ХАРКІВСЬКА ФОРТЕПІАННА ШКОЛА В 60–70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ: ІМЕНА, ТРАДИЦІЇ, ВИКОНАВСЬКІ ПРИНЦИПИ

  • Zoriana Ihorivna Mykhalchuk Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької http://orcid.org/0000-0002-9812-9579
Ключові слова: харківська фортепіанна школа, мистецтво Харків- щини, ХНУМ ім. І. Котляревського

Анотація

Мета роботи – визначити базові принципи харківської фортепіан- ної школи, що склалися на етапі її формування, шляхом реконструкції творчих портретів її засновників – викладачів кафедри спеціального фортепіано Харківського інституту мистецтв 60–70-х років ХХ сто- ліття. Методологія дослідження базується на єдності історичного, джерелознавчого й системного типів аналізу, що дають змогу пре- зентувати принципи харківської фортепіанної школи як мистецького феномена. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дослідження є першим зразком, у якому аналізуються та порів- нюються виконавські та педагогічні принципи харківської фортепі- анної школи, що сформовані в 60–70-х роках ХХ сторіччя. Стаття присвячена дослідженню феномену харківської фортепіанної школи й уточненню періодизації її розвитку. Визначено, що творчі настанови харківської фортепіанної школи стали результатом синтезу музичних традицій Німеччини, Польщі, Австрії, Італії, Росії. Виявлено, що період 60–70-х років ХХ століття можна вважати кульмінаційною точкою першого етапу розвитку харківської фортепіанної школи, адже з того часу на кафедрах спеціального фортепіано Харківського інституту мис- тецтв починають працювати вже здебільшого його вихованці. Аналіз творчої діяльності викладачів, які працювали на кафедрах спеціального фортепіано в той час, дав змогу окреслити базові принципи харківської фортепіанної школи. Висновки. Можна стверджувати, що харківська фортепіанна школа – це така єдність музикантів, що сформувалася на початку ХХ сторіччя в досить складний історичний період. Осно- ва методики ХФШ – це увага до якості звуку, шанобливе ставлення до авторського тексту, загальний культурний розвиток студента. Ці традиції зберігаються й сьогодні, коли на кафедрі працюють не тільки її колишні випускники, а й представники інших виконавських шкіл.

Посилання

1. Гуральник Н. Фортепіанна школа в мистецькій освіті : характерні особливості, традиції та їх оновлення. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12652 (дата звернення : 10.12.2018).
2. Дедусенко Ж.В. Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства. Київ, 2002. 20 с.
3. Інюточкіна Н.В. Спогади про В. Лозову. Харків, 10 с.
4. Кашкадамова Н. Історія фортеп’янного мистецтва. XIX сторіччя. Тернопіль : Астон, 2006. 608 с.
5. Кононова Е.В. Мария Александровна Ещенко: концертная и педагогическая деятельность : монография. Харьков : НТМТ, 2009. 180 с.
6. Кононова О. Музична культура Харкова кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Харків : Основа, 2004. 176 с.
7. Михальчук З. Інтерв’ю з М.В. Бевз. Харків, 2019. 7 с.
8. Михальчук З. Інтерв’ю з О.В. Кононовою. Харків, 2018. 6 с.
9. Пинчук Е.Г. Всеволод Топилин: триумф и трагедия. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових статей / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. Харків, 2012. Вип. 37. С. 160–176.
10. Риман Г. Музыкальный словарь / пер. и все доп. под ред. Ю. Этеля. Москва : П. Юргенсона, 1896. 1531 с.
11. Руденко Н.І. Регіна Самійлівна Горовиць та її уроки : монографія. Київ : КДВМУ, 2001. 255 с.
12. Рум’янцева А.Ю. Розвиток професійної фортепіанної освіти Харкова у другій половині ХХ ст. у контексті політичної ситуації в Україні. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2007. Вип. 2. С. 108–119.
13. Сухленко И. Секреты мастерства: в классе Виктора Сирятского. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових статей / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. Харків : С.А.М., 2012. Вип. 36. С. 48–57.
14. Тетяна Вєркіна: мистецтвом змінювати світ : збірник наук.-метод. матеріалів / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського ; заг. ред. та упоряд. Л.І. Шубіна. Харків : Фактор, 2016. 432 с.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ