БУТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ НЕЗВУКОВИХ ПРОЯВІВ МУЗИЧНОГО ТВОРУ ЯК ЕЙДОСА

  • Anton Viktorovych Yeretsky Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-9641-0113
Ключові слова: musical work, being of a musical work, eidos, phenomenology, musical existential asymmetry

Анотація

Мета статті полягає у спробі висвітлити найбільш важливі і значущі, але маловивчені особливості буття музичного твору в їх взаємозв’язку. Методологія передбачає поєднання музикознавчого і феноменологічного підходів. У статті робиться наголос на роботи О.Ф. Лосєва, Р. Інгардена, М.О. Аркад’єва, Е. Гуссерля та І. Пригожина. Наукова новизна статті полягає в зіставленні поглядів на означену проблему дослідників – представників музикознавства, філософії, фізики. Але, перш за все, автор спирається на положення Лосєва, Інгардена та Арка’єва. Описуються і систематизуються процеси, внутрішні і зовнішні зв’язки, задіяні в бутті музичного твору. Дано обґрунтування для введення в музикознавчий термінологічний апарат поняття музичної екзистенціальної асиметрії, пропонується визначення даної категорії. Висновки. Буття музичного твору може бути охарактеризоване як буття ейдосу з усіма властивими йому атрибутами. У статті пропонується виділяти площині існування і стадії існування музичного твору, які, у свою чергу, виявляють множинні внутрішні і зовнішні зв’язки. Стадія – відрізок, фаза, передбачає якусь динаміку, і, як процес, може виражатися по-різному. А оскільки це процес, то фактор часу є надзвичайно важливим. Площина існування музичного твору виявляє численні зв’язки між різними феноменами соціального устрою суспільства, стадіями розвитку культури, напрямками людської діяльності і т. д. Позазвукові прояви європейської музики академічної традиції – міжжанровий зв’язок та, частково, цитати (музичні теми-символи), консонансно-дисонансне відношення пульсу і ритму, весь пласт емоцій і почуттів, і, нарешті, ейдетична природа музичного твору. Інтенціональність і конституювання є основоположними умовами будь-якого музичного процесу. Усе це дає нам право ввести поняття музичної екзистенціальної асиметрії – переважання незвукової, точніше – позазвукової частини музичного твору над звуковою.

Посилання

1. Августин А. Исповедь / пер. М.Е. Сергеенко. Москва : Ренессанс, 1991. 496 с.
2. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика. Проблемы музыкального мышления / сост. и ред. М.Г. Арановский. Москва : «Музыка», 1974. С. 90–128.
3. Аркадьев М.А. Фундаментальные проблемы музыкального ритма и «незвучащее». Время, метр, нотный текст, артикуляция. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG. 398 c.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. Москва : Лабиринт, 1999. 352 с.
5. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Москва : Искусство, 1984. 350 с.
6. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Том I. Феноменология внутреннего сознания времени. Пер. с нем. / Сост., вступ. статья. Пер. В.И. Молчановой. Москва : Издательство «Гнозис», 1994. 102 c.
7. Ингарден Р. Исследование по эстетике. Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. 572 с.
8. Лосев А. Музыка как предмет логики / А.Ф. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. Москва : Мысль, 1995. С. 194–369.
9. Лотман Ю. Структура художественного текста. Об искусстве. Санкт-Петербург : «Искусство – СПБ», 1998. 285 с.
10. Мазель Л. Работы последних десятилетий о ритме. Музична академія. 1995. № 2. С. 130–139.
11. Орлов Г. Древо музыки. Вашингтон-Санкт – Петербург : Советский композитор, 1992. 409 с.
12. Пригожин И. От существующего к возникающему. Москва : Наука, 1985. 328 с.
13. Роджеро А. Приближение к Платону. Одесса : Печатный дом, 2016. 225 с.
14. Суханцева В. Категория времени в музыкальной литературе. Киев : Лыбидь, 1990. 184 с.
15. Харлап М. Ритм и метр в музыке устной традиции. Москва : Музыка, 1986, 104 с.
16. Прист С. Теории сознания. Москва : Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 157 с.
17. Элиаде М. Образы и символы: эссе о магико-религиозной символике. Элиаде М. Избранные сочинения. Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское. Москва : Ладомир, 2000. 414 с.
18. Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем. Москва : Политиздат, 1991. 527 с.
Опубліковано
2022-01-11
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА