ХРИСТИЯНСЬКІ АСПЕКТИ ПОЕТИКИ «БОРИСА ГОДУНОВА» М. МУСОРГСЬКОГО ТА ЇХ УТІЛЕННЯ В СЦЕНІЧНІЙ ВЕРСІЇ А. ТАРКОВСЬКОГО

  • Tetiana Petrivna Knyshova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-4699-5464
Ключові слова: російська опера XIX століття, музичний театр М. Мусоргського, «Борис Годунов» М. Мусоргського, релігійно-етична проблематика «Бориса Годунова» М. Мусоргського

Анотація

Мета роботи – виявлення християнського складника поетики «Бориса Годунова» М. Мусоргського й особливостей її інтерпретації в режисерській постановочній версії А. Тарковського. Методологія до- слідження спирається на інтонаційну концепцію музики, а також на міждисциплінарний та історико-культурологічний підходи, що дають змогу виявити духовно-релігійне підґрунтя музичного театру М. Му- соргського, зокрема його опери «Борис Годунов». Наукова новизна робо- ти полягає в подальшому поглибленні та збагаченні уявлень про поетику оперної творчості М. Мусоргського й особливості її інтерпретації в умовах духовно-етичних шукань європейської культури кінця ХХ сто- ліття. Висновки. «Борис Годунов» М. Мусоргського являє собою уні- кальний твір європейського музичного театру XIX століття. Численні авторські та постановочні редакції твору, активно затребувані в су- часній виконавській практиці, виявляють послідовний рух авторської музично-драматургічної думки від «моноопери» до «історичної народної музичної драми», а також органічність взаємодії позначених жанрових компонентів поетики названого твору. Водночас образно-семантична специфіка опери базується на духовно-релігійних, «храмових» констан- тах, які становлять ґрунт російської музичної класики, що виявля- ється й у місцях розгортання оповідання, зосереджених на території при храмі, і на суттєвій драматургічній ролі персонажів, причетних до агіографічної традиції (царевич Димитрій, Пимен) і вищих проявів національної релігійності й духовності (Юродивий), і в затребуваності в поетиці твору семантики молитви, дзвону, що виявляють літургій- но-містеріальний контекст як образу Бориса Годунова, так і поети- ко-інтонаційних особливостей опери М. Мусоргського загалом як «дра- ми совісті» (Н. Тетеріна). Позначений духовно-релігійний контекст виявився затребуваним в історичному бутті твору в кінці ХХ сто- ліття, а також співвідносним з духовно-естетичними настановами творчості А. Тарковського. Його режисерська концепція постановки опери М. Мусоргського формувалася на перетині засвоєння духовних констант російської культури та їх творчого переосмислення. Остан- нє позначилося на доповненні символічного «ряду» твору семантичними ознаками ікони «Трійця», маятника, мапи Росії, а також на духовному поглибленні образу Юродивого.

Посилання

1. Анохина Ю. Два «Бориса» (о постановке оперы М. Мусоргского Андреем Тарковским и Александром Сокуровым). URL: http://tarkovskiy.su/texty/analitika/Anohina2.html (дата обращения: 04.08.2020).
2. Берченко Р.Э. Композиторская режиссура М.П. Мусоргского. Москва : Едиториал УРСС, 2003. 221 с.
3. Гура И.С. М.П. Мусоргский: метафизика трагедийности : дисс. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Красноярская государственная академия музыки и театра. Красноярск, 2003. URL: dslib.net (дата обращения: 30.07.2020).
4. Жуйкова Л. Музыкальная эстетика М.П. Мусоргского. Научное издание. Санкт-Петербург : Композитор, 2015. 216 с.
5. Загребин С.С. Этика Тарковского. Челябинск : ООО «Работа плюс», 2012. 307 с.
6. Зорилова Л.С. О работе Федора Ивановича Шаляпина над образом Бориса Годунова. Вестник АХИ. 2017. № 8. С. 83–92.
7. Лапшин И. Модест Петрович Мусоргский. Звучащие смыслы. Альманах. Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. С. 275–332.
8. Луніна А. Храмова константа в «Борисі Годунові» М. П. Мусоргського. Мистецтвознавство України. Київ : Фенікс, 2012. Вип. 12. С. 96–108.
9. Михайлова Е. «Борис Годунов» М. П. Мусоргского в редакции 1869 года: Истоки концепции. Драматургия. Слово в опере : автореф. дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.02 «Музыкальное искусство» / Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) им. Н.А. Римского-Корсакова. Санкт-Петербург, 2012. 25 с.
10. Михайлова Е. Христианская идея и молитва: Первая редакция «Бориса Годунова». Музыкальная академия. 2011. № 2. С. 32–37.
11. Нехорошев Л. «Андрей Рублев»: спасение души. Мир и фильмы Андрея Тарковского / сост. А.М. Сандлер. Москва : Искусство, 1990. С. 37–64.
12. Павлинова В.П. Музыкальные драмы М. П. Мусоргского в свете русских литургических и античных театральных координат. Вестник ПСТГУ. Серия V «Вопросы теории и истории христианского искусства». 2019. Вып. 33. С. 114–133.
13. Протопопов В. Образ Бориса Годунова в опере Мусоргского. Советская музыка. 1939. № 4. С. 34–48.
14. Сабинина М. М.П. Мусоргский. История русской музыки : в 10 т. Москва : Музыка, 1994. Т. 7 : 70–80-е годы XIX века. Ч. 1. С. 210–286.
15. Серегина Н. Прославление Богородицы во Вступлении к опере «Хованщина» М.П. Мусоргского. М.П. Мусоргский: Истоки. Истина. Искусство : сборник статей и материалов Международной научной конференции, посвященной 175-летию со дня рождения М. П. Мусоргского (5–6 апреля 2014 г.). Санкт-Петербург ; Великие Луки : Российский институт истории искусств, 2015. Вып. 1. С. 66–75.
16. Суркова О. «Борис Годунов» – постановка Андрея Тарковского. Мир и фильмы Андрея Тарковского / сост. А.М. Сандлер. Москва : Искусство, 1990. С. 309–313.
17. Татарнікова А.А. Містеріально-славословні аспекти французького музичного театру початку ХХ століття (на прикладі «Жонглера Богоматері» Ж. Массне). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: «Мистецтвознавство») : науковий збірник. 2020. Вип. 32. С. 72–78.
18. Тетерина Н.И. Историзм художественного мышления М.П. Мусоргского (от источниковедения и текстологии к драматургическим концепциям и философии истории) : автореф. дисс. … канд. искусствоведения : 17.00.02 / Государственный институт искусствознания. Москва, 2007. 43 с.
19. Хубов Г. Н. Мусоргский. Москва : Музыка, 1969. 804 с.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА