ЖАНРИ ДУХОВНОЇ МУЗИКИ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ

  • Yaroslav Volodymyrovych Petresku Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка http://orcid.org/0000-0002-5858-8404
Ключові слова: протестантська церква, жанр, духовна музика, хо- рал, мотет, гімн, псалом, антем, музичні інструменти, орган

Анотація

Мета роботи – визначити основні жанри духовної музики про- тестантизму, особливості їх зародження та функціонування в різних конфесіях, проаналізувати сучасний стан музики в євангельських цер- квах України. Методологія дослідження є комплексною і спирається на історико-типологічний метод (у аналізі історичних зв’язків формування жанрів духовної музики різних протестантських конфесій), метод гер- меневтики (у тлумаченні доктринальних особливостей творів), метод музично-теоретичного аналізу (у виявленні гармонійних, мелодичних та формоутворювальних елементів творів), компаративний метод (у по- рівнянні жанрів церковної музики) та метод узагальнення (у підбитті підсумків дослідження). Наукова новизна. Духовна музика протестант- ської церкви вперше розглянута з точки зору історичної ретроспек- тиви її жанрової системи. Коротко охарактеризовано провідні жанри католицької та православної церковної музики, як-от григоріанський хорал, меса, літургія, знаменний розспів, партесні та хорові концер- ти; проаналізовано мотети Й. Вальтера, Л. Зенфля, духовні твори Г. Шютца та Й. С. Баха (Страсті, кантати); розглянуто історичний шлях появи протестантів на території сучасної України та їх внесок у становлення російської духовної пісні Івана Проханова. У висновках зазначено, що духовна музика протестантських церков вирізняється неймовірним розмаїттям жанрів та стилів, а основою жанрової сис- теми музики сучасних євангельських християн є общинний та хоровий спів – хорали XVI–XVII століть, твори композиторів-класиків, духовні пісні сучасних авторів, джазово-естрадні обробки. Окрім цього, у про- тестантських церквах активно застосовується інструментальна му- зика (орган, фортепіано, камерні, духові, симфонічні оркестри, сучасні естрадні гурти).

Посилання

1. Бондар І. Особливості прояву духовної традиції лютеранствав музичному мистецтві Західної Європи. Актуальні проблеми теорії, історії та практики художньої культури: зб. наук. праць, вип. XXVIII. Київ : Міленіум, 2012. С. 9–16.
2. Васюріна А.О. Музика у світових релігіях: особливості вияву. Світогляд – Філософія – Релігія : зб. наук. праць. Суми: УАБС НБУ, 2012. Вип. 2. С. 140–151.
3. Гончаренко Е.С. Музыкальные реформы М. Лютера и их следы в реформаторской деятельности И.С. Проханова. Богословские размышления. Реформация: восточноевропейские измерения. Евроазиатская аккредитационная ассоциация, 2016. Т. 17. С. 260–266.
4. Ефимова Н.И. Раннехристианское пение в западной Европе VIII—X столетий: к проблеме эволюции модальной системы средневековья. Москва : МГУ, 2004. 277 с.
5. Історія музики: від витоків до сучасності [Я. Бодак, Ю. Казакевич, Д. Джензен]. Луцьк : РТ МКФ Християнське життя, 2015. Ч. 1. 312 с.
6. История музыки: Мартин Лютер и протестантский хорал. URL: https://iskusstvo-zvuka.livejournal.com/120535.html (дата звернення 10.02.2021).
7. Кадочников В. Музыка протестантских церквей в поисках образа Христа. URL: http://www.center–logos.ru/index.php/2009–10–10 (дата звернення 12.02.2021).
8. Карцовник В.Г. Григорианское пение. Православная энциклопедия. Москва : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. Т. 9. с. 461–471.
9. Лебедев С. Н. Григорианский хорал. Большая российская энциклопедия. Москва : Большая российская энциклопедия, 2007. Т. 7. С. 746–748.
10. Мартин Лютер и церковная музыка. URL: http://adventism.pro/church/martin-lyuter-i-tserkovnaya-muzyka/ (дата звернення 11.02.2021).
11. Протестантизм в Україні – його основні положення та напрямки. URL : https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/21285/ (дата звернення 06.02.2021).
12. Проханов И.С. Предисловие. Гусли: сборник духовных песен с нотами. Лодзь : Книгоиздательство Компас, 1928. 826 с.
13. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. До середины XVIII века: учеб. пособие. Москва : Музыка, 1978. Вып. 1. 544 с.
14. Романенко О. Реформація і музика. URL : https://www.baptyst.com/reformatsiya-i-muzyka/ (дата звернення 11.02.2021).
15. Спис О. Сучасна протестантська пісенно-музична творчість як форма служіння: проблеми і виклики. Релігія та соціум. 2011. № 1. С. 160–166.
16. Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки [пер. с англ.]. Санкт-Петербург : Мирт, 2001. 428 с.
17. Хоружий Г. Протестантизм як результат європейської Реформації. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Київ, 2017. № 2. С. 105–119.
18. Черенков М. Протестантская теология и философия религии: встречи на границах иного. URL: http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/11710-protestantskaya-teologiya-i-filosofiya-religii-vstrechina-granicax-inogo.html (дата звернення 11.02.2021).
19. Ярош О. Протестантська сакральна музика: духовні основи і витоки формування традиції. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 107. С. 209–212.
20. Luther (nach einer Hörernachschrift der Woche Predigtam am 1.8.1528), zit.n. Mühlhaupt, 1961. Р. 544–560.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ