ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТОНАЦІЙНО-СЛУХОВОЇ КУЛЬТУРИ РЕГЕНТА

Ключові слова: регентське мистецтво, інтонаційно-слухове вихо- вання, активність музичного слуху, інтонування, музично-співацьке мислення

Анотація

Метою роботи є дослідження суті та особливостей інтонаційно- слухової культури регента в контексті церковно-співочої практики. Мета зумовлена актуальністю проблеми регентської освіти, осмислення цілого комплексу знань та вмінь, якими має володіти керівник церков- ного хору, вивченням основних засад регентського мистецтва. Методо- логія дослідження спирається на комплексний аналітичний підхід, який містить методи цілісного та виконавського аналізу. Методологічну базу дослідження побудовано на основі фундаментальних музикознавчих праць. Наукову новизну складає обґрунтування поняття «інтонаційно-слухова культура регента», аналіз проблематики музично-освітньої практики у системі регентського мистецтва, формулювання способів формування та розвитку інтонаційно-слухової активності у професійному вихованні регента. Методичну концепцію музичної освіти регентів необхідно роз- робляти як цілісну систему пов’язаних між собою форм роботи, спря- мованих на реалізацію спільної цілі – на формування активності музич- ного слуху та музичного мислення. Для досягнення цієї методичної мети обов’язковими є комплекси різних вправ, які взаємодіють на різних рівнях та можуть бути реалізовані лише у систематичних практичних занят- тях. Висновки. Інтонаційно-слухова культура регента як музична здіб- ність та необхідна професійна властивість потребує систематичного комплексного розвитку, який містить систему різноманітних практич- них рішень, головним змістом якої є виховання активності музичного слуху. Домінантою методики сольфеджіо в музичному вихованні регентів є розвиток музичного мислення як здатності мислити звуками (у загаль- ному сенсі) на рівні музичної інтонації та відтворювати звуки на рівні музичної думки. Сольфеджіо в освітній системі регентів – комплексна система розвитку інтонаційних здібностей учнів, їхнього музичного слуху та музичного мислення – усіх тих властивостей, які стають визначаль- ними в майбутній професійній діяльності регентів.

Посилання

1. Асафьев Б. Речевая интонация. Москва-Ленинград, 1965. 136 с.
2. Как преподавать сольфеджио в XXI веке. Сборник статей. Москва, 2006. 224 с.
3. Карасева М. Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха. Москва, 2009. 359 с.
4. Масленкова Л. Интенсивный курс сольфеджио. Санкт-Петербург, 2003. 175 с.
5. Незванов Б. Интонирование в курсе сольфеджио. Москва, 1985. 181 с.
6. Островский А. Очерки по методике теории музыки и сольфеджио. Ленинград, 1954. 299 с.
7. Тихонова И. Хоровое сольфеджио. К проблеме воспитания музыкального слуха хоровых дирижеров : автореф. дис. … канд. иск. : 17.00.02; Ленинград. гос. конс. им. Н.А. Римского-Корсакова. Ленинград, 1978.
Опубліковано
2020-11-17
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА