СПЕЦИФІКА ДУЕТУ ЯК АНСАМБЛЕВОЇ ФОРМИ СУЧАСНОГО БАНДУРНОГО МИСТЕЦТВА

  • Оlha Yevhenivna Kubik Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника http://orcid.org/0000-0002-5277-8266
Ключові слова: дует бандуристів, ансамблеве мистецтво банду- ристів, класифікація бандурних дуетів, репертуар, інструментарій

Анотація

Авторка статті висвітлює історію зародження та функціонування одного із видів ансамблевого бандурного мистецтва – дуету бандурис- тів. Мета статті – аналіз творчої специфіки дуетного виконавства у бандурному мистецтві. Серед завдань: історія зародження та розвитку ансамблевого виконавства бандуристів в Україні та за її межами; кла- сифікація бандурних дуетів; висвітлення творчої діяльності та профе- сійних здобутків провідних дуетних колективів бандуристів. Методологія дослідження спирається на загальнонаукові методи дослі- дження – емпіричні (спостереження, опис, інтерв’ю), теоретичні (аналіз) та порівняльно-історичний метод. Наукову новизну статті складає визначення засад класифікації бандурних дуетів та критеріїв аналізу їх творчості. Зазначено, що дует у типології бандурних колективів – найпрості- ший за формою, але, водночас, представлений різноманітними виконав- ськими зразками. Визначено основні типи дуетів – однорідні та мішані, які, у свою чергу, поділяються на інструментальні та вокально-інстру- ментальні. У статті також проаналізовано експериментальні типи мішаних форм сучасних дуетів України та зарубіжжя за участю банду- ри, зокрема баян і бандура, гітара і бандура та ін. Підкреслено значення композиторської творчості (О. Герасименко, Ю. Олійника, В. Павлі- ковського, Р. Гриньківа та ін.) у створенні ансамблевого бандурного репертуару, зокрема для дуетів бандури і фортепіано. Визначено принципи формування репертуару дуетів у бандурному виконавстві, що охоплює як оригінальну композиторську творчість, так і аранжування, кавери та обробки творів фольклорного, академіч- ного та джазово-естрадного спрямування. Провідні ансамблеві дуетні колективи («Бандурна розмова», B&B Project, «Діалоги», «Double Blast» та ін.) успішно гастролюють в Україні та за кордоном, беруть участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, пропагуючи можливості українського народно-академічного інструментарію. Висновки. Дуети бандуристів – одна з найдавніших ансамблевих форм, яка постійно перебуває в процесі творчого експериментування. Сучасні дуетні колективи – в пошуках нового репертуару та реаліза- ції себе в різноманітних жанрах.

Посилання

1. Бобечко О.Ю. Бандурне мистецтво XX століття в контексті процесів фемінізації : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 – музичне мистецтво. Львів, 2013. 20 с.
2. Вишневська С.В. Еволюція феномену співу в бандурній виконавській традиції : дис. … канд. мистецтвозн. : спец. 17.00.03 – музичне мистецтво. Львів, 2011. 253 с.
3. Дика Н.О. Камерно-інструментальний ансамбль в Україні. Творчість і виконавство (1960–1980 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : 17.00.03 – музичне мистецтво. Київ, 2001. 19 с.
4. Дутчак В.Г. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ – початку ХХI століття: монографія. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 488 с. + 72 іл.
5. Дутчак В.Г., Жовнірович С.Я., Шевченко М.О. «Дзвеніть могутньо, святі бандури... »: До 40-річчя Івано-Франківської муніципальної капели бандуристів. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2009. 148 с.
6. Кубік О. Типологія ансамблів у бандурному мистецтві України та діаспори. Музичне мистецтво ХХI століття – історія, теорія, практика: зб. наук. праць інституту муз. Мистецтва Дрогобицького держ. пед. унів. ім. І. Франка [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич : Посвіт, 2019. С. 183–191.
7. Лісняк І. Академічне бандурне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століття. Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2019. 254 с.
8. Мандзюк Л.С. Ансамблево-виконавська творчість бандуриста: мистецтвознавчий та психолого-педагогічний аспекти : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 – музичне мистецтво. Харків, 2007. 194 с.
9. Мішалов В.Ю. Культурно-мистецькі аспекти генези і розвитку виконавства на харківській бандурі : дис... канд. мистецтвозн. : 26.00.01 – теорія та історія культури. Харків, 2009. 218 с.
10. Ніколенко О.І. Оригінальна інструментальна бандурна творчість в аспекті жанрово-стильової еволюції : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03 – музичне мистецтво. Львів, 2011. 243 с.
11. Польська І.І. Камерний ансамбль: історія, теорія, естетика : монографія Харків, 2001. 396 с.: іл.
12. Слюсар Т.М. Львівська камерно-інструментальна соната в історико-стильовій парадигмі розвитку жанру : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн.: 17.00.03 – музичне мистецтво. Львів, 2010. 17 с.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ