ПРИНЦИПИ ОПЕРНОГО AESTHESIS’У ТА ІДЕЯ ОПЕРНОГО ГЕРОЯ

Ключові слова: оперний aesthesis, категорія оперного героя, оперна поетика, оперний сюжет, естетичний характер оперного героя, оперна персонологія, оперне мовлення, трагічне, героїчне, інтерпретативна оперна практика.

Анотація

Мета дослідження – встановити головні історичні та теоретичні передумови виявлення оперного aesthesis’у. Дана мета передбачає порівняння двох площин оперної поетики – фактично-історичної, що зумовлюється власними жанрово-композиційними умовами та потребами оперної творчості; концепційними музикознавчими, що засвідчують усталені оцінки оперного досвіду, також дозволяють виокремлювати явища оперного розуміння – та оперної інтерпретації: іманентного смислового контенту опери – та способів, форм його відтворення, задіяння та перебудови. Методологія роботи включає принципи історіографічного, текстологічного, жанрово-стильвого та семантичного вивчення музичного матеріалу. Узагальнюючим та інтегративним прстає естетичний підхід, який виявляє суттєві психологічні аспекти. Наукова новизна даної статті забезпечується розвитком поглибленого, водночас контекстуального естетичного підходу до оперної творчості, що відрізняється особливими ціннісними призначеннями та синтетичними художніми можливостями. Запроваджене поняття естезису (aesthesis’у) дозволяє поглянути на естетичний контент оперного жанру як єдиний й цілісний, такий, що передбачає поєднання усіх основних естетичних якісних типових модусів, але зі спиранням, як на базовий, на трагічне відношення та трагедійну образну модель. Висновки. Оперна поетика дозволяє відкривати нові принципи естетичного усвідомлення та інтерпретації, розширювати коло естетичних категорій, пов’язаних як з музичною творчістю, так і з психологією свідомості. Специфічною рисою оперного естезису є прямування до ідеї довершеної людини, яка здатна поставати героєм життєвої та художньої події в силу власних моральних та творчих достоїнств, причому дані ідея взаємопов’язана з сукупністю інтерпретативних засобів, зосереджених у формі та змісті оперного твору. Звідси множинність втілення ідеї оперного героя – в тексті та позатекстом оперного твору, оскільки він ототожнюється з естетичною місією як провідних персонажів оперної дії, так і головних авторів і виконавців оперного задуму, учасників оперного естезису.

Посилання

1. Ван Лунчуань. Оперна сюжетологія як предмет сучасного музикознавства. Дис. …кандидата мистецтвознавства за фахом 17.00.03 «Музичне мистецтво». Одеса, 2019. 193 c.
2. Лю Шитін. Стильові парадигми сучасної оперної творчості: вокально-виконавський підхід. Дис. …доктора філософії за фахом 025 «Музичне мистецтво». Одеса, 2021. 200 с.
3. Самойленко О. Психологія мистецтва: сучасні музикознавчі проекції: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.
4. У Хуйминь. Оперное интонирование как семантический феномен: вокально-исполнительский аспект. Дис. …кандидата искусствоведения; спец.: 17.00.03 – музыкальное искусство. Одесса, 2017. 185 с.
5. У Цзинин. Семантическая модель трагедии как основа жанровой поэтики оперы. Дис. …кандидата искусствоведения; спец.: 17.00.03 – музыкальное искусство. Одесса, 2008. 200 с.
6. Чень Сяо. Образна поетика європейської опери як класичний феномен: музично-інтерпретативний аспект». Дис. …доктора філософії за фахом 025 «Музичне мистецтво». Одеса, 2021. 204 с.
7. Чжан Ївень. Тема “вічної жіночності” в європейській оперній творчості: до проблеми гендерного підходу в мистецтвознавстві. Дис. …кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Одеса, 2021. 195 с.
8. Чжу Лу. Лирический герой как музыкально-смысловая парадигма русской оперы XIX века. Дис. …кандидата искусствоведения; спец.: 17.00.03 – музыкальное искусство. Одесса, 2012. 186 с.
Опубліковано
2024-07-04
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА