ОСВІТНЯ ТА КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ МУЗИКАНТІВ-ВІОЛОНЧЕЛІСТІВ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

  • Yue Shi Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова http://orcid.org/0000-0001-5165-9452
Ключові слова: китайські віолончелісти, професійна музична освіта, концертно-виконавська діяльність, міжнародний конкурс

Анотація

Мета роботи – аналіз культурно-історичних особливостей націо- нального музичного мистецтва Китаю. Виявлено історико-культурні передумови становлення й особливості розвитку музичного мистецтва Китаю на сучасному етапі. З’ясовано, що на цей процес впливають такі чинники, як інтеграція Китайської Народної Республіки у світо- вий мистецький простір, взаємообмін європейськими та східними тра- диціями музично-виконавської культури, збагачення теорії і практики мистецького навчання в Китайській Народній Республіці найкращими досягненнями і передовим досвідом закордонних фахівців, реформуван- ня національної системи масової та спеціалізованої музичної освіти, зокрема в галузі академічної підготовки виконавців-віолончелістів. У контексті цього актуальним є розкриття особливостей освітньої та концертно-виконавської діяльності професійних китайських віо- лончелістів, а також значення їхнього творчого доробку для розвит- ку сучасного інструментально-оркестрового виконавства й освіти в Китаї. Методологія дослідження спирається на системно-аналітич- ний, компаративні й історико-культурні методи. У матеріалах статті визначено, що початкове музично-інструментальне навчання учнів-ві- олончелістів реалізується в Китаї в межах шкільної або сімейної (при- ватної) практики. Профільну середню та вищу музичну освіту май- бутні фахівці здобувають у музичних коледжах, музичних факультетах класичних університетів, консерваторіях, академіях, а також навчаль- них закладах інших країн. Популяризації віолончельного виконавства в Китаї сприяють розвиток інструментально-оркестрового мистецтва, збільшення кількості камерних і оркестрових колективів, організація і проведення міжнародних виконавських конкурсів, удосконалення нау- ково-теоретичної бази та методики навчання гри на віолончелі тощо. Наукова новизна полягає у визначенні стану розвитку музичної освіти Китайської Народної Республіки, окремих характеристик професійної підготовки виконавців-віолончелістів у профільних навчальних закладах Китаю. У роботі здійснено інтерпретацію біографічних відомостей, творчого шляху й особливостей реалізації концертно-виконавської, пе- дагогічної, організаційної й інших видів діяльності відомих китайських віолончелістів (Йо-Йо Ма, Ван Цзюнь, Тао Ні, Кан Цяосюань та інші). Зроблено спробу висвітлити індивідуально-неповторні характеристики їхнього особистісного і художнього світосприйняття, специфічні риси авторського стилю виконавства, коло музичних інтересів та уподо- бань. Висновки. Концертно-виконавська діяльність відомих китайських віолончелістів становить особистий внесок у розвиток сучасного ін- струментально-виконавського мистецтва, освіти та її організації в Китаї й інших країнах. Розкрито високий творчий потенціал нового покоління китайських музикантів-віолончелістів.

Посилання

1. Гудимов Д. Школы игры на виолончели ХVIII–XXI веков : исторический обзор, традиции и современные новации. Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 3 (59). С. 237–243.
2. Дивеева Г. Шанхайская национальная консерватория в 1920–1940-е гг.: к проблеме взаимодействия с традициями российского музыкального образования. Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). Санкт-Петербург, 2014. № 1 (30). С. 137–141.
3. Эсаулова Т. На конкурсе имени Святослава Кнушевицкого победил российский виолончелист. URL: http://rg.ru>reg-pfo>na-kon (дата обращения: 15.02.2020).
4. Ли Юе. Китайское музыкальное образование в ХХ веке и его состояние на рубеже ХХ–ХХI веков. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 40. С. 225–231.
5. Ло Чжихуэй. Концертная жизнь современного Китая : дис. … канд. искусствовед.: 17.00.02. Санкт-Петербург, 2016. 213 с.
6. Тао Ни. URL: https://tch15/medici.tv>artist>tao-ni (дата обращения: 14.05.2020).
7. Чжу Юаньюань. Претворение национальных истоков в концерте «Карта» для виолончели, видео и оркестра Тан Дуна. Проблеми взаємодії мистецтв, педагогіки та теорії і практики освіти. Харків, 2015. Вип. 42. С. 237–243.
Опубліковано
2021-02-03
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА