АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ПОЛІСТИЛІСТИКИ У ТВОРЧОСТІ В. СИЛЬВЕСТРОВА (НА ПРИКЛАДІ ЙОГО СОНАТИ ДЛЯ СКРИПКИ І ФОРТЕПІАНО “POST SCRIPTUM”)

  • Yuliia Oleksandrivna Hribinienko Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0003-4891-5157
Ключові слова: полістилістика, авторська модель, стиль, алюзія, ослаблена динаміка

Анотація

Мета роботи – виявлення особливостей трансформації полістиліс- тичного методу в творчості Валентина Сильвестрова, розгляд механіз- мів стильових взаємодій у його сонаті для скрипки і фортепіано “Post Scriptum”. Методологія. У роботі застосовано комплексний підхід, який ґрунтується на поєднанні системно-історичного, жанрово-стильового, семантичного та порівняльно-аналітичного методів. Наукова новизна роботи полягає в поглибленні розуміння специфіки композиторського стилю В. Сильвестрова. Розгляд індивідуально-авторського типу сти- льового синтезу в творчості композитора залишається, як правило, на периферії дослідницьких інтересів. Однак саме цей підхід допомагає більш глибокому, всебічному розумінню унікальності композиторського стилю В. Сильвестрова. Саме він зумовлює якісно нову сферу образності, яка сформувалася в творчості автора, багато в чому завдяки використанню алюзивної техніки. Висновки. Сучасну ситуацію в музиці В. Сильвестров вважає передоднем, станом напередодні якогось всеосяжного універсаль- ного стилю. Цей стиль для нього – своєрідна постлюдія, збирання від- звуків, відповідь на вже сказане, коментар і до життя, і до музики. У спрямованості на цей універсальний стиль відкриваються деякі за- гальні властивості музики як звукової форми, як звучання. Інтерес до них багато в чому пояснює інтерес В. Сильвестрова і до конкретних композиційних форм, і до способів їх використання. Полістилістичний діалог у музиці В. Сильвестрова відбувається і як діалог «свого–чужого», здійснюючи який композитор прагне знайти нову близькість, новий сту- пінь тотожності; і як «зустріч» старого і нового – вже відомого, навіть традиційного, і несподіваного, індивідуалізованого у смислових значеннях і композиційно-стилістичної організації музичних образів. В. Сильве- стров створює свою модель полістилістики, робить свої висновки, що і є у формуванні глибинної ідеї полістилістики найважливішим факто- ром і дозволяє вийти на рівень естетичного узагальнення. З цих позицій ми можемо говорити про наявність нової лірики у В. Сильвестрова – деперсоніфікованої, але медитативно-поглибленої.

Посилання

1. Жалейко Д. Китч и его трансформация в творчестве Валентина Сильвестрова : дисс. … канд. искусствовед. : 17.00.03. Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского. Харьков, 2016. 205 с.
2. Коханик И. Между полистилистикой и метастилем: о стилевых исканиях украинских композиторов на рубеже ХХ–ХХІ веков. Київське музикознавство: музикознавство у діалозі. Киев : Дюссельдорф, 2010. Вип. 33. С. 102–115.
3. Кузнецова М. Медитативность как свойство музыкального мышления (Авент Тертерян, Арво Пярт, Валентин Сильвестров) : дис. … канд. искусствовед. : 17.00.02. Российская академия музыки им. Гнесиных. Москва, 2007. 233 с.
4. Лунина А. Композитор – маленькая планета. Киев : Дух і Літера, 2013. С. 527–656.
5. Омельченко Т. Українські сонати для скрипки та фортепіано 70–90-х років ХХ ст. (виконавські проблеми осмислення фактурно-жанрової організації тематизму) : дис. … канд. мист-ва : 17.00.03. НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. Київ, 2008. 227 с.
6. Сильвестров В. Музыка – это пение мира о самом себе...Сокровенные разговоры и взгляды со стороны: Беседы, статьи, письма / aвтор статей, составитель, собеседница М. Нестьева. Киев, 2004. 265 с.
7. Холопова В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание. Москва : Издательство МГК им. П.И. Чайковского, 2002. 312 с.
8. Чигарева Е. Полистилистика. Теория современной композиции. Москва : Музыка, 2005. С. 431–449.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА