АВТЕНТИЧНІСТЬ ЯК АСПЕКТ АКОРДЕОННОГО ВИКОНАВСТВА

  • Iryna Marianivna Shpytalna Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової http://orcid.org/0000-0001-8558-0259
Ключові слова: автентичність, виконавська інтерпретація, інтен- ція, історично інформоване виконавство, самоактуалізація, смисл

Анотація

Мета роботи полягає у розкритті поняття автентичності в акор- деонному мистецтві як духовно-інтерпретаційному процесі, пов’яза- ному з особистісно-стильовими чинниками виконавської творчості, а також визначенні основних автентичних засад акордеонного вико- навства, що зумовлює симбіоз минулого та теперішнього, історичних традицій, естетично-стильових норм епохи та ціннісно-духовного осо- бистісного розуміння виконавця. В автентично-творчому процесі вико- навець проживає музичний твір у різних комунікативних ситуаціях, що приводить до постійного герменевтичного пошуку та його самоакту- алізації в мистецтві. Методологія дослідження передбачає поєднання інтердисциплінарного, компаративного та праксеологічного методів, що дозволяє розширити розуміння явища автентичності як духовно-ін- терпретаційного процесу акордеонної виконавської творчості, погли- бити психологічне значення автентики. Наукова новизна дослідження визначається формуванням виконавських підходів до поняття автен- тичності, обґрунтуванням історично інформованого виконавства в акордеонній творчості. Висновки статті дозволяють визначити ав- тентичність як основу акордеонної виконавської творчості, яка ста- вить складні художні завдання і творчі інтенції. Ними є цілісність когнітивного розуміння, смислу та створення живої художньої події, де виконавець стає автором. Автентичність визначається виконавським проживанням музичного твору, духовно-естетичною спрямованістю творчих дій та оригінальністю інтерпретації. Безумовно, кожна ви- конавська інтерпретація особлива, оскільки виконавець як автор та особистість посідає своє єдине та неповторне місце у творчості та житті. Все вищесказане дозволяє говорити про те, що такі творчі підходи та концепції спрямовують на визначення явища автентичнос- ті як актуальної категорії сучасного музичного виконавства, зокрема акордеоністики як нового напряму музикознавчої науки.

Посилання

1. Бахтин М. Автор и герой в эстетической деятельности. Эстетика словесного творчества. 20-ое изд. Сост. С. Бочаров. Прим. С. Бочарова и С. Аверинцева. Москва : Искусство, 1986. С. 9-–191.
2. Бахтин М. Эстетика словесного творчества: 2-ое изд.; сост. С. Бочаров; прим. С. Аверинцева и С. Бочарова. Москва : Искусство, 1986. 445 с.
3. Бонфельд М. Музыка. Язык. Речь. Мышление: (Опыт системного анализа музыкального искусства). Ч. 1. Тезисы. Москва : МГЗПИ, 1991. 125 с.
4. Выготский Л. Психология искусства. Москва : Искусство, 1968. 576 с.
5. Выготский Л. Мышление и речь: Изд. 5, испр. Москва : Лабиринт, 1999. 352 с.
6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Москва : Прогресс, 1988. 637 с.
7. Друскин М. Йоганн Себастьян Бах. Москва : Музыка, 1982. 384 с.
8. Ландовская В. О музыке. Москва : Радуга, 1991. 440 с.
9. Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург : Евразия, 1999. 478 с.
10. Роджерс К. Исскуство консультирования и терапии. Москва : Эксмо, 2002. 976 с.
11. Харнонкурт Н. Музика як мова звуків: науково-популярне видання. Суми : Собор, 2002. 184 с.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА