Б. БАРТОК – Б. ГУДМЕН: ПРИНЦИПИ КОМПОЗИТОРСЬКО-ВИКОНАВСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ПРИКЛАДІ ТРІО «КОНТРАСТИ»

  • Vladyslav Ihorovych Petryk Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського http://orcid.org/0000-0001-6047-3203
Ключові слова: кларнет, Бела Барток, Бенні Гудмен, камерна музи- ка, композиторсько-виконавська взаємодія

Анотація

Тріо Б. Бартока «Контрасти» для кларнета, скрипки та фортепі- ано – досить популярний твір у репертуарі музикантів XXI сторіччя. Він написаний у 1938 році завдяки плідній співпраці з відомим угорським скрипалем Йозефом Сігеті, для якого Б. Барток уже написав низку творів. Аналіз взаємин і взаємодій між композитором і першими ви- конавцями допоможе створити обґрунтований фундамент для точної інтерпретації цього твору. Мета роботи – виявити особливості вза- ємодії композитора й виконавців в образно-художньому змісті, вплив виконавців на викладення музичного матеріалу та охарактеризувати специфіку тріо для кларнету, скрипки й фортепіано «Контрасти». Методологія дослідження представлена історичним, жанровим, сти- лістично-виконавським та інтерпретаційним методами. Наукова но- визна дослідження пов’язана з першим досвідом аналізу творчої ком- позиторсько-виконавської взаємодії між Б. Бартоком і Б. Гудменом стосовно тріо «Контрасти». Стаття присвячена дослідженню впливу виконавців на техніки та принципи викладу музичного матеріалу. Вико- навська й композиторська творчість потребує детального досліджен- ня з позицій взаємодії між автором і виконавцем, диференційованості мислення, засобів виразності, психотипів. Виконавська творчість являє собою фінальний етап народження нового твору. Головними персона- ми статті є американський кларнетист Бенні Гудмен та угорський композитор Бела Барток. У творчості Бели Бартока, серед його ка- мерних творів є лише один, у якому присутній духовий інструмент. Це тріо «Контрасти» для кларнета, скрипки та фортепіано. У 1938 році угорсько-американський скрипаль Йозеф Сигеті (йому Б. Барток при- святив низку творів) і Бенні Гудмен об’єдналися, щоб замовити в Бар- тока тріо. Аналіз творчих взаємодій проведено за записом, який вико- наний Й. Сигеті, Б. Гудменом і Б. Бартоком у Карнегі-Холл 21 квітня 1940 року. Висновки. У дослідженні простежено етапи народження, формування та реалізації творчих ідей композитора й виконавців на прикладі тріо «Контрасти» Бели Бартока. Перший етап – народжен- ня ідеї твору між двома легендарними виконавцями, що реалізувалося в першій версії (двочастинній). Далі процес формування охоплює мо- дернізацію ідеї (розширення теми першої частини і створення окремої другої частини) та завершення процесу тричастинним твором, який зараз відомий як «Контрасти» для кларнету, скрипки та фортепіа- но. Тріо «Контрасти» унікальне з декількох позицій. По-перше, у його створенні брали участь музиканти, що перебували по різні боки куль- тур і музичних стилів. Імовірно, контраст цих персон і народив назву твору. По-друге, цей твір, виникнувши, по суті, випадково, змінив шлях розвитку кларнету у ХХ ст. До того інструмент сприймали досить академічно та навіть архаїчно, у репертуарі не було твору, який би відобразив енергетику часу. І саме Бені Гудмен і Йозеф Сігеті завдяки Белі Бартоку дали можливість почути дух нового часу та передати його наступним поколінням. А віднайдена композиторсько-виконавська взаємодія стала доволі частим явищем у кларнетовій творчості на- ступних часів.

Посилання

1. Барток Б. Контрасты. Музыкальные сезоны. URL: https://musicseasons.org/belabartok-kontrasty/.
2. Казанцева Л. Функции программы в музыке. Музыкальное содержание. URL: http://www.muzsoderjanie.ru/nauka/nauchniepublicacii/92-kazantseva-funkcii-v-programme.html.
3. Нестьев И. Бела Барток. Москва : Музыка, 1969. 800 с.
4. Пришляк А. Структурні моделі кларнетових тріо в традиції європейської камералістики: фортепіанні тріо з участю кларнету у ХХ ст. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzlnma_2015_34_49.pdf.
5. Хохлов Ю. О музыкальной программности. Москва : Музыка, 1963. 144 с.
6. Холопова В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. Санкт-Петербург : Лань, 2002. 368 с.
7. B. Goodman. URL: https://web.archive.org/web/20101030030926/http://bennygoodman.com/about/biography2.html.
8. J. Hertz. Bela Bartok/ Contrasts. URL: http://sllmf.org/archive/notes_for_99.html.
9. J.V. Jaffe. Bela Bartok. URL: https://www.parlancechamberconcertsorg/parlance-program-notes/contrasts-bb-116/.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА