ЩОДО ПРОБЛЕМ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «ЧАБАРАШОК» ДЛЯ ФОРТЕПІАННОГО ДУЕТУ СТАНІСЛАВА ЛЮДКЕВИЧА

  • Uliana Bohdanivna Molchko Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка http://orcid.org/0000-0003-1519-6053
Ключові слова: С. Людкевич, чабарашки, фортепіанний ансамбль, виконавська інтерпретація, українська народна танцювальна музика, інструментальна фактура

Анотація

Мета роботи – здійснити музично-естетичний аналіз ансамблевих п’єс С. Людкевича й обґрунтувати комплекс виконавських засобів вираз- ності для втілення образно-емоційної сфери. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний і компаративний методи. Нау- кова новизна полягає в здійсненні виконавського аналізу «Чабарашок» С. Людкевича з погляду інтерпретаційних проблем, які зумовлені жан- рово-стилістичними особливостями, фактурним викладом ансамблевих творів, художньо-образним наповненням. Також здійснюється спроба привернути увагу піаністів до маловідомих композицій корифея укра- їнської музики задля уведення їх до концертних і навчальних програм. Висновки. Інструментальні ансамблеві твори українських композиторів становлять невід’ємну частку концертного та педагогічного реперту- ару сучасних піаністів. Фортепіанні п’єси фундатора національної му- зики Станіслава Людкевича є скарбницею української музики, глибоке художньо-образне наповнення й жанрово-стилістичне різноманіття ставить їх у рівень мистецьких надбань світової культури. Ансамблеві композиції для фортепіано львівського митця становлять неповторну сторінку української камерно-інструментальної музики. Розуміючи не- стачу національного педагогічного репертуару для молоді, С. Людкевич у 1912–1913 роках створює декілька чабарашок для дуету піаністів. «Чабарашки» для фортепіано в чотири руки ґрунтуються на жанро- вих ознаках маловідомого зразка українського народного танцю. Танець чабарашка є одним із маловідомих взірців народної інструментальної музики й досить рідко застосовувався митцями в професійній компози- торській творчості. Ритмічне розмаїття, синкоповані послідовності, застосування ладів народної музики споріднюють ці ансамблеві п’єси з карпатськими фольклорними зразками коломийок. Аналізуючи багату фактуру обох партій, у яких застосовано оркестрові прийоми викладу музичного матеріалу, автор статті наголошує на романтичних сти- льових ознаках п’єс. Дослідження підтверджує мистецьку й дидактич- ну вартість «Чабарашок» для фортепіано в чотири руки, котрі варто впроваджувати в концертний і навчальний процес.

Посилання

1. Брилинська-Блажкевич Г. Фортепіанна музика С. Людкевича. Львів, 1999. 125 с.
2. Дремлюга М. Українська фортепіанна музика (дожовтневий період). Київ : Державне вид-во образотворчого мистецтва і муз. літератури УРСР, 1958. 168 с.
3. Загайкевич М. Музичне життя Західної України другої половини ХІХ ст. Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. 190 с.
4. Загайкевич М. Людкевич. Нарис про життя і творчість. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. 154 с.
5. Клин В. Українська радянська фортепіанна музика (1917–1977). Київ : Наукова думка, 1979. 315 с.
6. Кос-Анатольський А. П. Людкевич. Київ : Мистецтво, 1951. 45 с.
7. Людкевич С. П’єси для двох фортепіано та для фортепіано в чотири руки / упорядкування, редакція та передмова Т. Воробкевич. Львів, 2014. 93 с.
8. Мурзіна О. Напрямки відбору і трансформації фольклорного матеріалу в обробках народних пісень С. Людкевича. Творчість С. Людкевича : збірник статей / упорядкування М. Загайкевич. Київ : Музична Україна, 1979. С. 117–145.
9. Німилович О. Твори для фортепіанного дуету Станіслава Людкевича. Станіслав Людкевич та Микола Колесса – корифеї української музики ХХ століття / упорядник М. Ластовецький. Дрогобич : Коло, 2006. С. 14–18.
10. Павлишин С. Станіслав Людкевич. Київ : Мистецтво, 1974. 50 c.
11. Штундер З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість. Том І (1839–1939). Львів : ПП «БІНАР-2000», 2005. 636 с.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА