МІСЦЕ ФЕНОМЕНА СКРИПКОВОГО КАВЕРА У ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІЙ СИСТЕМІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Kateryna Olehivna Kiknavelidze Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0001-6095-2095
Ключові слова: кавер, кавер-музика, жанр, стиль, інтерпретація, жанровий стиль

Анотація

Мета статті – виявити місце феномена кавера у жанрово-стильовій системі музичного мистецтва. Методологія дослідження передбачає поєд- нання історичного та теоретичного музикознавчих підходів, зумовлюється проблемами жанрово-стильової природи музики та виконавського стилю. До кола методів залучається інтерпретативний підхід у єдності з питан- нями про авторське призначення музично-виконавської творчості. Наукова новизна зумовлюється тим, що кавер розглянуто з позицій його одночасної жанрової та стильової приналежності. З огляду на те, що кавер-музика зародилася завдяки виконавській інтерпретації, ми пропонуємо розгляда- ти її як категорію суто виконавської поетики. Кавер визначається як інтерпретативний стиль, що відповідний новому жанровому напряму ви- конавської творчості. Так виникає нове виконавське уявлення про катего- рію жанрового стилю. Як жанровий стиль кавер виникає завдяки тому, що провідним стає виконавське авторське начало, тобто специфічний жанровий образ виконавця. Саме тут кавер-стиль набуває авторських рис, але ці авторські риси залишаються у жанрових умовах кавер-музики, кавер-виконавства. Висновки. Кавер перетнув межу у русі від жанру до стилю, адже він є одночасно виконавським і жанром, і стилем. Спочатку це був окремий прийом, але потім кавер-способи самі по собі стали ціка- вими виконавцям, котрі бажали власними мовними засобами привертати увагу слухацької та глядацької аудиторії, зосереджуючи сприйняття на собі, потім на тому музичному матеріалі, який використовується. Як ав- тономна жанрова сфера кавер-музика базується на виконавській поетиці, що примушує рухатися від прийому-способу-методу до нового цілісного об- раза, тобто до стильового рішення. Кавер за своєю природою тяжіє саме до виконавського розуміння жанрового стилю, тобто як музично-творча категорія постає виконавським жанром, що передбачає власні автономні способи (засоби) композиції.

Посилання

1. Алексеев А. Интерпретация музыкальных произведений. Москва : Музыка, 1984. 91 с.
2. Бонфельд М. Музыка и речь : автореф. дисс. ... д-ра искусствовед. : 17.00.02. Московская государствення консерватория имени П.И. Чайковского. Москва, 1993. 41 с.
3. Данько Л.И. Музыкальное направление classical crossover в современной аудиовизуальной культуре : автореф. дис. … канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2013. С. 10–12.
4. Зайцева М.Л., Будагян Р.Р. Становление музыкального направления classical crossover в современном скрипичном искусстве. Вестник славянских культур. Москва, 2018. Т. 49. С. 351–370.
5. Закон України про авторське право і суміжні права : прийнятий 1994 р., № 13, ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 17.11.2020 р.).
6. Корыхалова Н. Интерпретация музыки. Теоретические проблемы музыкального исполнительства и критический анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. Москва : Музыка, 1979. 208 с.
7. Медушевский В. Музыкальный стиль как семиотический объект. Москва. Советская музыка. 1979. № 3. С. 30–39.
8. Москаленко В. Творческий аспект музыкальной интерпретации. Киев : Муз. Україна, 1994. 205 с.
9. «Музичний жанр». Короткий словник основних термінів. Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського. Музична література (словник) / уп. Горбачик Н.І. URL: https://guc.org.ua/oholoshennia/navchal-no-metodychni-materialy-2/dystsypliny-zahal-no-profesiynoi-pid/muzychna-literatura-slovnyk/(дата звернення: 17.11.2020).
10. Покровская Е.А., Дудкина Н.В., Кудинова Е.В. Речевые жанры в диалоге культур : монография. Ростов-на-Дону : Foundation, 2011. 200 с.
11. Самойленко О. Конспект лекцій з предмета «Актуальні питання музикознавства», рукопис. Одеса, 2019–2020.
12. Семенченко Е.В. Классический кроссовер как объект массовой культуры. Тамбов. Грамота, 2016. № 1 (63). C. 165–167.
13. Таюшев С.С. Жанр crossover как явление популярной культуры. Научный потенциал : работы молодых ученых. Москва, 2011. Вип. 1. С. 231–237.
14. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы. Музыкальное исполнительство и современность : сб. ст. Москва : Музыка, 1988. Вып. 1. С. 43–68.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА