ОРКЕСТР В ОРГАННИХ КОНЦЕРТАХ ГЕОРГА ФРІДРІХА ГЕНДЕЛЯ

  • Vadym Oleksandrovych Rakochi Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра http://orcid.org/0000-0003-4025-2213
Ключові слова: Концерт для оргàна з оркестром, Г.Ф. Гендель, ор- кестровка, стиль

Анотація

Актуальність. Рідкісне висвітлення оркестровки та функцій орке- стру в Концертах для оргàна з оркестром Ор. 4 Г.Ф. Генделя пояснює актуальність пропонованого дослідження. Мета роботи – розглянути особливості оркестровки органних концертів Ор. 4 крізь призму взаємо- дії між солістом та оркестром і вплив оркестровки на музичну форму. Методологія. Застосовано історичний, компаративний та системний методи, а також аналіз оркестровки з метою вияву рівнів взаємодії між солістом і оркестром та впливу оркестровки на процеси жанро- і формоутворення. Наукова новизна полягає у першому в українсько- му музикознавстві аналізі специфіки оркестровки інструментальних концертів Г.Ф. Генделя. Проаналізовано витоки оркестрового стилю Г. Ф. Генделя (оперний оркестр та численні експерименти в ньому), що пояснює органічність театральності і в органних концертах. Наголо- шено на продовженні композитором тембрових експериментів у кон- цертному оркестрі: використання сурдин на струнних інструментах на forte й неодноразовий виклад tutti на pianissimo; схильності нюансувати забарвлення звучання завдяки приєднанню чи виключенню духового ін- струмента; модифікація балансу звучання і, як наслідок, зміна жанрової моделі у разі заміни оргàна на клавесин тощо. Підкреслено важливість переоркестрування як прийому, що дозволяє композиторові виявити всі сторони характеру музичного матеріалу й утворити потрібний емо- ційний акцент. Зазначено міцний взаємозв’язок між трансформацією оркестровки та опорою на інструментальний концерт чи concerto grosso. Простежено побудову містків у не лише класичну, а й романтич- ну епохи. У висновках наголошено на численних функціях оркестру в концертах, особливо підкреслено визначальне значення оркестровки для взаємодії чи опозиції двох сторін у кожному творі залежно від худож- ньої мети, підсумовано аргументи на користь першості Г.Ф. Генделя як винахідника жанру концерту для оргàна з оркестром та пояснено відмінності трактування оргàна у творчості Г.Ф. Генделя і Й.С. Баха.

Посилання

1. Гуревич Л.И. История оркестровых стилей. Москва : Композитор, 1997. 208 с.
2. Берлиоз Г. Большой трактат об инструментовке и оркестровке (с дополнениями Рихарда Штрауса). Москва : Музыка, 1972. Т. 2. С. 311–527.
3. Зейфас Н.М. Concerto grosso в творчестве Генделя. Москва : Музыка, 1980. 80 с.
4. Кириллина Л.В. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2019. 388 с.
5. Федосеев И.С. Оперы Генделя и Королевская академия музыки в Лондоне (1720—1728): Исследование. Санкт-Петербург : Сударыня, 1996. 160 с.
6. Bekker P. The Story of the Orchestra. New Work, NY : W. W. Norton & Company, 1936. 320 c.
7. Bukofzer M. Music in the baroque era, from Monteverdi to Bach. New York : W. W. Norton, 1947. 489 p.
8. Carse A. The orchestra in the XVIIIth century. Cambridge [Eng.] W. Heffer & sons Ltd, 1940. 176 p.
9. Lang P. H. George Frideric Handel. New York : Norton, 1977. 731 р.
10. Louvier A., Castanet P. A. L’orchestre. Paris : Combre, 1997. 128 р.
11. Keates J. Handel, the man and his music. New York : St. Martin’s Press, 1985.
12. Holman P. Did Handel Invent the English Keyboard Concerto? // The Musical Times. Vol. 144, no. 1883. 2003. P. 13–22.
13. Robbins H. C. Handel and his world. Boston : Little, Brown, 1984. 256 р.
14. Thompson W. Handel. London ; New York : Omnibus Press, 1994. 192 p.
15. Veinus A. The concerto. New York : Dover Publications, 1964. 317 c.
16. Winternitz E. The evolution of the Baroque Orchestra // The Metropolitan Museum of Art Bulletin. New York, NY : Metropolitan Museum of Art, 1954. Vol. 12. No. 9. P. 258–275.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ