«КАПРИЧІО НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ» ГАННИ ГАВРИЛЕЦЬ: УТІЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЖАНРУ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ

  • Olena Volodymyrivna Polietaieva Національна музична академія України імені П.І. Чайковського https://orcid.org/0000-0002-7669-5887
Ключові слова: творчість Ганни Гаврилець, жанр капричіо, «Капричіо на честь Святого Миколая», неофольклоризм

Анотація

Мета дослідження – виявити жанрово-стильові особливості «Капричіо на честь Святого Миколая» для камерного оркестру Ганни Гаврилець, визначити специфіку індивідуального прочитання цього європейського жанру у творчості української композиторки. Наукова новизна статті. До наукового обігу введено «Капричіо на честь Святого Миколая» Г. Гаврилець, на основі докладного аналізу твору визначено його основні стильові й жанрові ознаки, розкрито особливості втілення європейського жанру засобами української музики. Методологія дослідження. Застосовано міждисциплінарний підхід, що містить загальнонаукові й музикознавчі методи пізнання: історико-типологічний (щоб розглянути творчість Г. Гаврилець у контексті української та західноєвропейської музичної спадщини); біографічний (для розкриття рис особистості композиторки і висвітлення історії створення її «Капричіо на честь Святого Миколая»); системний (для осмислення композиторського стилю як цілісної структури вищого порядку); музикознавчий (для аналізу досліджуваного твору в єдності його змісту і структури); культурологічний (для простеження еволюції жанру капричіо в західноєвропейській та українській музиці); стильовий (для виявлення індивідуальних принципів композиторського стилю Г. Гаврилець, розкриття діалектики традицій і новацій у її творчості). Оскільки мисткиня з дитинства була добре обізнана з народними святкуваннями й фольклорними звичаями і часто використовувала ці знання у своїй творчості, наведено спогади самої Г. Гаврилець, якими підтверджено біографічний аспект створення композиції. Здійснено історичний екскурс із питань кристалізації типологічних ознак жанру капричіо. Висновки. У «Капричіо на честь Святого Миколая» Г. Гаврилець використовує цілий комплекс засобів для реалізації різних аспектів свого задуму, як-от звернення до народнопісенного першоджерела («Пісня про Святого Миколая»); лаконічність висловлювання та програмна конкретизація ідеї; реалізація творчого задуму відповідно до ознак жанру капричіо (віртуозність, фантазійність, несподівані ефекти, бадьорість музичного розгортання й гумористичних вкраплень); особлива музична мова (народнопісенні інтонації, мотивна робота з матеріалом, майстерна оркестровка і яскраві штрихи, сонористична техніка, співзвуччя кластерного типу й несподівані тональні зсуви); утілення основних принципів творчого методу неофольклоризму.

Посилання

1. Бенч О.Г. Фольклорні архетипи у хоровій творчості Ганни Гаврилець. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 75 : Композитор і сучасне соціокультурне середовище. Київ, 2009. С. 57–70.
2. Дерев’янченко О.О. Неофольклоризм у музичному мистецтві: статика та динаміка розвитку в першій половині ХХ ст. : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Муз. мистецтво / Нац. муз. академія України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2005. 215 с.
3. Должанский А.Н. Каприччио. Краткий музыкальный словарь. Изд. 6‑е, испр. Санкт-Петербург : Лань, 2003. С. 114.
4. Історія української музики : в 6 т. / НАН України. Ін‑т. мистецтвозн., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Т. 3 : Кінець XIX – початок XX ст. Київ : Наук. думка, 1990. 424 с.
5. Кияновська Л.О. Мирослав Скорик: людина і митець. Львів : Незалежний культурологічний журнал «Ї». 2008. 588 с.
6. Козаренко О.В. Національна музична мова в дискурсі постмодернізму. Козаренко О.В. Феномен української національної музичної мови / Наук. товариство ім. Шевченка; відп. ред. І.Б. Пясковський, О.А. Купчинський. Львів : НТШ 2011. С. 218–254. URL: http://www.musica-ukrainica.odessa.ua/_a-kozarenko-ethnicmuslang.html (дата звернення: 05.04.2021).
7. Лунина А.Е. Анна Гаврилец. Аутентика: глубинная почвенность, ментальная характерность, национальная своеобычность… – попытка понять «предел смысловой беспредельности»? Лунина А.Е. Композитор в зеркале современности : в 2 т. Т. 1. Київ : Дух і літера, 2015. С. 85–166.
8. Маскович Т.М. Канонічний жанровий пласт у творчості Ганни Гаврилець: «Херувимська». Студії мистецтвознавчі. 2013. Число 3–4. С. 84–90.
9. Маскович Т.М. Хорова творчість Ганни Гаврилець в руслі «нової сакральності» : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Муз. мистецтво / Прикарпатський нац. ун‑т. ім. В. Стефаника» ; Одеська держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2018. 223 с.
10. Маскович Т.М. Хорові твори Ганни Гаврилець на тексти українських поетів: національні прояви сакрального простору. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. / Прикарпатський нац. ун‑т ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 25–26 жовтня 2013 р.). Івано-Франківськ, 2013. С. 73–77.
11. Нискогуз І.А. «Золотий камінь посіємо» Г. Гаврилець в аспекті сучасного композиторського трактування фольклору. Київське музикознавство. Київ, 2013. Вип. 46. С. 121–128.
12. Нискогуз І.А. Особливості трактування українського фольклору в ораторії «Барбівська коляда» Ганни Гаврилець. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка. Музикознавчі студії. Львів, 2014. Вип. 32. С. 183–191.
13. Онацький Є. Д. Миколай – Святий Чудотворець. Онацький Є. Д. Українська мала енциклопедія : у 16 кн. Кн. VIII : Ме – На. Буенос-Айрес, 1961. С. 974–977.
14. Сікорська І.М. Капричіо. Українська музична енциклопедія: у 5 т. / Ін‑т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського; гол. ред. І. Сікорська. Т. 2. Київ, 2008. С. 324–325.
15. Чжан Тяньтянь. Каприччио как понятие и явление. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2017. № 2. С. 194–199.
16. Frescobaldi G. Il Primo Libro di Capricci fatti sopra diversi soggetti, et Arie in partitura di Girolamo Frescobaldi Organista in San Pietro di Roma. Roma : Luca Antonio Soldi, 1624.
Опубліковано
2022-05-16
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ