ЕПІСТОЛЯРІЇ М. ГЛІНКИ ОСТАННІХ РОКІВ: ОСОБИСТІСНІ МОТИВИ ТА ТВОРЧІ ІНТЕНЦІЇ

  • Inna Anatoliivna Tymchenko-Bykhun Київська муніципальна академія музики імені Р. М. Глієра http://orcid.org/0000-0001-9139-2203
Ключові слова: епістолярії М. Глінки останніх років, коментар до творчого доробку, теми та мотиви епістолярної спадщини, корпус ли- стів 1854–1857 рр., пізній композиторський стиль, ностальгічні моти- ви та образи-спогади

Анотація

Мета роботи – за посередництва уважного проникнення в харак- терні теми й мотиви епістоляріїв М. Глінки завершального триріччя (1854–1857 рр.) виявити сутнісні смисли його світосприйняття та визначити художні концепти стилю композитора пізнього творчого періоду. Методологія дослідження полягає у застосуванні методики культурологічного коментаря, розробленої в працях С. Тишка у спі- вавторстві із С. Мамаєвим, Г. Куколь як аналітичного коментаря до тематики епістоляріїв Глінки 1854–1857 рр., що розглядаються як смислова цілісність, виокремлена з корпусу епістолярних текстів. Та- кож залучені позиції сучасних напрямів музикознавчої науки, спрямо- вані на дослідження історії «в людському вимірі»: методики епістоло- графії (М. Копиця), теорії «вікового музикознавства» (Н. Савицька). Наукова новизна полягає в прицільному розгляді текстів епістолярної спадщини М. Глінки завершального триріччя та виявленні констант- них тем у листуванні з близьким колом адресатів, які мають безпо- середні та опосередковані зв’язки з творчістю композитора; у фор- муванні уяви про світоглядні установки композитора-романтика та підсумкові інтенції його творчості останніх трьох років; у долученні до наукових розвідок творчої біографії Глінки комплексу ідей сучасних музикознавчих концепцій, спрямованих на розуміння ролі особисто- сті в історії. Висновки. Осмислення епістолярної спадщини Глінки як цілісності дозволяє виокремити корпус листів 1854–1857 рр., звер- нених до довірених адресатів; виявити ключові установки підсумко- вого періоду творчості Глінки та встановити відкриту перспективу його нових творчих пошуків. Ностальгічні мотиви та образи-спогади, що постають у листах Глінки останнього триріччя нотою печалі та смутку, втілюються у п’єси світлим і гармонійним настроєм, а творчим підсумком стає твір-кантата «Молитва» релігійно-філо- софського змісту.

Посилання

1. Веселовский А.Н. В.А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». Москва; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2016. 512 с. (Серия «Российский Пропилеи»). URL: https://books.google.com.ua/books
2. Глинка М.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Москва : Музыка, 1975. Т. IIБ: Письма 1853–1857. Документы. 400 с.
3. Епістолярна спадщина: У 2 т. Упорядник і автор вст. статті М. Копиця. Київ, 2002. Т. І: Борис Лятошинський – Рейнгольд Гліер. Листи (1914–1956). 768 с.
4. Савицька Н. В. Вікові аспекти композиторської життєтворчості : автореф. дис. … докт. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2010. 40 с.
5. Тышко С. В., Мамаев С. Г. Странствия Глинки. Комментарий к «Запискам». Київ : Задруга, 2002. Ч. II: Глинка в Германии, или Апология романтического сознания. 509 с.
6. Тышко С.В., Куколь Г.В. Странствия Глинки. Комментарий к «Запискам». Ч. III. Путешествие на Пиренеи или испанские арабески. Київ, 2011. 544 с.
7. Шопен Ф. Письма: в 2-х т. / Сост., комментарии, статьи и аннотированный словарь имен Г.С. Кухарского. 3-е изд. Москва : Музыка, 1984. Т. 2. 461 с.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА