Рецензування

Процедуру рецензування (наукової експертизи) проходять усі статті, що надійшли в редакційну колегію, за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Редакцією визначено наступний порядок рецензування рукописів:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, відповідну вимогам політики наукового вісника «Музичне мистецтво і культура» і правил підготовки статей до видавництва. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що сповіщають їхніх авторів.

2. Кожна стаття, подана до редакційної колегії, проходить 3 рівні рецензування (наукової експертизи) за профілями дослідження: відкрите – внутрішнє й зовнішнє, і «сліпе». Рекомендація зовнішнього (відкритого) рецензента, яким не може бути науковий керівник автора/здобувача наукового ступеня, слугує основою для подальшого проведення внутрішнього й «сліпого» рецензування рукопису.

3. Проводить рецензування й призначає рецензентів відповідальний редактор відповідного профілю дослідження рубрики наукового вісника «Музичне мистецтво і культура». За рішенням головного редактора журналу (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручено члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

4. Для проведення рецензування рукописів у якості рецензентів наукового віснику «Музичне мистецтво і культура» виступають висококваліфіковані спеціалісти, які володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи в конкретних професійних напрямках (як правило, доктори наук, професори).

5. Внутрішнє рецензування проводиться протягом 7 днів після реєстрації рукопису в редакції. У разі отримання позитивного відгуку внутрішнього рецензента, копія рукопису направляється за профілем наукового дослідження на «сліпе» рецензування провідним фахівцям у сфері проблематики статті. Після отримання згоди вченого, який здійснює «сліпе» рецензування, на можливість рецензування матеріалів (виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку дослідження автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів), проведення ним наукової експертизи статті відбувається, як правило, протягом 21 дня. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватись із урахуванням створення умов для максимально об’єктивної оцінки якості наданих матеріалів.

6. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою з відповідальним секретарем певної рубрики наукового вісника «Музичне мистецтво і культура» або за допомогою середовища видавничої платформи OJS (Open Journal Systems).

7. Якщо рецензент указує на необхідність внесення в статтю певних коректив – стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, яке містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті.

8. Автор рукопису у випадку незгоди з думкою рецензента має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.

9. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись у будь-якій формі – особисто, за допомогою е-mail та у телефонному режимі. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором без узгодження з автором.

10. Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар журналу повідомляє про це автора та зазначає очікуваний термін публікації.

11. Рекомендація щодо публікації чергового випуску наукового вісника «Музичне мистецтво і культура» здійснюється Вченою радою Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової та фіксується у відповідному протоколі