CТАНОВЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ МУЗИЧНО- ТЕОРЕТИЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ: НА ПЕРЕТИНІ МИСТЕЦТВА, НАУКИ ТА ОСВІТИ

  • Mariya Yuriivna Borysenko Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського http://orcid.org/0000-0002-5690-3917
Ключові слова: музикознавство, модель музикознавчої формації, му- зикознавча інституція, музикознавча освіта, харківська наукова музич- но-теоретична школа

Анотація

Мета роботи – розглянути історичні вектори становлення харків- ської наукової музично-теоретичної школи на етапі її формування в кон- тексті розвитку мистецької науки та освіти XIX – першої третини ХХ століть; визначити наявні європейські моделі, інфраструктуру музи- кознавчих формацій минулого та сучасності. Методологія дослідження базується на методах компаративістики, історизму та історичного діа- логу, віртуальними учасниками якого постають різні моделі музикознав- чих інституцій, традиції музикознавчих шкіл. Наукова новизна полягає у висвітленні нових аспектів та інструментів дослідження явища музи- кознавчої школи, зокрема, її музично-теоретичної гілки з позицій інфра- структурних функцій, різновидів, взаємодії мистецтва, науки та освіти. Під час розгляду наявних історичних моделей європейських музи- кознавчих інституцій визначено різні формації музикознавства, їх різ- новиди, тематичні напрями досліджень, взаємозв’язок з іншими галу- зями наукових знань. Проаналізовано зразки таких моделей у Західній та Східній Європі. Основні положення статті підсумовано у висновках, де на прикладі окремих розвідок етапів формування харківської наукової музично-теоретичної школи зазначається її важлива історична роль як явища, яке вплинуло на розвиток не тільки регіональних та національних надбань музичної культури, мистецької науки та освіти, а й європейського та позаєвропейського мистецького контенту. Наголошено значення певних традицій харківської теоретичної шко- ли, цілком пов’язаних із діяльністю видатних музикантів, імена та науково-творчі досягнення деяких із них ще й досі залишаються мало- відомими для вітчизняної культури та науки. Вони активно працювали у музичних класах при Харківському університеті, в Музичному Техні- кумі, консерваторії, привносячи свій музичний досвід в усвідомлення ху- дожніх явищ, розвиток мистецьких, дослідних та освітніх педагогічних традицій. Останні спроєктовано на історичні передумови становлення харківської наукової музично-теоретичної школи, що вплинуло на її по- дальший розвиток.

Посилання

1. Бахмет Т., Вострікова М., Самоварова Т. 2014, 18 лютого. Мистецька освіта Харківщини. URL: https://onmcpk.kh.ua/tag/istoriya/(дата звернення: 02.02.2021).
2. Борисенко М.Ю. Теоретичне музикознавство: рух у часі. Pro Domo Mea: Нариси. До 90-річчя з дня існування Харківського державного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського. Харків, 2007. С. 170–184.
3. Борисенко М.Ю. Человек и его время: Нинель Либероль – музыковед и писательница-мемуарист. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Харків, 2015. Вип. 43. С. 34–58.
4. Гиса О.А. Краківська та львівська музикознавчі школи як феномен культури України та Польщі : дис. ... канд. мист. : 26.00.01. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2017. 219 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Hysa_Oksana/Krakivska_ta_lvivska_muzykolohichni_shkoly_iak_fenomen_kultury_Ukrainy_ta_Polschi.pdf?PHPSESSID=32441f2d-4c5f87df6bcf1074fbcec20a. (дата звернення: 21.02.2021).
5. Граб У.Б. Діяльність кафедри музикології Львівського університету (1912–1939 рр.) у контексті європейської академічної освіти : автореф. дис. ... канд. мист. : 17.00.03. Львів, 2006. 20 с. URL: http://referatu.net.ua/referats/7569/165169. (дата звернення: 21.02.2021).
6. Зоряний час : Нариси до 95-річчя утворення ХНУМ імені І.П. Котляревського / Ред. упоряд. Г.І. Ганзбург. Харків : Видавництво ТОВ «С. А. М.», 2012. 400 с.
7. Кравец В., Бахмет Т. Явление пророка. Две жизни Иосифа Шиллингера. Жизнь первая: Россия. Жизнь вторая: Америка. Москва, 2015. С. 96–134.
8. Кононова О. Еволюція музичної освіти в Харкові. Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського. 1917–2017. До 100-річчя від дня заснування : мала енциклопедія. Харків, 2017. С. 13–158.
9. Музична Харківщина: зб. наук. пр. / упор. П.П. Калашник, Н.Л. Очеретовська. Харків : ХІМ, 1992. 307 c.
10. Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського. 1917–2017. До 100-річчя від дня заснування : мала енциклопедія / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського; ред.-упоряд. Л.В. Русакова. Харків : «Водний спектр ДжіЕм-Пі», 2017. 1148 с.
11. Харьковский институт искусств имени И.П. Котляревского. 1917–1992 : сб. ст. / отв. за вып. П.П. Калашник. Харьков : ХИИ, 1992. 446 с.
12. Холопов Ю.Н. О формах постижения музыкального бытия. Вопросы философии. Москва, 1993. № 4. С. 106–114.
13. Ясіновський Ю. Музикологія у сучасному науковому дискурсі, або Чи наука про музику може стати університетською дисципліною у сучасній Україні. Наукові записки УКУ. 2015. Ч. 7: Історія, вип. 2. С. 27–48. URL: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://er.ucu.edu.ua//bitstream/handle/1/658/Ясіновський_Музикологія в сучасному дискурсі.pdf. (дата звернення: 02.02.2021).
14. Pro Domo Mea: Нариси. До 90-річчя з дня існування Харківського державного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського / Ред. Т.Б. Вєркіна, Г.А. Абаджян, Г.Я. Ботунова та ін. Харків : ХДУМ імені І.П. Котляревського, 2007. С. 170–184.
15. Goethe Universitӓt Frankfurt am Main. Institut fur Musikwissenschaft Fachbereich. Studium. Studieninteressierte. URL: https://www.uni-frankfurt.de/95934036/Studieninteressierte. (дата звернення: 21.02.2021).
16. Universitӓt Bern. Institut fur Musikwissenschaft. Über uns. Was ist Musikwissenschaft? URL: https://www.musik.unibe.ch/ueber_uns/was_ist_musikwissenschaft/index_ger.htm. (дата звернення: 21.02.2021).
Опубліковано
2021-07-22
Розділ
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА