«МАЙДАН-2014» ВАЛЕНТИНА СИЛЬВЕСТРОВА: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОЕТИКИ КОМПОЗИЦІЇ

  • Vadym Ruslanovych Yatsenko Національна музична академія України імені П. І. Чайковського https://orcid.org/0000-0003-4418-1811
Ключові слова: Валентин Сильвестров, «Майдан-2014», поетика композиції, хор a’cappella.

Анотація

Мета роботи – виявлення поетики композиції унікального за жанровими параметрами хорового твору Валентина Сильвестрова «Майдан-2014». Методологія дослідження спирається на жанровий, стильовий та інтонаційний методи у поєднанні з інтердисциплінарним підходом, що актуалізує магістральні стратегії сучасного музикознавчого дискурсу. Наукову новизну визначає дослідження монументального хорового твору В. Сильвестрова «Майдан-2014» в аспекті специфіки його жанрових та композиційних чинників, що розкривають фундаментальні принципи утворення художньої цілісності. Вперше об’єктом вивчення постає поетика композиції «знакового» хорового опусу В. Сильвестрова як закономірний і водночас новий етап художньо-естетичного та стильового виявлення творчої індивідуальності митця. Висновки. Поетика композиції «Майдану-2014» Сильвестрова є унікальним зразком побудови хорових циклів. У такий спосіб внутрішні і «зовнішні» плани об’єднання монументального хорового полотна утворюють цілісну композицію, в якій функціонують прийоми наскрізного розвитку, а жанрові та образно-емоційні контрасти, які завжди відзначають співвідношення частин у циклічній формі, постають невід’ємними складниками художнього цілого. У результаті виникає багатошаровий смисловий конструкт «Майдан-2014», який розгортається у широкому поліжанровому та полісемантичному полі як динамічна система взаємодії константних мовних елементів (наскрізних фактурних одиниць, мотивів, ритмічних структур та ін.). Водночас безмежно широкий за всіма резонуючими змістами смисловий шар твору наповнюється прямими історичними посиланнями, що їх надають зафіксовані композитором дати драматичного протистояння. Кожна з них постає багатозначним культурно-історичним епіграфом, що розкриває етапи виявлення міцного духу українського народу. Відповідно, структура циклу включає такі жанрові моделі організації музичного матеріалу, що пов’язані зі сферою виявлення вічної пам’яті та безкінечного суму за втратою, гнівного переживання та ліричного співчуття. Об’єднання їх наскрізним образом «Гімну» утворює цілісну «незламну» композицію, яка розгорнута у світ вічних цінностей буття людини.

Посилання

1. Бычкова Н. Понятие поэтики в музыкознании. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : навукова-тэарэтычны часопіс. 2006. № 9. С. 68–71.
2. Вавшко І. Музична поетика рок-балади : автореферат дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 «Музичне мистецтво». Київ : НМАУ, 2019. 15 с.
3. Вайсбанд А. Произведение как встреча: треугольник «произведение» – «композитор» – «адресат» в музыкальной эстетике Валентина Сильвестрова. Київське музикознавство. Музикознавство у діалозі. Вип. 33. Київ–Дюссельдорф. 2010. С. 115–137.
4. Зинькевич Е. «Музыка оказалась больше техники» (о «Мистерии» Сильвестрова. Festchrift кафедри історії музики етносів України та музичної критики Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського. Ніжин : Видавець П.П. Лисенко, 2014. С. 172–188.
5. Коханик И. Между полистилистикой и метастилем: о стилевых исканиях украинских композиторов на рубеже ХХ–ХХІ веков. Київське музикознавство. Музикознавство у діалозі. Вип. 33. Київ– Дюссельдорф. 2010. С. 102–114.
6. Лаврова З. Диригентська трактовка мелодії як структурного принципу музичної статики в кантаті для хору a’cappella В. Сильвестрова на вірші Т.Г. Шевченка. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Вип. 110: Виконавське музикознавство в контексті актуальної проблематики історії і теорії музичного виконавства. Київ. 2014. С. 37–54.
7. Некрасова И. Поэтика тишины в современном музыкальном искусстве. Музыкальное творчество на рубеже третьего тысячелетия : тезисы междунар. науч.-практ. конф. Астрахан. гос. конс. Астрахань. 2001. С. 57–58.
8. Нестьева М. Музыка Валентина Сильвестрова. Беседы. Статьи. Письма. Харьков : Акта. 2012. 440 с.
9. Тарасова О. Роль артикуляції в камерно-вокальній музиці ХХ ст. (на прикладі «Тихих пісень» В. Сильвестрова). Культура України. Вип. 11. Мистецтвознавство. Філософія. Харк. держ. академія культури, 2003. С. 95–103.
10. Павлишин С. Валентин Сильвестров. Київ : Муз. Україна. 1989. 87 с.
11. Сильвестров Валентин. Дождаться музыки. Лекции-беседы. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА. 2010. 368 с.
12. Сильвестров В. У мелодиці Гімну України закодована пам’ять про Літургію. Православна церква України. Храм Апостола Любові. 23 серпня 2019. URL: https://www.bogoslov.kharkov.ua/news/2048 (дата звернення: 7.12.2021).
13. Фрумкис Т. Дух рискованной свободы. К портрету Валентина Сильвестрова. Музыкальная академия. 2008. № 1. С. 23–25.
14. Чекан Ю. Передмова. Валентин Сильвестров. Майдан-2014. Київ : Бібліотека хору «Київ». 2020. С. 3–4.
15. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Встречи с Валентином Сильвестровым. Киев : ДУХ І ЛІТЕРА. 2010. 424 с.
Опубліковано
2022-09-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ