«ПАМ’ЯТЬ КУЛЬТУРИ» У РОСІЙСЬКІЙ МУЗИЦІ НА МЕЖІ XIX–XX СТОЛІТЬ

  • Halyna Mykolaivna Dubrovska Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-0248-3822
Ключові слова: старовинні розспіви, «культура традиції, «пам’ять культури», панахидні символи, літургічні інтонації

Анотація

Актуальність теми. У зв’язку з новими громадсько-політичними та історично-культурологічними реаліями ідея збереження «пам’яті культури» (термін академіка Д. Ліхачова) у російській музиці на межі XIX–XX століть стає особливо актуальною. У радянський період дея- кі факти та події, біографії видатних діячів культури, назви та сенс творів мистецтва нерідко трактувалися у спотвореному світі. Попри весь негатив, подібне трактування іноді рятувало від забуття імена багатьох великих людей та їх творіння. Тому так важлива функція мистецтва, яке запам’ятовує ці факти, події в словах, фарбах, зву- ках, обережно зберігаючи їх та передаючи історичну правду нащадкам. До культурної пам’яті належить і російська мова, як носій інформа- ції, оскільки на цій мові, з одного боку, написані тексти опер, камер- но-вокальних творів, з іншого – дослідження видатних філософів та музикознавців ХХ століття: Д. Лихачова, С. Аверінцева, А. Лосєва, П. Флоренського, Б. Асаф’єва, Е. Назайкнського, В. Медушевського, Е. Руч’євської та багатьох інших. Метою статті є виявлення ас- пектів, пов’язаних з ідеєю «пам’яті культури» (термін Д. Ліхачова) у російській музиці кінця XIX початку XX століть. Методологія. Для досягнення мети використовуються методи історійко-культурологіч- ного, музикознавського та жанрово-стилістичного аналізу світських та духовних творів російських композиторів на межі XIX–XX століть. Наукова новизна. Історико-культурологічний та теоретичний аналіз творів російських композиторів на межі XIX–XX століть з позицій історичної «пам’яті культури» є однією з недостатньо досліджених розділів вітчизняного музикознавства. Висновки статті дозволяють говорити про взаємовплив у контексті «пам’яті культури» світської професійної та духовної музики на межі XIX–XX століть. Аналіз творів з цієї точки зору потребує перегляду деяких положень у музикознавстві ХХ–XXI століть.

Посилання

1. Альшванг А. П.И. Чайковский. Изд.2-е. Москва : Музыка, 1967. 927 с.
2. Брянцева В. С.В. Рахманинов / В.Н. Брянцева. Москва : Советский композитор, 1976. 645 с.
3. Исаева И. О мелодической природе гармонии и фактуры Мусоргского / Вопросы теории музыки. Вып. 3. Ред.-составитель Т. Мюллер. Москва : Музыка, 1975. С. 132–157.
4. Лихачев Д. Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. Москва : Современник, 1980. 412 с.
5. Оркестр Рахманинова / Богатырев С. Исследования. Статьи. Воспоминания. Москва : Советский композитор. 1972. С. 99–114.
6. Осадчая С. Ключевые символы поминовения в композиторском творчестве. Муз. мистецтво і культура. Вып. 6. Кн. 2. Одесса, 2005. С. 49–54.
7. Русская духовная музыка в документах и материалах. Том IV: Степан Васильевич Смоленский. Воспоминания: Казань-Москва-Петербург / Гос. центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки ; Подгот. т-та, вступит. ст. и коммент. Н.И. Кабановой; Науч. ред. М.П. Рахманова. Москва : Языки славянской культуры, 2002. 688 с. (Язык. Семиотика. Культура).
8. Ручьевская Е.А. Работы разных лет. Сб. статей в 2 т. / Т. II. О мвокальной музыке / Отв. Ред. В.В. Горячих. Санкт-Петербург : Композитор-Санкт-Петербург, 2011. 504 с., нот.
9. Сухомлинов И. Сухомлинов И. К проблеме интерпретации этюдов-картин Рахманинова. Мастерство музыканта-исполнителя. Москва : Советский композитор, 1976. Вып.2. С. 147–186.
10. Флоренский П. Иконостас. Москва, 2005. 204 с.
11. Экономцев Иоанн, игум. Православие. Византия. Россия. Сборник статей. Москва : Христианская литература, 1992. 230 с.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА