ЗАГУБЛЕНИЙ КОМПОЗИТОРСЬКИЙ ТАЛАНТ ОЛЬГИ ОЛЬШАНЕЦЬКОЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ

  • Ostap Ivanovich Maychyk Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка https://orcid.org/0000-0001-5082-4284
Ключові слова: композиторка, фортепіанні прелюдії, професіоналізм, музичне мистецтво, освіта

Анотація

Мета статті – окреслення еволюції творчих здобутків маловідомої постаті О. Ольшанецької в контексті проблеми досягнення композиторського професіоналізму українською жінкою в першій половині ХХ століття. Методологія дослідження спирається на міждисциплінарність, а саме, взаємодію музикознавчих та історико-соціологічних джерел. Використано загальнонаукові методи системного аналізу, порівняння та узагальнення, а також музикознавчий і історико-культурний методи. Наукова новизна полягає у вивченні впливу історичних і особистісних обставин на жіночу музичну творчість та національних соціокультурних «кліше» на долю жінки; у подоланні «білих плям» національної культури, зокрема, у висвітленні здобутків забутої персоналії; у здійсненні порівняльного аналізу музичної мови двох циклів фортепіанних прелюдій О. Ольшанецької, написаних у різний час (1947–1948 і 1956–1957 рр). Висновки. На основі аналізу циклів прелюдій і узагальнення наразі обмеженої інформації про життя й творчий шлях піаністки й композиторки О. Ольшанецької можна стверджувати, що її фортепіанний доробок варто розглядати крізь призму часу на стику аматорства та професіоналізму. Порівняння циклів доводить суттєвий прогрес у компонуванні. Якщо Ф. Шопен і В. Барвінський у прелюдійних циклах частково орієнтувалися на народно-національний ідіом, то Ольшанецька більше орієнтувалася на спільні загальноєвропейські традиції та надбання. Фольклор переосмислювався нею лише як знак епіки. Прелюдії стали свідченнями пошуків індивідуалізованого виразу в популярному жанрі, що не детермінує авторів жодними канонами. Порівняння циклів доводить суттєвий прогрес, а саме, помітне зростання рівня композиторського письма впродовж майже десяти років праці й намагання «не повторюватися», а, навпаки, запропонувати широкий спектр емоційно-образних, структурно-семантичних і концептуально-стильових рішень. Усе ж подекуди проглядає певна невикінченість окремих п’єс (метроритмічні та ладогармонічні хиби), що пояснюється браком професіоналізму через незавершення композиторської освіти та соціально-історичними й особистісними причинами.

Посилання

1. Берегова О. Українські жінки-композиторки Великої Британії в європейському культурному діалозі. Музикознавча думка Дніпропетровщини. Дніпро: Грані, 2022. Вип. 22 (1). С. 313–334.
2. Витвицький В. Композитори – і композиторки. Музикознавчі праці. Публіцистика / упоряд. Б. Лехник. Львів, 2003. С. 221–223.
3. Катрич О. Передмова. Olshanetska О. Piano compositions / compiler Ostap Maychyk. Toronto: Authenta, 2018. P. 3.
4. Клин В. Українська радянська фортепіанна музика. Київ : Наукова думка, 1980. 315 с.
5. Майчик О. Передмова. Ольшанецька О. Фортепіанні твори / упоряд. О. Майчик. Львів, 1999. С. 3–5.
6. Фрайт О. Ментальні та історико-соціальні чинники музично-мистецької діяльності українського жіноцтва. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2018. Вип. 19 (2). С. 51–55.
7. Черчович І. Емансипаційні ідеї vs консервативні практики: жінки у середовищі української інтелігенції Галичини зламу ХІХ–ХХ століть. Українські жінки у горнилі модернізації / заг. ред. О. Кісь. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. С. 32–51.
8. Юдкін І. Мистецька творчість жінок. Музика. 1975. № 5. С. 10–11.
9. Кijanowska-Kamińska L. Emancypacja kobiet w muzycznoartystycznym środowisku Galicji (na przykładzie Teodozji Papary i Sałomei Kruszelnickiej). Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich / pod red. naukową G. Oliwy i K. Fink. Rzeszów : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. T. 16 : Kobiety w kulturze muzycznej Galicji. S. 17–36.
10. Lakner K. Formal and Harmonic Considerations in Clara Shuman’s Drei Romanzen, op. 21, No. 1 : A Thesis … for the degree of Master of Music. College of Bowling Green State University. OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center. 2015. 79 p. URL: http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=bgsu1431660576 (дата звернення 26.11.2022 р.).
11. Mazepa T. Lwowskie reminiscencje Andy Kitschman. Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polskoukraińskich / pod red. naukową G. Oliwy i K. Fink. Rzeszów : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. T. 16 : Kobiety w kulturze muzycznej Galicji. S. 94–105.
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ