РИСИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ Ж.-Б. ФОРКЕРЕ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЛЯ КЛАВЕСИНА)

  • Анна Орестівна Кільчицька Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра https://orcid.org/0000-0001-8971-8470
Ключові слова: Бароко, французька клавесинна музика, Форкере, сюїта, історично поінформоване виконавство.

Анотація

Мета дослідження. На основі комплексного вивчення п’яти сюїт Ж.-Б. Форкере визначити основні риси стилю Форкере і тенденції французької клавесинної музики середини XVIII століття, які знайшли своє відображення у творчому доробку митця. Методологія. Дослідження спирається на історико-культурологічний, системно-аналітичний, жанровий методи, що дає можливість цілісно проаналізувати твори Ж.-Б. Форкере. Наукова новизна. Вперше п’ять клавесинних сюїт Ж.-Б. Форкере стали предметом комплексного дослідження. Вперше в українському музикознавстві зроблено цілісний аналіз п’яти сюїт Ж.-Б. Форкере, визначено їх специфічні риси, на основі співставлення зі зразками клавесинних творів першої половини XVIII ст. визначено основні жанрово-стильові паралелі. Висновки. У ході дослідження проаналізовано 5 сюїт для клавесина Ж.-Б. Форкере та виявлено основні риси музичного письма композитора. Важливим явищем, характерним для усіх творів, є зв’язок зі звуковою та виконавською специфікою віоли да гамба, для якої написані прототипи клавесинних п’єс. Сюїти демонструють значне охоплення композитором музичних явищ, художніх образів і жанрів. У творах знайшли відображення найважливіші досягнення інструментального мистецтва Франції. Так, у п’єсах Форкере можемо спостерігати використання клавесинного лютневого стилю, а також пов’язаної з ним манери brisé. Крім того, у низці творів наявні риси ефектності й видовищності, що дає підстави провести паралель з досягненнями в жанрі театрально-сценічного мистецтва Франції. Серед творів Форкере знаходимо також такі, що за принципом побудови матеріалу та особливим ставленням до вертикалі нагадують прелюдію без тактових рисок. Цікаво також те, що подекуди, всупереч традиції, що склалася у французькому мистецтві, Форкере прагне максимально точно відобразити в нотах зміщення звуків по вертикалі, неспівпадіння, що є атрибутом манери brisé. Крім традиційних для французької музики явищ, у п’єсах Форкере спостерігаємо зв’язок з італійським інструментальним мистецтвом. Так, низка творів за принципами побудови матеріалу близька до італійських скрипкових сонат. Цілий ряд п’єс у ритмічному, гармонічному та формотворчому аспектах демонструють максимальну наближеність до сонат Д. Скарлатті; про близькість до них говорить також використання композитором ритмічних формул іспанських танців.

Посилання

1. Брянцева В.Н. Французский клавесинизм. Санкт-Петербург, 2000. 380 с.
2. Жаркова В.Б. Десять взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo musicus : монография в 2 т. Т 2. Киев : ArtHuss, 2020. 256 с.: ил.
3. Кванц И.И. Опыт наставлений в игре на флейте траверсо, сопровожденный некоторыми комментариями и иллюстированными примерами для совершенствования вкуса в исполнительской практике. Санкт-Петербрг : Фонд возрождения старинной музыки, 2013. 392 с.
4. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. Москва : Музыка, 1973. 152 с.
5. Лобанова М.Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. Москва : Музыка, 1994. 320 с.
6. Мартынов И. Музыка Испании : монография. Москва : «Сов. композитор», 1977. 376 с. с ил.
7. Сікорська Н.В. Клавірна музика бароко в редакціях другої половини ХІХ ст.: становлення історично інформованого виконавства : дис…канд. мис-ва : 17.00.03. Київ, 2016. 287 с.
8. Шадріна-Личак О.В. Безтактова прелюдія як репрезентант французького клавесинного стилю XVII – початку XVIII століття: аспекти виконавського прочитання : автореф. дис. …канд. мис-ва : 17.00.03. Київ, 2011. 20 с.
9. Couperin F. Musique de clavecin. Vol. III. Paris : Editions de l’Oiseau-Lyre, 1932.
10. Forqueray A. Pieces de Viole avec la Basse Continue. Composes, par Mr. Forqueray Le Père Ordinaire de la Musique de la Chambre du Roi. Paris, 1747. 35 p.
11. Forqueray J.-B.-A. Pieces de Viole Composes, par Mr. Forqueray Le Père. Mises en Pieces de Clavecin. Par Mr. Forqueray Le Fils, Ordinaire de la Musique de la Chambre du Roi. Paris, 1747. 35 p.
12. Forqueray L. Musiciens autrefois: Les Forquerays et leur descendants. Paris : L. Fournier, 1911.
13. Robinson L. Forqueray Pieces de Viole (Paris, 1747): An Enigma of Autorship between Father and Son. Early Music, Vol. 34, No. 2. Oxford Univercity Press. May, 2006. pp. 259–276. URL: http://www.jstor.org/ stable/3805845 (дата звернення: 10.05.2021).
14. Robinson L. Forqueray Pieces de Viole (1747): A Rich Source of Mid-Eighteenth-Century French String Technique. Journal of the Viola da Gamba Society of America. Vol. 43, 2006.
15. Scarlatti D. Sonates. Paris. Heugel & CIE . Vol. IV, X. 1973.
16. Shaffer A. Review: Music by the Forqueray family. Reviewed Works: Antoine Forqueray, Jean-Baptiste Forqueray, Michel Forqueray, Nicolas-Gilles Forqueray. The Works Part One by Mary Cyr; Antoine Forqueray, Jean-Baptiste Forqueray, Michel Forqueray, Nicolas- Gilles Forqueray. The Works Part Two by Mary Cyr. Music Library Association, 2016. Vol. 73, No. 2. pp. 331–334 URL: https://www.jstor. org/stable/26397572 (дата звернення: 10.05.2021).
Опубліковано
2022-12-28
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ