МАРКО ЛУКИЧ КРОПИВНИЦЬКИЙ ЯК ЗАСНОВНИК ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ В УКРАЇНІ

  • Natalia Volodimirivna Ostroukhova Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0002-4266-1283
Ключові слова: школа українського професійного театру, Театр ко- рифеїв, діяльність Марка Лукича Кропивницького, актори національної сцени

Анотація

Мета статті – проаналізувати діяльність М.Л. Кропивницького і обґрунтувати його роль як засновника школи українського професій- ного театру, актора, режисера, драматурга та громадського діяча. У жовтні 1882 року в Єлисаветграді (нині – місто Кропивницький) він організував трупу, до якої увійшли найкращі акторські сили того часу. Згодом цей театр отримав назву «Театр корифеїв». М.Л. Кро- пивницький надавав великого значення створенню єдиного ансамблю і як режисер тримав у своїх руках основу цілісності трупи. Як драма- тург М.Л. Кропивницький створив понад 40 драматичних творів для формування самобутнього репертуару українського театру. Методоло- гія. Використано методи історико-культурологічного, теоретичного і жанрово-стильового аналізу. Наукова новизна. До появи театральних шкіл спеціальною освітою в Україні займалися режисери та актори, які передавали свій досвід і знання іншим членам трупи. М.Л. Кропивниць- кий заснував практичну школу українського професійного театру і ви- ховав кілька поколінь акторів національної сцени. Навчальним закладом у цьому разі слугувала сцена. Саме практична діяльність М.Л. Кропив- ницького була школою, зокрема підготовка і виховання майбутніх ар- тистів. На думку історика Дмитра Володимировича Антоновича, «всі трупи і всі актори українського театру того часу – це актори школи Кропивницького, це або його учні, або учні його учнів, але все – одна його школа». Завдяки Театру корифеїв друга половина XIX століт- тя увійшла в українську історію як золотий вік українського театру. Тому завжди актуальним буде питання про те, хто був засновником цього театру, про його особистість та прийоми. Висновки. Заснуван- ня М.Л. Кропивницьким у 1882 році практичної школи українського професійного театру, виховання і підготовка кількох поколінь акто- рів національної сцени свідчать про історичне значення внеску Марка Лукича Кропивницького у створення українського професійного театру – Театру корифеїв. Важливість цієї події засвідчує постанова ЮНЕСКО в 1982 р. про святкування історичного ювілею від часу організації М. Кропивницьким першої трупи українських корифеїв.

Посилання

1. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619–1919. Київ : ВІП, 2003. 418 с.
2. Клековкін О. THEATRICA : Лексикон. Київ : Фенікс, 2012. 800 с. С. 427.
3. Коломиец Р.Г. Марк Кропивницкий; перевод с украинского языка М.П. Згурской; художник-оформитель С.Н. Кошелева. Харьков : Фолио, 2018. 120 с.
4. Кропивницький М.Л. в Одесі : Бібліогр. покажч. / упоряд. О.Г. Нуньєс. Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2006. С. 3–4.
5. Малорусская труппа п/у М.П. Старицкого. Одесский вестник. 1890. № 184. 14 июля. С. 3.
6. Маркушевський П. Знайомство з «наймудрішим дурнем». Комсомольська іскра. 1972. 13 червня.
7. Мар’яненко І. Мій учитель. Соціалістична Харківщина. 1940. 8 травня.
8. Професійний театр України. 2013.12.28. URL: http://studopedia.ru/1_4057_profesiyniy-teatr-ukraini.html
9. Тобілевич І.К. (Карпенко-Карий) в Одесі: бібліографічний покажчик / упор. О.Г. Нуньєс, О.І. Кравченко. Одеса, 2004. С. 3.
10. Тобілевич С. Корифеї української сцени : портрети, спогади. Спогади про Марка Кропивницького. Збірник. Київ : Мистецтво, 1947. С. 50–52.
11. Украинский театр: театральная энциклопедия. Москва : Советская энциклопедия, 1967. Т. 5. С. 354–355.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ