ТЕМБР-АМПЛУА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУВАННЯ ОПЕРНОГО ОБРАЗУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПАРТІЙ КНЯЗЯ ТА ТОМСЬКОГО В ОПЕРІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО «ПІКОВА ДАМА»)

  • Viktor Anatoliiovych Mitiushkin Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-1198-9374
Ключові слова: баритон, тембр-амплуа, семантика музичного обра- зу, оркестрова фактура

Анотація

Мета статті – представити порівняльний образно-семантич- ний аналіз музичного матеріалу двох баритонових партій в опері П.І. Чайковського «Пікова дама». На прикладі показати, як художні завдання певного тембру-амплуа відображено в музичній партиту- рі; як різні тембри-амплуа одного типу голосу здатні виступати інструментом реалізації різних за семантикою оперних персонажів. Методологія статті: музикознавчий аналіз жанрових особливостей оперного мистецтва, порівняльний аналіз тембральної та фактур- ної складової частини партитури оперної вистави, образно-семан- тичний аналіз музичного матеріалу, технологічний аналіз вокальної специфіки певного тембру-амплуа. Наукова новизна полягає в тому, що вперше представлено та обґрунтовано спорідненість певного тембру-амплуа з певним характером оперного персонажу, висвіт- лено значення тембру-амплуа у процесі точної реалізації семантики оперного персонажу, прояснено причини певних репертуарних обме- жень у рамках одного типу голосу. Висновки. Ураховуючи, що в опері внутрішня дія персонажу реалізується звуковими засобами певного тембру-амплуа і «факт діяння реалізується через звучання» [7; 40], характеристики тембру-амплуа виконавця певної партії грають визначну роль у реалізації авторського задуму та виступають як первісне підґрунтя всебічної реалізації жанрової специфіки опери як сценічного мистецтва. Так, семантика двох баритонових партій в опері П.І. Чайковського «Пікова дама» є вельми відмінною. Для реалізації смислового навантаження образів Томського та Князя потрібні різні за технічними характеристиками та тембральними барвами голоси – різні за тембром-амплуа баритони. Музичну та смислову семантику образу Князя здатен реалізувати ліричний бари- тон, а для переконливого втілення смислового навантаження образу Томського потрібен характерний баритон або бас-баритон. Обґрун- тованість саме такого вибору тембрів-амплуа закладено не тільки в характері персонажів, але й у фактурі, тембральній палітрі та артикуляціях оркестрової партитури.

Посилання

1. Авраменко Є.Б. Тембр-амплуа як інструмент вираження оперного «голосообразу» (на прикладі драматичного тенора). Музичне мистецтво у культура: науковий вісник ОНМА імені А.В. Нежданової / гол. ред. К. Фламм. Вип. 30(1). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020 . С. 89–96.
2. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. Москва : Таланты – ХХІ век, 2004. 496 с.
3. Кюрегян Т.С. Музыкальная форма. Теория современной композиции : учеб.пособие /отв. ред. В.С. Ценова. Москва : Музыка, 2005. 616 с.
4. Наумов А.В. Понятие амплуа в практике оперного театра. К постановке проблемы «Наука вчера, сегодня, завтра». Материалы IVмеждународной заочной научно-практической конференции (18.09.2013), Россия, Новосибирск. URL : https://sibas.info/conf/science/iv/33953(Время доступа: 25.03.2020).
5. Оганезова-Григоренко О.В. Автопоэзис артиста мюзикла как творческий феномен и предмет музыковедческого дискурса : монография. Одесса : Астропринт, 2019. 376 с.
6. Пушкин А.С. Драматические произведения; Проза / сост., авт. послесл. к прозе, коммент. Е.А. Маймин ; Авт. посл. к драмам С.М. Бонди. Москва : Просвещение, 1984. 351 с.
7. Самойленко О.І. Психологія мистецтва : сучасні музикознавчі проекції : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 236 с.
8. Северинова М.Ю. Архетипи в культурі у проекції на творчість сучасних українських композиторів : дис. ... д-ра мистецтвозн. : 26.00.01 / НМАУ ім. П.І. Чайковського. Київ, 2013. 415 с.
9. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. Москва : Искусство, 1985. 479 с.
10. Чайковский П.И. «Пиковая дама». Баллада Томского, ария Князя. URL : www. youtube.com > watch.
Опубліковано
2020-11-17
##submission.howToCite##
Mitiushkin, V. (2020). ТЕМБР-АМПЛУА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУВАННЯ ОПЕРНОГО ОБРАЗУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПАРТІЙ КНЯЗЯ ТА ТОМСЬКОГО В ОПЕРІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО «ПІКОВА ДАМА»). Музичне мистецтво і культура, 1(31), 69-83. https://doi.org/https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-31-1-6
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ