ТЕМБРОВА ЛЕКСИКА КАМЕРНИХ ТВОРІВ Є. СТАНКОВИЧА

  • Yuliia Oleksandrivna Grybynenko Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-4891-5157

Анотація

Мета роботи – визначити основні знаки тембрової лексики у камерних творах Євгена Станковича. Методологія дослідження спирається на єдність системно-аналітичного та семіологічного підходів. Наукова новизна. Виокремлення основних прийомів тембрової лексики в творах Є. Станковича дозволяє помітити їх семантичну закріпленість та перехідність з одного опусу до іншого, що вказує на набуття ними міжтекстових функцій. Таким чином утворюється зв’язок між різними музичними творами цих композиторів, навіть тих, що досить віддалені один від одного за часом. Ці утворення, що входять у текст як цілісний феномен, стають базою загального мовного ресурсу композитора. Висновки. Виокремлення тембру як провідного композиційного та драматургічного чинника в творах Є. Станковича зумовлюється, з одного боку, конкретними художньо-творчими та технічними завданнями, які вирішуються композитором в індивідуально-стильовій системі координат, з іншого – шляхами взаємодії з адресатом, прагненням донести свій задум у складних умовах сучасної музично-мовної реальності, стимулювати його образне мислення. Вживання специфічних артикуляції та будови темброфактурних пластів, перенесення характерних виконавських прийомів у «чуже» темброве поле призводить до виникнення ілюзорного тембру, близького за своїми характеристиками до тембрів, що імітуються композитором. Є. Станкович складає тембр, виходячи, з одного боку, із загального образно-змістовного задуму у межах індивідуальної авторської концепції, з іншого – користуючись вибраним інструментарієм та комбінуючи засоби, що найбільш відповідають шуканому образу. У підсумку музична тканина твору оперує як пізнаваними тембрами, так одночасно і створеними слухом композитора. Можна стверджувати, що тембровий компонент належить до параметрів першорядної значущості в поетиці Є. Станковича. Його дослідження дозволяє наблизитися до розуміння специфіки творчого методу композитора та окреслити роль тембру у ансамблях та камерних симфоніях.

Посилання

1. Барсова И. Камерный оркестр Пауля Хиндемита. Музыка и современность. Москва : Музгиз, 1975. Вып. 9. С. 226–262.
2. Брояко Н. «Сумної дримби звуки» Є. Станковича в аспекті втілення неофольклористичних тенденцій. Музичне мистецтво і культура : науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової. Одеса : Гельветика, 2020. Вип. 30. Кн. 1. С. 19–24.
3. Дейчук О. Темброва драматургія у системі композиційного ритму камерних симфоній Станковича. Українське музикознавство. Київ, 2006. Вип. 35. С. 225–236.
4. Дейчук О. Цілісність оркестрового мислення Є. Станковича у камерних симфоніях. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2005. Вип. 48. С. 169–175.
5. Зинькевич Е. Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича. Сумы, 1999. 252 с.
6. Колісник О. Мовно-стильова самобутність камерно-інструментальної музики Є. Станковича : дис. … канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03. ЛНМА ім. М.В. Лисенка. Львів, 2017. 245 с.
7. Лунина А. Композитор – маленькая планета. Киев : «Дух і літера», 2013. 736 с.
8. Луніна Г. Світ камерних симфоній Євгена Станковича. Передмова до партитури. Євген Станкович. Камерні симфонії (друга, третя, четверта). Партитура. Київ : Музична Україна, 2002. Зош. ІІ. С. 4–6.
9. Раабен Л. Камерно-инструментальная музыка. Музыка ХХ века: очерки. В 2-х ч. / ред. Л.Н. Раабен. Ч. 2. Кн. 3. Москва : Музыка, 1980. С. 346–406.
10. Ручьевская Е. Тематизм и форма в методологии анализа музыки ХХ века. Современные вопросы музыкознания. Москва, 1976. С. 146–206.
11. Сіренко Є. Жанровий простір скрипкової музики Євгена Станковича : дис. … канд. мистецтв. : спец. 17.00.03. Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2017. 254 с.
12. Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке: Художественные возможности. Структура. Функции. Москва : Музыка. 1985. 285 с.
13. Сотник Н. «Ніч перед Різдвом» маестро Станковича. URL: https://www.gorod.cn.ua/news/lyudjam-o-lyudjah/69454-nich-peredrizdvom-maestro-stankovicha.html.
14. Фізер К. Заголовок музичного твору та його функціонування в новітній музиці (на прикладі творчості українських композиторів) : дис. … канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03. Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. Київ. 2019. 209 с.
Опубліковано
2022-01-11
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ