ОСОБЛИВОСТІ ТЕАТРАЛЬНОСТІ ТА ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛУ НА ВІРШІ ЕДУАРДА МЬОРІКЕ В ТВОРЧОСТІ ГУГО ВОЛЬФА

  • Wang Zhen Національна музична академія України імені П. І. Чайковського http://orcid.org/0000-0003-4836-7381
Ключові слова: театральність, театралізація, камерно-вокальний цикл, Гуго Вольф, Едуард Мьоріке

Анотація

Мета роботи – дослідження особливостей театральності та театралізації камерно-вокального циклу на вірші Едуарда Мьоріке у творчості Гуго Вольфа. Методологія дослідження спирається на му- зикознавчі розвідки, а також системно-аналітичний, компаративний, порівняльно-типологічний методи. Завдяки такій методології виявле- но особливості театральності та театралізації камерно-вокального жанру у творчості Г. Вольфа, порівняно спільні та відмінні риси цих понять, принципи їх залучення у вокальному циклі «Вірші Мьоріке для голосу соло й фортепіано, покладені на музику Гуго Вольфом». Наукова новизна – обґрунтування принців театральності та театралізації як визначальних у творчому методі Г. Вольфа, що розкриваються у всіх образних проявах циклу через особливі, специфічні вербально-музичні характеристики. Висновки. З’ясовано, що театральність і театра- лізація стали одними з генеральних тем, пов’язаних з пошуком нових художніх явищ – синтезом мистецтв, інспірованого художниками епохи Романтизму. Визначено, що театральність та театралізація є умовною художньою якістю, позамузичним началом, що свідчить про внутрішній зв’язок музики із театральним мистецтвом, уможливлює їх прояв на різних етапах музичної творчості – композиції, інтерпре- тації, рецепції. Доведено, що, прямуючи шляхом театралізації пісенно- го жанру, Г. Вольф виходить за рамки традиційної камерно-вокальної лірики, з’єднує комплекс «драматичних» і «ліричних» засобів у рамках нового типу вокально-віршованої композиції. Насамперед це полягає у заміні «Я» ліричного героя на «не-Я» іншого суб’єкта (персонажа), що спонукає до проникнення лицедійства і театральної ілюзії у камерно-во- кальний жанр. У циклі «Вірші Мьоріке для голосу соло й фортепіано, покладені на музику Гуго Вольфом» визначено характерні риси стилю композитора і залучені ним принципи театралізації. До таких принци- пів належать поліфонічна взаємодія музично-поетичних образів у їх ці- лісності, що надає творам властивостей, притаманних театральному дійству; використання наскрізного симфонічного розвитку тематизму в рамках вокальної мініатюри із залученням комплексу засобів музичної виразності, спрямованих на створення ефекту зображальності різного типу; залучення різноманітних форм монологічного і діалогічного ви- словлювання (від монологів і характеристично-портретних замальовок до пісень власне діалогічного складу); наскрізний розвиток сюжету, ді- алогічність і поемність, речитативно-декламаційний принцип у поєд- нанні зі зростанням ролі акомпанементу, ставлення до слова, зримість руху і жесту, з котрих виникає театралізація камерно-вокального жанру. Використання Гуго Вольфом таких принципів свідчить про про- читання музично-поетичних текстів у річищі тенденцій романтичного драматизму, театральності/театралізації та психологізму.

Посилання

1. Вульфиус П. Гуго Вольф и его «Стихотворения Эйхендорфа». Москва : Музыка, 1970. 72 с.
2. Вульфиус П.А. К столетию со дня рождения Хуго Вольфа. Советская музыка. 1960. № 4. С. 95–105.
3. Ганзбург Г. Театрализация в вокальной музыке Р. Шумана. Проза.ру: национальный сервер современной прозы. URL: http://www.proza.ru/texts/2005/03/03-06.htm.
4. Ганзбург Г. Пісенний театр Роберта Шумана : автореф. дис. …канд. мистецтвознав. Харків, 2011. 18 с.
5. Коннов В. Песни Хуго Вольфа. Москва : Музыка, 1988. 96 с.
6. Курышева Т.А. Театральность и музыка. Москва : Советский композитор, 1984. 201 с.
7. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Москва : Российская политическая энциклопедия, 2003. 607 с.
8. Осока О.В. Театральність як базисний фактор музичної культури Романтизму першої половини ХІХ століття : дис. ... канд. наук : 26.00.01 «Теория и история культуры (искусствоведение)». Киев, 2011. 202 с.
9. Перепелица М. Принцип театральности и формы его применения в музыки. Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені А.В. Нежданової. Одеса, 2014. Вип. 19. С. 315–323.
10. Резницкая Т.Б. О театрализации жанра Lied в камерно-вокальном творчестве Хуго Вольфа. Международный научно-исследовательский журнал: Сборник по результатам заочной научной конференции. Research Jornal of International Studies. Екатеринбург, 2013. № 8 (15). Часть 2. С. 123–126.
11. Tausche A. Hugo Wolfs Mörikelieder in Dichtung, Musik und Vortrag. Wien : Amandus-Edition, 1947. 207 S.
12. Wolf, H. Vom Sinn der Töne: Briefe und Kritiken. Leipzig, 1991. 444 S.
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА