ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРТЕПІАННОЇ ТВОРЧОСТІ БОРИСА ТИЩЕНКА

  • Julia Oleksandrivna Grybynenko Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-4891-5157
Ключові слова: інтертекстуальність, цитація, модель, «чуже сло- во», алюзія, фортепіанна соната

Анотація

Метою роботи є розкриття специфіки інтертекстуальних взає- модій у фортепіанній творчості Бориса Тищенка, визначення особли- востей трансформації композитором запозиченого. Методологія до- слідження. У статті використовується метод інтертекстуального аналізу, що дає змогу досліджувати своєрідність співвідношення «свого» і «чужого» інтертексту в композиторській творчості. Наукова нови- зна. Уперше надається спроба фортепіанну творчість Бориса Тищен- ка, зокрема сонатну, розглянути з боку інтертекстуальності. Оскіль- ки цей автор належить до тих композиторів, творчий метод яких відрізняється стильовою багатошаровістю, спирається на постійний діалог «свого» і «чужого», пов’язаний із розкриттям «поліфонічних» можливостей кожного виразного прийому, кожного образного елемен- ту. Висновки. Специфіка інтертекстуального мислення у фортепіанній творчості композитора зв’язана передусім зі стильовими чинниками (за А. Денисовим). Тими, що зумовлені загальною схильністю компози- тора до подібних перетинів, являючи собою константу його мислення. Інтертекстуальні механізми в творах Б. Тищенка зумовлені як специ- фікою особистісної свідомості композитора, так і культурно-історич- ним контекстом [2]. Суть цитацій у фортепіанних сонатах Б. Ти- щенка складається в неконфліктності, несуперечливості «безшовноі» інтеграції в авторську мову іностильового фрагмента. Цитати, явні та приховані алюзії, перифрази структурують звукову тканину опусів, створюючи зони внутрішньомузичної асоціативності. Характер робо- ти Б. Тищенка із запозиченим – це різного роду трансформації, моди- фікації-варіації, тобто творчий метод композитора презентує певну свободу у виборі елементів і параметрів цитування. Оскільки це часто зв’язано з утратою об’єктом ідентичності та, як наслідок, його пе- ретворенням на quasi-цитату, то досить складно точно визначити грань, яка відділяє цитату від алюзії у творах Б. Тищенка і класифіку- вати той чи інший тип інтертекстуальної взаємодії, притаманний ме- тоду композитора. Установка на авторсько-індивідуальний синтез як властивість сучасного індивідуального стилю у творчості Б. Тищенка реалізується в унікальному сплетінні асоціативних зв’язків, стильовому переінтонуванні, у контексті якого цитатно-алюзійний метод стано- вить лише одну з граней феномена інтертекстуальності.

Посилання

1. Денисов А. Метаморфозы музыкального текста. Москва : Юрайт, 2019. 189 с.
2. Денисов А. Интертекстуальность в музыке: исследовательский очерк. Санкт-Петербург : РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 46 с.
3. Кац Б. О музыке Б. Тищенко. Ленинград : Советский композитор, 1986. 168 с.
4. Левая Т. История отечественной музыки второй половины XX века. Санкт-Петербург : Композитор, 2010. 556 с.
5. Лики музыки XXI века: Приношение Галине Уствольской, Борису Тищенко / науч. ред. и сост. : Г.П. Овсянкина, Р.Г. Шитикова. Санкт-Петербург : РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. 375 с.
6. Овсянкина Г. Заметки о принципе моделирования в Сонате № 11 для фортепиано Бориса Тищенко. Актуальные вопросы социогуманитарного знания: история и современность : межвуз. сб. науч. тр. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2012. Вып. 7. С. 354–362.
7. Овсянкина Г. Фортепианные сонаты Бориса Тищенко. Москва : Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2001. 154 с.
8. Овсянкина Г. Феномен позднего стиля Б. Тищенко. Южно-российский музыкальный альманах. 2016. № 1 (22) : Проблемы музыкальной науки. С. 12–17.
9. Скорбященская О. Борис Тищенко: интервью robusta. Санкт-Петербург : Композитор, 2010. 39 с
10. Сыров В. Борис Тищенко. История отечественной музыки второй половины ХХ века. Санкт-Петербург, 2005. С. 139–156.
11. Холопова В. Борис Тищенко: Рельефы спонтанности на фоне рационализма. Музыка из бывшего СССР. Москва, 1994. Вып. 1. С. 56–71.
Опубліковано
2021-05-20
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА