ПОНЯТТЯ КЛАСИЧНОГО В ОПЕРНІЙ ТВОРЧОСТІ ТА ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ ОПЕРНОЇ КЛАСИКИ

  • Xiao Chen Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0001-9589-2512
Ключові слова: класична музика, музична класика, класичне музичне мовлення, оперна творчість, полісемантичність явища класичного

Анотація

Мета дослідження – визначити способи категоризації класичного в музиці, що є найбільш відповідними як до історичного та ціннісно-смислового походження, конститутивних культурних ознак цього явища, так і до типологічних показників оперної творчості – в її інституціональній художньо-функціональній цілісності та музично-мовній специфіці. Методологія роботи зумовлюється поєднанням культурологічного, естетичного, аксіологічного та семантичного підходів, передбачає включення соціокомунікативного ракурсу оцінки художніх явищ та розширення дослідного поля оперознавства у бік сучасних оперних феноменів як наслідування класичним артефактам. Наукова новизна цієї статті полягає у доведенні значущості явища класичного в музиці як для музикознавчого дискурсу, так і для сучасної композиторської творчості. Доводиться, що нова актуальність класичного зумовлюється множинністю буття класичних музичних взірців у сучасному соціумі, у семантичній мережі сучасної культури. Це стає одним з важливих чинників оновлення уваги до класичних засад провідних музичних жанрів, зокрема опери, у творчості сучасних композиторів. Розкривається значення класичної музики – класичного типу музичного мовлення – як головної парадигми на сучасному етапі розвитку професійної академічної музичної традиції, зокрема оперної. Висновки засвідчують, що категоризація класичного в музиці спирається на усвідомлення історичного та ціннісно-смислового значення класичної музики, передбачає конкретизацію поняття про класичне стосовно саме музичного мистецького досвіду, виявляє суттєві дискусійні моменти в обговоренні явища класичної музики – музичної класики; виявляється надзвичайна важливість і широта класичного типу музичного мовлення, відповідно, потреба у збереженні класичного типу музичного мислення, що, зокрема, зумовлює оперний метод сучасної композиторки К. Сааріахо.

Посилання

1. Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. Москва : Композитор, 1998. 343 с.
2. Богатырев В. Оперное творчество певца-актёра: историко-теоретические и практические аспекты : дисс. … доктора искусствоведения : 17.00.09 «Теория и история искусства». Санкт-Петербург, 2011. 335 с.
3. Журкова Д. Классическая музыка в современной массовой культуре России : автореф. … канд. культурологии : 24.00.01 «Теория и история культуры». Москва, 2012. 24 с.
4. Классика музыкальная. Музыкальная энциклопедия. / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. Москва, 1974: Т. 2. С. 8–25.
5. Коляденко Н. Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века) : дисс. … докт. искусствоведения : 17.00.02 «Музыкальное искусство». Новосибирск, 2006. 491 с.
6. Конен В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. Москва, 1994. 160 с.
7. Кузнецов Н. Сценическое мастерство оперного артиста в контексте актерской школы Ф.И. Шаляпина : дисс. … докт. искусствоведения : 17.00.02 «Музыкальное искусство». Москва, 2005. 380 с.
8. Лю Цзинь. Оперная культура современного Китая: проблема подготовки исполнительских кадров : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания». Санкт-Петербург, 2010. 173 с.
9. Пинягина И. Роль классической музыки в формировании личности : автореф. … канд. философ. наук : 09.00.11 «Социальная философия». Уфа, 2014. 22 с.
10. Саамишвили Н. Оперы Кайи Саариахо 2000-х гг.: художественные идеи, музыкальная драматургия, композиционная техника : автореф. … канд. искусствоведения : 17.00.02 «Музыкальное искусство». Москва, 2021. 24 с.
11. Царева Г. Классическая музыка как константа культуры и многоплановая реальность : автореф. … канд. культурологии : спец. : 24.00.01 «Теория и история культуры». Саранск, 2007. 21 с.
12. Чжан Кай. Современный оперный театр как художественное явление и категория музыковедческого дискурса : дисс. … канд. искусств. : 17.00.03 «Музыкальное искусство». Одесса, 2017. 186 с.
Опубліковано
2022-01-11
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА