ПРИНЦИПИ «ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОСУ» К. ЛИНКЛЕЙТЕР У КЛАСІ АКАДЕМІЧНОГО ВОКАЛУ: МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Iryna Volodymyrivna Berlizova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0001-7479-0509
Ключові слова: постановка голосу, Крістін Линклейтер, академіч- ний вокал, мистецтво співу, вокальне інтонування

Анотація

Метою статті є розкриття методичних принципів і педагогіч- них настанов видатного американського педагога Крістін Линклейтер (1936–2020) та освоєння принципів «звільнення голосу» як важливої складової частини виховання сучасного вокаліста-виконавця у класі академічного вокалу. Методологія роботи ґрунтується на музично-ви- конавському, музикознавчому аналітичному, історичному підходах із виділенням провідних методичних питань постановки голосу та вокаль- ної педагогіки загалом. Наукова новизна статті пов’язана з виявленням і розглядом актуальних питань постановки голосу в процесі освоєння художньо-виконавської майстерності та підготовки вокалістів на ма- теріалі методичних розробок видатних вокальних педагогів минулого та сучасності. Простежені та систематизовані умови, що є основою для формування ефективної виконавської діяльності вокалістів під час навчання у музичних навчальних закладах. Висновки. Формування творчої індивідуальності співака й освоєння різних рівнів і граней професійної майстерності виконавця-вокаліста пов’язані, з одного боку, з музично-технологічними та психофізіологіч- ними параметрами володіння голосовим апаратом, з іншого – з необхід- ністю створення переконливого художнього образу, у т. ч. за допомо- гою природньої акторської обдарованості й отриманих під час навчання навичок. Голос людини як складне за своїми параметрами й унікальне за художніми властивостями музично-виконавське й акустичне явище має онтологічну природу. Якщо явище людського голосу розглядати з позиції фізіології, то він є поєднанням і відтворенням голосовим апа- ратом людини різноманітних звуків; при розгляді голосу як психологіч- ного феномену він стає способом самовираження та будування діало- гічної взаємодії з навколишнім світом і соціокультурним середовищем. Вокальне мистецтво загалом і людський голос зокрема через вокальну інтонацію транслюють емоційні стани, особистісні почуття, настрій людини та її ставлення до тієї чи іншої ситуації.

Посилання

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе. Ленинград – Москва : Искусство, 1959. 268 с.
2. Ангуладзе Н. Homo cantor: Очерки вокального искусства. Москва : Аграф, 2003. 240 с.
3. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. Москва : Музыка, 2007. 368 с.
4. Линклэйтер К. Освобождение голоса. Москва : ГИТИС, 1993. 176 с.
5. Шушкова О. Раннеклассическая музыка: Эстетика, стилевые особенности, музыкальная форма : дисс. … докт. искусствоведения : 17.00.02. Новосибирск, 2002. 323 с.
6. Юссон Р. Певческий голос. Москва : Музыка, 1974. 264 с.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА