МУЗИЧНА КОНЦЕПТОЛОГІЯ ЯК НАПРЯМ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Ключові слова: концепт, концептосфера, смисл, музичний концепт, музична концептосфера, музична концептологія, українська музиконавча концептологічна парадигма, сучасне українське музикознавство, музикознавство, наука, дисертація.

Анотація

Мета роботи – охарактеризувати сучасну українську концептологічну музикознавчу парадигму. Методологія дослідження спирається на системно-аналітичний і компаративний методи. Наукова новизна. Вперше здійснюється аналіз українських музикознавчих досліджень з музичної концептології. Вперше дається визначення цього важливого напряму сучасного вітчизняного музикознавства та окреслюються деякі його засади. Висновки. Сьогодні етап знайомства з концептологічними методологією і термінологією в музикознавстві залишився позаду, і музикознавці все частіше звертаються до них, щоб вирішувати складні питання, пов’язані з репрезентацією в музиці висших смислів (найцінніших та найзначніших для людства ментальних одиниць, або одиниць смислу). Музична концептологія як наука про музичні концепти – „ментальні утворення” (Л. Міллер) „високого або граничного ступеня абстрагування” (В. Іващенко), або „найважливіші духовні сутності” (К. Івахова), які набули музичного втілення, успішно вирішує сьогодні найскладніші питання музикознавства, пов’язані з процесами смислоутворення в музичній творчості. Про це свідчить цілий ряд праць, в яких вивчаються музичні концепти, і в яких більшою чи меншою мірою виявляє свою присутність концептологічна парадигма, серед них – дисертації Н. Тугушевої, О. Стрильчук, Л. Півторацької, монографія К. Івахової та ін. Деякі з цих робіт є цілком побудованими на концептологічних засадах. Наприклад, в дисертації Ольги Стрілецької аналізується багатоскладний концепт індивідуального стилю Кароля Шимановського, а також досліджується вплив цього концепту на творчість інших композиторів, передусім, фортепіанну – як польських, так і українських – Г. Бацевич, Р. Мацеєвського, П. Перковського, А. Малявського, Т. Шеліговського, Б. Лятошинського, А. Рудницького, І. Белзи та ін. В статті намічено перспективу використання концептологічної парадигми при подальшому системному вивченні музикознавства як науки.

Посилання

1. Івахова К. Фортепіанна творчість Мирослава Скорика: (художньо-дидактичний концепт). Хмельницький: ПП «Медобори-2006», 2013. 236 с.
2. Казимирів Х. Архетип, концепт і міфологема в системі музичних категорій. Вісник Прикарпатського університету: мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2013. Вип. 28-29, ч 1. С. 190–195.
3. Кордовська П. Музичний текст доби поставангарду як індивідуальний проект (на матеріалі творчості Сальваторе Шарріно): дис. ... канд. мист.: 025 Музичне мистецтво. Х., 2022. 244 с.
4. Косенко А. До проблеми дефініції концепту як стрижневого об’єкту мовознавчих розвідок. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер.: Філологічна. 2009. Вип. 11. С. 234–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2009_11_41
5. Лу Цзє. Концептосфери китайської програмної фортепіанної музики ХХ – початку XXI століття: дис. ... канд. мистецтвоз.: 17.00.03 Музиче мистецтво. Львів, 2017. 187 с.
6. Марік В. Концептуальна система сучасного вітчизняного музикознавства. Музичне мистецтво і культура. Вип. 22. Одеса: Астропринт, 2017. С. 45–57.
7. Марік В. Явище концепта та концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу: дис. ... канд. мист.: 17 00 03 Музичне мистецтво. Одеса, 2009. 315 с.
8. Морщакова О. Єдність культури і особистості: феномен творчості. Психологія і суспільство. 2006. № 3. С. 70–80.
9. Півторацька Л. Відтворення поетики «Давидових псалмів» Т. Шевченка у творах українських композиторів XX – XXI століть: дис. ... канд. мист.: 025 Музичне мистецтво. Харків, 2023. 287 с.
10. Полюжин М. Культура – текст – індивідуально-авторський концепт. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”. Вип. 19. 2011. С. 114–119.
11. Сердюк Я. Віртуальне як концепт музичної науки: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00. 03 Музичне мистецтво. Харків, 2017. 16 с.
12. Стрілецька О. Концепт індивідуального композиторського стилю та його проекція на творчість інших митців (на прикладі фортепіанної творчості Кароля Шимановського): дис. ... канд. мист: 025 Музичне мистецтво. Львів, 2023. 313 с.
13. Стрильчук О. Композиторська поетика Олів’є Мессіана в світлі концептологічного підходу: дис. ... канд. мист: 025 Музичне мистецтво. Одеса, 2019. 204 с.
14. Тугушева Н. Концептосфера Четвертої камерної симфонії Євгена Станковича як результат музично-поетичної взаємодії: автореф. дис. … канд. мистецтв.: 17.00.03 Музичне мистецтво / НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ, 2018. 17 с.
15. Ягодзинська І. Музичне і вербальне у процесі смислового становлення художнього тексту (Р. Вагнер – Т. Манн – Б. Бріттен): автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03. Одеса, 2012. 16 с.
16. Ягодзинська І. Фреймова семантика: аспекти застосування у музично-теоретичній науці. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття. Матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2016 р. С. 479–487.
Опубліковано
2024-07-04
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА