї та концепції, а також творчі методи, наскрізні образи й символи, властиві творам різних видів мистецтв. Висновки. У стат- ті розглянуто поняття «модернізм» в історичному, філософському та художньому сенсах. У результаті дослідження історичного періоду, а також аналізу обраних автором творів представників різних видів мис- тецтва визначені загальні ідеї й художні тенденції, властиві творам періоду 20-х років XX століття. Взаємообмін новаторськими «винахо- дами» між представниками різних видів мистецтв обґрунтований єди- ним прагненням до оновлення мистецтва і дружньою співтворчістю. Аналіз обраних у дослідженні музичних творів 20-х років XX століття показав, що композитори втілили ідеали, тенденції та художні мето- ди, властиві загальному руху авангарду того періоду, серед них – асоці- ативно-алюзивний метод, метод ready-make, метафоричність письма, ідея «нової простоти», ідея «очищення мистецтва», кадрова драматур- гія. Ці дефініції відповідають таким течіям модернізму, як сюрреалізм, кубізм, орфізм. У підсумку синтез мистецтв і взаємопроникнення ху- дожніх принципів і методів у творах, що володіють жанровою специ- фікою, визначені як ключові характеристики французького модернізму.

Посилання

1. Акопян К.З. ХХ век в контексте искусства. История болезни как повод для размышлений : монография. Москва : Академ. Проект ; Серия «Технология культуры» : РИК, 2005. 336 с.
2. Алексеева А. Орфизм Гийома Аполлинера. Античный миф и чистая живопись Ф. Купки, Р. Делоне и Ф. Пикабиа. Искусство XX-XXI веков. Лики классической древности в лабиринте современности. Санкт-Петербург, 2015. С. 724–732.
3. Венкова А.В. Культура модернизма и постмодернизма: читатель и зритель в авторской картине мира : дисс. … канд. культурологии : 24.00.01 «Теория и история культуры». Санкт-Петербург, 2001. 225 с.
4. Гнездилова Е.В. Миф об Орфее в литературе первой половины ХХ века: Р.М. Рильке, Ж. Кокто, Ж. Ануй. Т. Уильямс : дисс. … канд. фил. наук : 10.01.03. Москва, 2006. 200 с.
5. Деготь Е. Проблема модернизма в русском и советском искусстве : автореф. дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.09 «Эстетика». Москва, 2004. 26 с.
6. Кокто Ж. Parade. Документы и комментарии / изд. подгот., пер. с фр. М. Сапонов. Москва : МГК им. П.И. Чайковского, 1999. 39 с.
7. Кокто Ж. Петух и Арлекин / сост., предисл. и избр. примеч. М.Д. Яснова. Санкт-Петербург : Кристалл, 2000. 864 с.
8. Кокто Ж. Портреты-воспоминания. Москва : Издание Ивана Лимбаха, 2010. 248 с.
9. Кокто Ж. Стихотворения / пер. с фр. М. Яснов. Москва : Текст, 2012. 256 с.
10. Краснощек Е.Ю. Композиторская интерпретация художественно-эстетического наследия Жана Кокто в творчестве представителей французского модернизма XX века : автореф. дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.03 «Музыкальное искусство» / ХНУМ им. И.П. Котляревского. Харьков, 2012. 17 с.
11. Краснощек Е.Ю. «Восемь поэм Жана Кокто» Жоржа Орика – французский «Давидсбунд» XX века. Innovative solutions in modern sciene: научный журнал. Дубаи, 2017. Вып. 1 (10). С. 94–111.
12. Краснощек Е.Ю. «Орфический «свет» Гийома Аполлинера в композиторской интерпретации камерно-вокального цикла «Бестиарий или кортеж Орфея» Ф. Пуленка. Science. Arts. Culture. Научный журнал «Наука. Искусство. Культура». Белгород, 2016. Вып. 12. С. 25–34.
13. Краснощек Е.Ю. Вокальный цикл Луи Дюрея «Три песни басков» на стихи Жана Кокто в контексте раннего периода творчества композитора. Актуальні питання гуманітарних наук : научный сборник Дрогобычского государственного педагогического университета им. И. Франко. 2020. Вып. 29. С. 112–120
14. Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо (1900 – 1910) : монография. Москва : Молодая гвардия, 2000. 256 с.
15. Лифшиц М. Почему я не модернист? : монография. Москва : Классика ХХI века, 2009. 606 с
16. Модернизм. Анализ основных направлений / под ред. В.В. Ванслова, М.Н. Соколова. 4 изд., перераб. и доп. Москва : Искусство, 1987. 302 с.
17. Перси У. Модерн и слово. Стиль модерн в литературе России и Запада / пер. с итал. Я. Токаревой ; под общ. ред. А. Полонского. Москва : Аграф, 2007. 224 с.
18. Петров М. Язык искусства и картины мира (из истории художественной культуры Франции начала XX в.) : автореф. дисс. … канд. философ. наук : 09.00.04 «Эстетика» / Лит. ин-т им. М. Горького. Москва, 2002. 28 с.
19. Поэзия французского сюрреализма : антология / пер. с фр. ; сост., предисл. и коммент. М. Яснова. Санкт-Петербург : Амфора, 2003. 562 с.
20. Пуленк Ф. Я и мои друзья. Москва : Музыка, 1970. 310 с.
21. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций / пер. 2-е изд. Москва : Весь Мир, 2008. 416 с.
22. Филенко Г. Французская музыка первой половины ХХ века : монография. Ленинград : Музыка, 1983. 231 с.
23. Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции / пер. с нем. Г.В. Барышниковой ; под ред. Е.Е. Соколовой, Т.В. Родионовой. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. 480 с.
24. Шнеерсон Г. Французская музыка XX в. : монография. Москва : Музыка, 1970. 576 с.
25. Юткевич С. Франция – кадр за кадром : монография. Москва : Искусство, 1970. 336 с.
26. Digithéque Université Libre de Bruxelles. 1989 1/2. Jean Cocteau / Composé par Albert Mingelgrűn ; éditions de I`Université Bruxelles. Bruxelles : Université Libre de Bruxelles., 1989. 137 p.
27. Hurard-Viltard E. Jean Cocteau et la musique à travers Le Coq et I`Arlequin (du manuscrit a l’oeuvre publiée), Digithéque Université Libre de Bruxelles; Composé par Albert Mingelgrűn ; éditions de I`Université Bruxelles. Bruxelles, 1989. № 1/2. P. 85–101.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ