УКРАЇНСЬКА МУЗИКА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У СВІТЛІ СУЧАСНИИХ НАУКОВИХ СТУДІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключові слова: українська музика, європейська культура, модернізм, неоромантизм

Анотація

Мета статті – окреслити проблемне поле вивчення української музики першої третини ХХ століття та намітити перспективи подальшого дослідження. Методологія дослідження спирається на системний підхід, що охоплює історичний, історико-культурологічний та системно-аналітичний ракурси. Використано низку наукових методів: історичний, історико-культурний, метод історіографічного аналізу, хронологічний та описовий. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні необхідності розгляду стильової специфіки української музики першої третини ХХ століття як цілісного явища в контексті європейської культури, у визначенні проблем та перспектив дослідження. Висновки. На підставі опрацювання сучасних досліджень простежено етапи розвитку наукової думки, присвяченої розгляду української музики першої третини ХХ століття. У музикознавчих студіях 2000-х років відзначено перевагу краєзнавчого напряму дослідження, що передбачає вивчення музично-історичного процесу певного регіону (Галичини або Наддніпрянської України). Визначено примат історико-культурологічного підходу в цих працях. У роботах 2010-х років виявлено тенденцію синхронічного аналізу художніх здобутків галицької та східноукраїнської шкіл. З’ясовано відсутність предметних аргументацій у дослідженнях, в яких порушено проблему інонаціональних стильових впливів на творчість українських композиторів. Обґрунтовано необхідність проведення детального розгляду творів українських композиторів у контексті європейського модернізму. Запропоновано напрям жанрово-стильового компаративного аналізу, що полягає у порівнянні творів різних жанрів, написаних українськими композиторами, з відповідними жанровими зразками європейських модерністів. Прогнозовано перспективність розкриття стильової специфіки українського модернізму в результаті здійснення означеного аналізу.

Посилання

1. Кияновська Л. О. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. : дис. … докт. мистецтвозн. : спец. 17.00.01 Теорія та історія культури / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2000. 420 с.
2. Козаренко О. В. Феномен національної музичної мови : монографія. Львів. НТШ, 2000. 286 c.
3. Корній Л. П., Сюта Б.О. Українська музична культура. Погляд крізь віки. Київ : Музична Україна, 2014. 592 с.
4. Корчова О. О. Музичний модернізм як terra cognita : монографія. Київ : Музична Україна, 2020. 470 с.
5. Корчова О. О. Творчість Миколи Леонтовича в модерністських проекціях. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2013. Вип. 5. С. 130–133.
6. Лігус О. М. Тенденції неоромантизму в українській фортепіанній музиці початку ХХ століття. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 16 (2). 2020. С. 94–98.
7. Лігус О. М. Українська фортепіанна музика ХХ – початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) : монографія. Київ: Вид-во Ліра-K, 2017. 224 с.
8. Ржевська М. Ю. На зламі часів. Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ століття у соціокультурному контексті епохи. Монографія. Київ: Автограф, 2005. 352 с.
9. Стельмащук Р. С. Модерністичні тенденції у творчості українських композиторів Львова 20-х – 30-х рр. XX ст.: естетичні та стильові ознаки в контексті епохи : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 спец. Музичне мистецтво / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2003. 20 с.
10. Стельмащук Р. С. Творчість М. Лисенка і український музичний модернізм 1920–1930-х років. Syntagma Musicum. Збірка статей на пошану Стефанії Павлишин. Львів : Сполом, 2010. С. 85–92.
11. Pederson S. Romanticism / anti-romanticism. Aesthetics of Music: Musicological Perspectives. Routledge, 2014. pp. 170–187.
Опубліковано
2022-12-30
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ