ЖАНРОВА ПРИРОДА ТА СПЕЦИФІКА ЕВОЛЮЦІЇ ФОРТЕПІАННОГО КОНЦЕРТУ: ІСТОРИКО-СТИЛЬОВИЙ ВИМІР

Ключові слова: фортепіанний концерт, жанр, жанрова номінація, концертний стиль, віртуозність, концертність, інтерпретація.

Анотація

Мета роботи – відстежити шляхи розвитку жанру фортепіанного концерту від моменту його виникнення до сучасності для розуміння специфіки його історичної еволюції, жанрової природи та стильових засад, а також для можливого розширення концертного репертуару сучасних виконавців. Методологія дослідження передбачає поєднання музично-історичного та порівняльного методів. Наукова новизна статті полягає у дослідженні історичного розвитку та трансформації жанру фортепіанного концерту як однієї з домінуючих жанрових номінацій в репертуарі сучасних концертуючих піаністів; виявленні категорії концертності та пов’язаних з нею віртуозності, імпровізаційності та змагальності, як її невід‘ємних виконавських стильових рис, що передбачає широкий спектр художніх і інтерпретаційних можливостей, таких як інтенсивність розуміння у передачі та емоційному вираженні змісту виконуваної музики, прагнення до активної реалізації власних творчих амбіцій. Висновки. Фортепіанний концерт як жанрова номінація від самого моменту свого виникнення і до періоду розквіту в кінці XIX - на початку XX сторіччя, пройшов значний еволюційний шлях, нерозривно пов’язаний із удосконаленням творчих методів композиторів, взаємодією з багатьма музичними формами, жанрами та стилями, технічним вдосконаленням самого інструменту, та досягнутим прогресом у художній та технічній виконавській майстерності піаністів. В XX-XXI століттях активний розвиток жанру фортепіанного концерту продовжується та постійно збагачується творчістю сучасних композиторів як у традиційному класичному напрямку, так і в нових, в тому числі синтетичних, формах і жанрах. В контексті цих змін поняття концертності, як невід’ємної стильової виконавської категорії, також зазнає постійної трансформації, що, безперечно, вимагає певної реакції від виконавців, та пошуку ними нових підходів до інтерпретації. Враховуючи безперечну актуальність жанру для концертної діяльності сучасних піаністів, звертається увага на нагальну потребу оновлення та розвинення наукових музикознавчих доробків в цьому напрямку, що може сприяти подоланню певної сталості та одноманітності концертного репертуару для фортепіано з оркестром.

Посилання

1. Алексеев, А.А. История фортепианного искусства. Учебник. В 3-х ч. - М.: Музыка, 1988.
2. Гнилов, Б.Г. Музыкальное произведение для фортепиано с оркестром как жанрово-композиционный феномен. Автореф. дис. …д-ра искусствоведения. Государственный институт искусствознания. Москва, 2008.
3. Друскин М. Фортепианные концерты Бетховена: Путеводитель. М.: 1973, Советский композитор. 88 с.
4. Друскин, М. Фортепианные концерты Моцарта. Л.: 1939. 48 с.
5. Ляхович, А.В. Символика в произведениях позднего периода творчества С. Рахманинова: дисс. … канд. искусств.: 17.00.03.; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2012. 213 с.
6. Назайкинский, Е.В. Логика музыкальной композиции. Москва: Музыка, 1982.
7. Прищепа Н. Фортепианный концерт: история, теория вопроса; 2017; URL: https://fki.lgaki.info/2017/04/18/
8. Стахевич Г.О. Фортепіанний концерт XVIII-XIX століть: стильові трансформації жанру, «Young Scientist» No 6 (58), June, 2018, С. 89.
9. Усатенко Н.С. Фортепианный концерт как предмет исполнительской интерпретации (на примере произведений одесских композиторов). Магистерская работа, Одесса, 2010, С. 66.
10. Stravinsky V., Craft R. Stravinsky in Pictures and Dokuments. New York: Simon and Schuster, 1978, C. 688.
Опубліковано
2024-07-04
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ