Креативність як фактор творчої волі у композиторській та виконавській діяльності.

Creativity as a factor of art will in composing and performing activities

  • Elena Khoroshavina Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. https://orcid.org/0000-0001-9792-0134
Ключові слова: креатівність, креативне мислення, психологія мистецтва, виконавське мистецтво, композиторська діяльність.

Анотація

Метою даної статті є виявлення провідних аспектів феномена креативності як головного чинника творчої волі у композиторській та виконавській діяльності. Методологія даної статті базується на єдності таких методичних підходів як психологічний, музично--історичний, соціокультурний, аксіологічний та інтерпретативно-текстологічний. Наукова новизна визначається з одного боку виявленням нових напрямів дослідження феномена креативності як ключового у багатьох дослідженнях психології мистецтва, з іншого боку – поглибленим вивчанням принципів виконавської та композиторської діяльності як творчого акту. Висновки. Найбільш значними характеристиками музики як особливої форми буття мистецтва, можна назвати креативність, комунікативність, цілісність та синкретизм. Креативність при музикознавчому ракурсі вивчення, представляється фактором, що сприяє художньому освоєнню миру, що набуває особливого значення в умовах становлення нової світоглядної парадигми «глобальної креативності». Множинність творчих ідей та варіантів їх розв'язку можна розглядати як ознаку зрілої музично-продуктивної здатності та саме реалізація креативних установок особистості композитора й забезпечує волю їх творчого втілення. Креативні якості не є винятковими властивостями композиторів, креативність у такій же ступені є характерною рисою виконавця у його творчій діяльності, бо креативність слід розуміти як властивість, що забезпечує розвиток творчої особистості та її здатність до створення нового художнього явища, творчого продукту.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Хорошавина Елена Анатольевна, кандидат искусствоведения, и.о. доцента кафедры народных инструментов ОНМА имени А.В. Неждановой.

Посилання

1. Bakhtin, M. (1979). Aesthetics of verbal creativity. M. [in Russian]
2. Vygotsky, L. (1986) Psychology of art / preface. A. Leontiev; Comments L. Vygotsky, V. Ivanova; total ed. V. Ivanova. 3rd ed. M.: Art. [in Russian]
3. Ilyin, E. (2009) Psychology of creativity, creativity, giftedness. SPb.: Peter. [in Russian]
4. Kirnarskaya, D. (2004) Psychology of special abilities. Musical Abilities / Preface G. Rozhdestvensky. M : Talanta-XXI century. [in Russian]
5. Kovaleva, G. (2002) Interrelations of cognitive, personal and neurodynamic characteristics of creativity: diss. on competition uch. degree of candidate psychologist. Sciences: [spec.] 19. 00. 01 – general psychology, personality psychology, history of psychology / Perm State Institute of Art and Culture. Perm. [in Russian]
6. Lotman, Yu.(2000) Autocommunication: “I” and “Other” as addressees (On two communication models in the culture system). Lotman Y. Semiiosphere. St. Petersburg: “Art-SPB”. P. 163–177. [in Russian]
7. Torshina, K. (1998) Modern Studies of the Problem of Creativity in Foreign Psychology. Questions of psychology. No. 4. P. 123–133. [in Russian]
8. Yakovlev, V. (1999) Philosophical principles of creativity. Bulletin of Moscow University. Series 7, Philosophy. № 3. P. 43–51. [in Russian]
Опубліковано
2018-04-25
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА